Hastane yang?n?nda 1 ki?i ?ld?

Samsun Ruh Sa?l??? ve Hastal?klar? Hastanesi?nde ??kan yang?n, yakla??k 2.5 saatte kontrol alt?na al?n?rken bir hastan?n kay?p oldu?u bildirildi.
Edinilen bilgiye g?re Hastaneba?? Mahallesi?nde bulunan ...


Samsun Ruh Sa?l??? ve Hastal?klar? Hastanesi?nde ??kan yang?n, yakla??k 2.5 saatte kontrol alt?na al?n?rken bir hastan?n kay?p oldu?u bildirildi.
Edinilen bilgiye g?re Hastaneba?? Mahallesi?nde bulunan Samsun Ruh Sa?l??? ve Hastal?klar? Hastanesi?nin ko?u? b?l?m?nde yang?n ??kt?.
K?sa s?rede etkili olan ve idari binan?n bulundu?u b?l?me de s??rayan yang?na, b?y?k?ehir belediyesi ve baz? ?evre il?e belediye itfaiye ekipleri m?dahale etti. Yang?n?n ba?lamas?n?n ard?ndan hastane ?evresinde g?venlik g??leri taraf?ndan gerekli ?nlemler al?n?rken, hastalar da ba?ka b?l?mlere nakledildi. Olayda yaralanan 3 hasta ?e?itli hastanelere sevk edildi.
Hastane Ba?hekimi Doktor Osman Sal??, yapt?klar? say?mda bir hastan?n kay?p oldu?unun belirlendi?ini, s?z konusu hastay? arama ?al??malar?n?n s?rd?r?ld???n? s?yledi. Yang?n?n s?nd?r?lmesinin ard?ndan bina i?inde yap?lan aramada, kay?p oldu?u bildirilen hasta Kadir Akarsu?nun cesedi bulundu.
Vali Vekili Raif ?zener, olayla ilgili Cumhuriyet Savc?l????n?n soru?turma ba?latt???n? s?yledi. Yang?n?n kapal? b?l?mde kalan bir hastan?n, ?ar?af?n? ve yata??n? tutu?turmas? sonucu meydana geldi?i bildirildi. (Samsun/EVRENSEL)
www.evrensel.net