08 Eylül 2007 00:00

?Okul fobisi? deyip ge?meyin

T?rkiye?de her y?l 1 milyona yak?n ??renci, e?itim-??retim ya?am?na ba?l?yor ve ilk kez okulla tan???yor. Okula ba?lamak ?o?u ??renciye heyecan verirken, baz? ??renciler i?in bu durum korku ve endi?eye neden oluyor.

Paylaş

T?rkiye?de her y?l 1 milyona yak?n ??renci, e?itim-??retim ya?am?na ba?l?yor ve ilk kez okulla tan???yor. Okula ba?lamak ?o?u ??renciye heyecan verirken, baz? ??renciler i?in bu durum korku ve endi?eye neden oluyor. E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ?okul fobisi? olarak adland?r?lan bu durumda, e?er zaman?nda m?dahale edilmezse ?ocuklar?n ileriki ya?larda e?itimden so?uyabilece?i uyar?s?nda bulundu.
Milli E?itim Bakanl????n?n, ilk??retim birinci s?n?flar?n, 10 Eyl?l?de okula ba?lamalar?na karar vermesine, Din?er?den tepki geldi. Din?er d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, okul fobisinin a??lmas? i?in en etkili yolun okul ?ncesi e?itimin geli?tirilmesi ve yayg?nla?t?rmas? oldu?unu ifade etti. Okul ?ncesi e?itim almam?? ?ocuklar i?in okul ne kadar erken ba?lat?l?rsa ba?lat?ls?n, bunun sorunun ??z?m? i?in yeterli olmad???n? s?yleyen Din?er, okul fobisini atlatamayan ?ocuklar?n ileride sosyalle?mesinde sorunlar ya?anabilece?ini belirtti. T?rkiye?nin okul ?ncesi e?itimde d?nyan?n pek ?ok ?lkesinden geride oldu?unu hat?rlatan Din?er, ?Okul korkusu daha uzun s?reli, ailenin ve ??retmenlerin i?birli?i ile ??z?lebilecek bir sorundur. Okul ?ncesi e?itim zorunlu hale getirilmedik?e, okul fobisini tamamen ortadan kald?rmak m?mk?n de?ildir? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

G?NL?K

SONRAKİ HABER

MÜSİAD: Türk kenevirini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa