08 Eylül 2007 04:00

Bilim ?zg?r ve kolektif olmal?d?r

Bu y?l ikincisi d?zenlenen Karaburun Bilim Kongresi, Karaburun Belediyesi Salonu?nda yap?lan a??l?? konu?malar? ile ba?lad?. Kongrenin a??l?? panelinde konu?an Taner Timur, bilimin ?zg?rce, her t?rl? dogman?n d???nda yap?lan bir ...

Paylaş

Bu y?l ikincisi d?zenlenen Karaburun Bilim Kongresi, Karaburun Belediyesi Salonu?nda yap?lan a??l?? konu?malar? ile ba?lad?. Kongrenin a??l?? panelinde konu?an Taner Timur, bilimin ?zg?rce, her t?rl? dogman?n d???nda yap?lan bir ger?ek arama operasyonu oldu?unu ve bir birikimin ?r?n? olmas? dolay?s?yla kolektif oldu?unu belirtti.
Kongrenin a??l???nda konu?an Karaburun Belediye Ba?kan? Serdar Yasa, belediye hizmetlerinde de bilimsel s?re?leri ?nemsediklerini ifade ederek bu t?r organizasyonlar?n Karaburun?da ger?ekle?mesi i?in desteklerinin devam edece?ini ifade etti.
D?zenleme Kurulu ad?na konu?an Nida Kamil ?zbolat da kongrenin ilkini hayata ge?irirken ?Bilim ve ?ktidar? temas?n? ele ald?klar?n? hat?rlatarak, ??kinci kongrenin haz?rl?klar? s?ras?nda bilimle hesapla?man?n hen?z bitmedi?ine, ?zg?rle?tirici bilimin zemini tan?mlamak i?in gereken bir ad?m?n daha oldu?una karar verdik? dedi. ?zbolat, bu nedenle temay? ?Bilimsel ?retim s?reci: Toplumsal ve kurumsal bi?imleri? olarak belirlediklerini ifade etti. ?zbolat, Edward Said?in, ??kimse; en ?zg?r ruhlu ki?i bile, tek ba??na ayakta duramaz, kendine yetemez? s?z?n? rehber edinerek hareket ettiklerini s?yleyerek, bir sonraki y?l daha tematik konular se?eceklerini ve d?nya g?ndemindeki sorunlar? tart??acaklar?n? belirtti.
Bilim ve ?zg?rl?k tart???ld?
Kongrenin a??l?? panelinde, Korkut Boratav ve Taner Timur, ??niversite, Bilim ve ?zg?rl?k? konusunu tart??t?.
?zge G?nal??n y?netti?i ve ?nal Nalbanto?lu?nun rahats?zl??? nedeni ile kat?lamad??? panelde ilk konu?may? yapan Taner Timur, ?Bilimin birinci ?zelli?i ?zg?rce, her t?rl? dogman?n d???nda yap?lan bir ger?ek arama operasyonu olmas?d?r? dedi. Bilimin kolektif olmas?n?n ikinci ?nemli ?zellik oldu?unu dile getiren Timur, ?Siz yepyeni bir bulu? ortaya atsan?z bile o bir birikimin ?r?n?d?r? dedi.
Bu iki ?nemli ?zelli?e kar?? d??ar?dan gelecek tehditlere de?inen Timur, ?Bilim d??? olan ama bilim gibi sunulan doktrinler var. Din, ilahiyat gibi? dedi. ?niversitelerin ?rk??l?k, ?eriat, ?oven millet?ilik gibi sald?r?lar alt?nda oldu?unu ifade eden Timur, ?Bilimsel teorilerin bile zaman zaman dogmatikle?tirildi?ini g?r?yoruz? dedi. ?niversitelere y?nelik s?n?fsal tehditlerin de bulundu?unu anlatan Timur, bu alanda sermayenin hakimiyeti oldu?unu belirtti. Timur, b?y?k futbol kul?plerinin sat?n al?nmas? gibi ?niversitelerin de ?irketlerce sat?n al?nmas?n?n s?z konusu olabilece?ini belirtti. 36 yeni ?niversite a??laca??n?n s?ylendi?ini dile getiren Timur, ?Hangi kadroya, kimin yerle?tirilece?i onlar?n umurunda de?il; ama?, ?niversite a??lacak b?lgedeki esnaf?n geli?mesi. ?niversiteleri ticarethanelere pazar te?kil ediyorlar? dedi.
?Karanl?k bir ortam?
Korkut Boratav da kendisinin ?niversiteye girdi?i d?nemde, bilim insanlar?n?n prestijli, g?venceli devlet memurlar? oldu?unu anlatt?. Ta?radan gelen, memur ve alt orta s?n?ftan olan insanlar?n ?niversitelerde temsil edildi?ini ifade eden Boratav, ?Ben milli ?efin o?luyla ayn? lisede okudum. Devlet liselerinin ?ark?ndan ge?erdik hepimiz. Ta?ra ve metropol okullar? aras?nda fazla fark yoktu? dedi. Bilim insanlar? a??s?ndan ?al??ma mekan?n?n i? ?rg?tlenmesinin de ?nemli oldu?unu belirten Boratav, ??60?l? y?llarda bizler patronsuz ?cretlilerdik. 1980?den sonra ise karanl?k ve hiyerar?ik bir ortama d?n??t? ?niversiteler? dedi. Bug?n bilim ?reten insanlar aras?nda yeterince polemik yap?lmad???n? ifade eden Boratav, ?Edebiyat??lar?n hat?r g?n?l dinlemeyen polemikle tart??ma gelene?ini ?d?n? alal?m? dedi.
Boratav son olarak, ?T?rk?e bilim ?retilir mi? tart??mas?na de?inerek, ?T?rk?e bilim yap?l?r. Ba?kalar? bunlar? okuyor ama biz okumuyoruz. Okusak bile tenkit etmiyoruz? dedi.
Kongre bug?n de yap?lacak oturumlarla s?recek. (Karaburun/EVRENSEL)
Emine Uyar
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Hastane yang?n?nda 1 ki?i ?ld?

SONRAKİ HABER

Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş Ankara'yı alacak, sindiremiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa