?HD: Mazgirt?te a??k ?ld?rme saiki ile ate? edildi

?nsan Haklar? Derne?i Tunceli Temsilcisi Bar?? Y?ld?r?m, bir ki?inin a??r yaraland??? Mazgirt?teki olayla ilgili, ??zel Harekat Timi?nin a??k ?ld?rme saiki ile ma?durlara ate? etti?i kanaatine var?lm??t?r? dedi.


?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Tunceli Temsilcili?i, Mazgirt?in Koyunu?a?? k?y?ne ba?l? G?lek mezras?nda 2 k?yl?n?n askerler taraf?ndan taranmas? olay?na ili?kin ?n tespitlerini a??klad?.
?HD Temsilcisi Bar?? Y?ld?r?m, ?Jandarma ?zel Harekat Timi?nin a??k ?ld?rme saiki ile ma?durlara ate? etti?i kanaatine var?lm??t?r. Bu sebeplerle de jandarma ?ya?am hakk??na y?nelik ciddi bir ihlalde bulunmu?tur? dedi.
Tunceli?nin Mazgirt il?esine ba?l? Koyunu?a?? k?y? G?lek mezras?nda 3 Eyl?l?de H?d?r Tayda???n a??r yaralanmas?yla sonu?lanan olaya ili?kin ?HD Tunceli ?ubesi?nde bas?n a??klamas? yap?ld?. A??klamaya, olayda yara almadan kurtulan Seyit Ali Tayda???n yan? s?ra Tunceli Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa Ta?kale, DTP MYK ?yesi Kemal ?algan, DTP ?l Ba?kan? Murat Polat, EMEP ?l Ba?kan? H?seyin Tun?, ?l Genel Meclisi ?yeleri, sivil toplum kurulu?u temsilcileri ile ?ok say?da vatanda? kat?ld?.
Bas?n a??klamas?nda konu?an ?HD Tunceli Temsilcisi Av. Bar?? Y?ld?r?m, Tayda? ailesinin 5 Eyl?l tarihinde kendilerine yapt??? ba?vuru sonras? hukuki giri?im ba?latt?klar?n? belirterek, ilk olarak Seyit Ali Tayda??la birlikte Mazgirt Cumhuriyet Ba?savc?l????na su? duyurusunda bulunduklar?n? hat?rlatt?.
Kaymakamla g?r??me
Savc?l??a yap?lan ba?vurunun d???nda Mazgirt Kaymakam? Salih Gelge? ile makam?nda g?r??t?klerini ifade eden Y?ld?r?m, Kaymakam Gelge??in sorular? ?zerine, ?Olay hakk?nda kendilerinin idari bir soru?turma ba?latmad?klar?n?, jandarma g?revlilerinin iyi niyetli davranarak olay sonras? yaral?y? derhal helikopterle askeri hastaneye kald?rd?klar?n?, olay?n ?z?c? oldu?unu ve devletin her t?rl? faaliyetinin hukuka uygun olmas? gerekti?i? ?eklinde cevapland?rd???n? s?yledi.
Ya?am hakk?n? ihlal
Meydana gelen olay?n ??phelilerinin ?zel e?itimli Jandarma ?zel Harekat timleri oldu?una dikkat ?eken Y?ld?r?m, ??htarda bulunulmadan do?rudan, duraksamaks?z?n, hedef g?zetilmeksizin Seyit Ali Tayda? ve H?d?r Tayda??a ate? edilmesi, olay?n ya?and??? yer, tarih-saat, kullan?lan silahlar?n cins ve ?zellikleri, y?zlerce el ate? edilmesi, ate? s?resi, H?d?r Tayda???n d?rt mermi ile yaralanmas? hususlar? birlikte de?erlendirildi?inde Jandarma ?zel Harekat Timi?nin a??k ?ld?rme saiki ile ma?durlara ate? etti?i kanaatine var?lm??t?r. Bu sebeplerle de jandarma timince ?ya?am hakk??na y?nelik ciddi bir ihlalde bulunulmu?tur? dedi.
Y?ld?r?m, olay?n takip?isi olacaklar?n? ifade ederek, kitle ?rg?tleriyle birlikte olu?turacaklar? bir heyetle olay yerinde ayr?nt?l? inceleme yapacaklar?n? s?yledi. (Tunceli/EVRENSEL)
www.evrensel.net