G?NL?K

 • Yeni cumhur, cumhur olmadan az vakit ?nce?
  Cumhurlu?una kar?? ??kanlar?, ?erkek politika? yapmaya davet etmi?ti.
  Ama erkek politika da kendi i?inde b?l?mlere ayr?lm?? bulunuyor.


  Yeni cumhur, cumhur olmadan az vakit ?nce?
  Cumhurlu?una kar?? ??kanlar?, ?erkek politika? yapmaya davet etmi?ti.
  Ama erkek politika da kendi i?inde b?l?mlere ayr?lm?? bulunuyor.
  Malum eskiden sert erkekler vard?.
  Karizmalar?
  Starlar?
  J?nler?
  B?nler falan?
  D?nya k?reselle?ip ?a?da?la??nca, ba?ka erkek ak?mlar? sahne ald?.
  Misal; bir s?re ?nce metroseks?el erkek modas? ba?lam??t?.
  Ki, bizde de hangi erkek metroseks?el tart??malar? ya?anm??t?.
  Her ne kadar, baz?lar? metroya binen erkeklerin, metroseks?el oldu?unu san?p?
  Metroda erkek kuyruklar? olu?sa?
  Ve bu abiler kar?? cinse ?apraz bak??lar at?p?
  Yak?n markaja ba?lasa da?
  Vaziyet ?yle de?ildi!
  ?imdi erkek k?sm?n?n ?e?itlili?ine bir de ekoseks?eller eklenmi? bulunuyor!
  Ki, k?resel ?s?nma oldu?undan?
  Ekolojik dengeler bozuldu?undan?
  ?htiya?tan bir erkek nesli bu!
  Yani onlar?nki bir nevi kamu hizmeti?
  ?nsaniyet g?revi.
  Bu cinsten erkekler ne yapacak?
  Bozulan ekolojinin dengelerini sa?layacak!
  ***
  Konunun politikayla ilgisi i?te burada ba?l?yor.
  Malum cumhur bey, vekilleri erkek politika yapmaya davet etmi?ti.
  Ancak g?r?ld??? ?zere tek ba??na ?erkek politika? her ?eyi a??klamaya yetmiyor.
  Ayr?nt?lara girmek gerekiyor.
  Metroseks?el erkek politika m??
  Ekoseks?el erkek politika m??
  Buradan olaya bak?l?rsa?
  Mesela cumhur beyimiz hangi b?l?me uygundur?
  Her ne kadar giyini?i?
  ?nceden konu?mas? metroseks?el gibi g?z?kse de?
  Ekolojiyi de kucaklayacak m?d?r?
  Zor g?r?n?yor;
  ??nk?, ekoseks?el erkek tan?m?nda, randevuya bisikletle gidilmesi ?art? bulunuyor.
  Oysa, cumhur bey u?aktan inmiyor!
  Yine mesela, ba?efendi de ekoseks?el olamaz?
  O da, hem u?a?? seviyor?
  Hem de gemiciklere sempati duyuyor!
  Kemal abi ise, naylon i?lerle u?ra?t???ndan zaten ekolojiye ters d???yor!
  ??lerinde bir tek ?mer bey var, ekoseks?ellikte istikbal vat eden.
  Ger?i onun motoru da ekolojiye uygun de?il?
  Muhalefetten Baykal ise, her ?eye kar?? oldu?undan, b?y?k ihtimal bunu da boykot edecektir!
  Ben ?imdi as?l, yeni maliyeci Mehmet beyi merak ediyorum.
  Hani, T?rkiye ekonomisi hakk?nda Amerika?ya rapor veren abi!
  ?imdi T?rk ekonomisini kurtaracak!
  Tamam, kurtaracak da?
  Kurtulu?umuz metroseks?el mi?
  Ekoseks?l mi olacak?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net