ROJEV

 • ?ngiltere D??i?leri Bakan? David Miliband, T?rkiye temaslar?n? gece ge? saatte Dolmabah?e Saray??n? a?t?r?p ziyaret ederek tamamlay?p d?nd?.G?l?c?kler da??tan, T?rkiye?ye ?vg?ler d?zen, se?ime kat?l?m?n y?ksek...


  ?ngiltere D??i?leri Bakan? David Miliband, T?rkiye temaslar?n? gece ge? saatte Dolmabah?e Saray??n? a?t?r?p ziyaret ederek tamamlay?p d?nd?.
  G?l?c?kler da??tan, T?rkiye?ye ?vg?ler d?zen, se?ime kat?l?m?n y?ksek olmas?ndan dolay? ?Sizi k?skan?yoruz? diyen, G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesini g?klere ??karan, AB ?yeli?i i?in destek s?z? veren, ?T?rkiye?deki demokratikle?me s?reci hepimize mutluluk veriyor? diyerek ?g?n?lleri fetheden? 42 ya??ndaki ?ngiliz bakan, ba?ta AKP H?k?meti ve Cumhurba?kan? olmak ?zere herkesi mest etti.
  Emperyalist politikalar konusunda iyi bir uzman, iyi bir ileti?imci ve etkin bir siyaset?i oldu?unu g?steren Miliband, bir ?kinci D?nya Sava?? ma?durunun iki o?lundan biri.
  Bakan David Miliband??n, sava? ma?duru ve sava? kar??t? babas?ndan ne ??rendi?ini bilmiyoruz. Ancak ?babas?n?n o?lu? deyimine pek de uymad??? s?ylenebilir.
  Milliyet muhabiri ?pek Yezdani?nin, bas?n toplant?s?nda; ??kinci sorum ise ?nl? bir Marksist teorisyen olan baban?zla ilgili. Baban?z Ralph Miliband, Vietnam Sava?? s?ras?nda s?k? bir sava? kar??t?yd?, ?imdi ise yine ABD?nin ba?latt??? Irak sava?? var ve ?ngiltere de bu sava??n bir par?as?. Sizin sava? kar??tl??? konusundaki d???nceleriniz baban?z?nkiyle herhangi bir yerde kesi?iyor mu? sorusuna bakan?n verdi?i yan?t hi? de i? a??c? de?il.
  G?l?c?kler da??tan bakan, bu soruya ?u yan?t? vermektedir: ?Babamla ve onun kitaplar?n?n sizler taraf?ndan da okunuyor olmas?yla tabii ki gurur duyuyorum. Ama babam? y?llar ?nce kaybettim ve ?u anda tek ?z?nt?m, onunla bu politik konular? tart??mayacak olmam.?
  Babas?, as?l ad? Adolphe olan Polonya Yahudisi Ralph Miliband??n, T?rk?eye de ?evrilen kitaplar? var. San?r?m ?leti?im Yay?nlar??ndan iki kitab? ??kt?. Kapitalizmi, kapitalist devleti ve kapitalist devletin sorunlar?n? irdeleyen kitaplar.
  ?kinci D?nya Sava???nda Hitler fa?izminden ve nazilerin Yahudi soyk?r?m?ndan ka?arak Londra?ya yerle?en Adolphe, ad?n? Ralph olarak de?i?tirmi?.
  Ralph Miliband, 1940?l? y?llardan itibaren fa?izm kar??t? eylem ve d???nceleriyle tan?n?yor. ?New Left? (Yeni Sol) hareketinde yer alan baba Miliband, emperyalizm, sava? ve ?iddet kar??t? olarak biliniyor.
  Vietnam Sava?? y?llar?ndaki ABD kar??t? tutumu ve etkin rol? ile tan?n?yor. D?nemin h?k?metini, ABD?nin Vietnam i?galine destek vermekle su?layarak politik ??k??larda bulundu. ?ki o?lunun da ?imdi ?nemli mevkilerde bulundu?u ?ngiliz ???i Partisi?ne ?iddetli ele?tirilerde bulundu. Oklar?n?, d?nemin ba?bakan? ???i Partisi lideri Harold Wilson?a y?neltmekten ?ekinmedi.
  Ancak Blair?in ?Bush?un fino k?pe?i? olarak ?nlenen bir partinin yeni d??i?leri bakan? olarak T?rkiye?ye gelen Miliband??n, babas?n?n politikalar?ndan pek de haz etti?i s?ylenemez. Sava?a, ?iddete ve ABD?nin Ortado?u k?y?m?na ve ?ngiltere?nin yapt?klar?na ili?kin tek bir ele?tiride bile bulunmuyor.
  Bas?n?n ve burjuva politikac?lar?n?n es ge?ti?i de budur. Yeni h?k?metin kurulmas?ndan ve yeni cumhurba?kan?n?n se?ilmesinden hemen sonra Ankara?ya ilk d?? ziyaretini ger?ekle?tiren Miliband??n bu ?vg? dolu mesajlar?n? nas?l okumak gerekti?ine ili?kin kimse bir ?ey s?ylemiyor.
  Ziyaretin ger?ek nedeni, nelerin konu?uldu?u, nelerin haz?rland??? ve pi?irilmek istendi?i s?r gibi saklan?yor.
  Bush?un ?s?rpriz Irak ziyareti? ile ayn? g?nlere denk gelen, ?ngiltere?nin Irak?tan askerlerini ?ekti?i; Irak?taki etnik ?at??malar?n, katliamlar?n devam etti?i, ancak Helsinki?de Irakl? t?m grup temsilcilerinin toplant?ya ?a?r?larak bir yol haritas? ?izmeye ?al???ld??? d?nemde ger?ekle?en ziyaretin g?r?nenden ?te bir anlam? olsa gerek.
  Gordon Brown h?k?metinin ?i?e?i burnunda bakan?, acaba Cumhurba?kan? ve Ba?bakan?la neler konu?tu?
  BOP hakk?nda neler konu?uldu?
  Irak?ta, ?ngiltere?nin ?ekildi?i alanlar?n doldurulmas?na y?nelik konu?ulanlar nelerdir?
  Miliband??n ziyarette bulundu?u g?nlerde Daily Telegraph?ta yay?nlanan makalesi de tesad?f olmasa gerek. Yine bas?n toplant?s? ve ?niversitedeki konferansta ve CNN T?RK?teki deme?lerinde ?D??ar?dan bak?nca T?rkiye daha g??l? g?r?n?yor? y?nl? gaz vermelerin alt?ndaki ger?ek ne ola ki?
  Her ?eyden ?nce Miliband??n ziyaretini, ?ngiltere?nin ve AB?nin gecikmeden AKP H?k?meti?ne sundu?u deste?in ve duyulan sevincin ifadesi olarak g?rmek gerekiyor. Zaten bakan da bunu a??kl?yor.
  Ziyaretinin ?sembolikten ?ok ?te ?zde bir ziyaret? oldu?una vurgu yapan bakan?n bu a??klamas? da ??zde mi s?z de mi? tart??malar? d???n?lerek manidar bulundu.
  AKP, ilk ?vg? ve deste?i ?nemli bir emperyalist mihraktan alm?? oldu. Hem de ?ngiltere?den. Bo?una ?As?lacaksan ?ngiliz sicimi ile as?l? dememi?ler. Bakal?m g?relim.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net