c?z?rt?

oturakl?


Bu sezonun modas? da a??r abili diziler olacak gibi g?r?n?yor. Biliyorsunuz, baz? y?llar a?al? diziler moda oluyor, baz?s?nda gen?lik dizileri, baz?s?nda mahalle dizileri. Bu yay?n d?neminin modas? ise, beyaz g?mlek, kravats?z siyah tak?m elbise, beyaz ?orap, yumurta topuk ayakkab?dan olu?uyor...
Hele Kurtlar Vadisi?nin kanal?, neredeyse her ak?ama bir a??r abi dizisi yerle?tirmi?. Kadir ?nan?r ile Oktay Kaynarca?n?n oynad??? Kuzey R?zgar? hafta i?inde ba?lad?. Daha ilk b?l?mde, insan? en ?ok etkileyen sahnelerden biri, baban?n, o?luna silah?n? cebinde de?il torpido g?z?nde ta??d??? i?in f?r?a kayd??? b?l?md?.
Bir de bu dizilerde ?ok tumturakl? laflar edilir ya, o art?k iyice tavana vurdu. Pa?ay? kurtarmak m?mk?n de?il, bundan b?yle herkes her dizide g?zlerimizin ?n?nde edebiyat par?alayacak. Kurtlar Vadisi?nin ?Ben racon kesmem kafa keserim? ?zdeyi?i gibi...
Daha niceleri dizi slogan? olarak ortaya ??kmaya ba?lad?. Mesela, Osman S?nav??n boks?rl? dizisi Pusat??n iddias?: ?Zafere giden yolda ?ekilen ?ile kutsald?r.? Kuzey R?zgar??nda da ?Plastik d?nyan?n naylon delikanl?lar?? gibi anlams?z laflar tekrarlan?p duruyor.
Zaten dizide diyaloglar? takip etmek bile insan? yoruyor. Gen? adam ?Baba, madem Ekber?le bu kadar yak?nd?n?z, neden ayr?ld?n?z? diye soruyor. Baba, vakalarla ilgilenmiyor, do?rudan oturakl? laf?n? yerle?tiriyor: ?Hayat, bazen en yak?n dostlar? ay?r?r.? O?lu burdan kendince bir sonu? ??kar?yor, ?Derin mevzu yani? diyor. Babada ciddiyet sabit: ?En derin mevzular bile, g?n gelir k?y?ya vurur.? ?Anlatmayacaks?n yani ne oldu?unu? demiyor tabii o?lu, burdan ekmek ??kmayaca??n? anl?yor.
Be?enmedikleri kabaday?lara, delikanl?lara, mafyalara ?naylon? diyorlar ama asl?nda dizi kahramanlar?n?n hepsi, g?r?ld??? ?zere zorlama. Diyaloglar?ndan, karakterlerin kurulu?una kadar, ger?ekte g?remeyece?iniz tipler. Hem yasalar? takm?yorlar, hem de nas?l oluyorsa son derece ilkeliler. Polat Alemdar??n birka? k?t? zengin adam? ortadan kald?r?p vatan? kurtarmas? gibi... ?Koskoca bir imparatorluk kurdular, oyunlar?n? bozmak laz?m? komplolar? kuruyorlar ama, imparatorlu?un da pek naylon oldu?u ?abuk ortaya ??k?yor. Amerikal?lar dizilerinde hi? de?ilse devlet kademelerine bir iki i?birlik?i yerle?tiriyorlar, inand?r?c? olsun diye...
Ama oturakl? laflara gelince, senaryoda da b?yle, d??ar?da da. Kadir ?nan?r?a gazeteciler soruyor, ?Dizinizin Kurtlar Vadisi?ne benzedi?i s?yleniyor, ne dersiniz? diye. Kadir ?nan?r bir ?at?yor ka?lar?n?, cevap aynen ??yle: ?Kabaday? filmlerinin patenti bize ait.?
?ster misiniz kabaday? dizilerinin ekipleri de aralar?nda ?En kabaday? kim? d?v???ne tutulsun?

dikkati ?ekenler
Y?llar ?nce ?mr?n? doldurdu?u halde ekrana gerine d?nen Biri Bizi G?zetliyor?un entelekt?el havalara b?r?nmesi ?ok tuhaf! Belki duymu?sunuzdur, ?nceki serilerde aylarca bo? bo? durup ?Benim kolam? kim i?ti? kavgalar? ??karan ev kapatmalar?, art?k belgesel izleyip kitap okuyacaklar. Sonra da bunlar? tart??acaklar. ?dev gibi. Yeni bir ?G?zel ve Dahi? vakas? yaratmaya ?al???yor olabilirler. Sava? ve Bar???? okuyandan ?Olay Rusya?da ge?iyor? d?zeyinde bir verim al?rsak kimse ?a??rmayacak ??nk?.
m Kimse k?zmas?n, dizilerdeki polisler insan? ?ok g?ld?r?yor. ?.?.T.?teki beceriksiz polisler gidince, ?nemli bir kahkaha kayna??ndan olmu?tuk. Arka Sokaklar?da kendi d???nlerini bombalatan polislerin ba?ar?s? epey e?lendiriciydi. ?u s?ralar bir de Zeliha?n?n G?zleri?ndeki Sel?uk komiser sivriliyor. Hi?bir i?i beceremiyor, tersine zorla?t?r?yor. Son b?l?mde silahlar? ?ekip s?k??t?rd?klar? zanl? ate? etsin diye elinden geleni yapt?, ?Sen nas?l adams?n? diye demedi?ini b?rakmad?. Sonunda bir ba?kas? elinden vurup da adam?n silah?n? d???r?nce, hemen artistli?e ba?lad?: ?Sen ne bi?im bir manyaks?n? A?la ?indi...?
m ??zlem siyasette yeni? tart??mas? bitmiyor, dallan?p budaklan?yor. Okan Bay?lgen, program?na konuk etti?i, o zaman?n milletvekili aday?, ?imdinin vekili ?zlem T?rk?ne?ye ??zlem? deyince, kad?n?n itiraz? ?zerine de ?srar edince bir tart??ma ya?anm??t?. ?zlem T?rk?ne, o zaman hakl? oldu?u halde ezilip b?z?lm??t?. ?imdi de, ailece haks?z duruma d??meyi ba?ard?lar. E?i M?mtazer T?rk?ne, ?Okan Bay?lgen?e yolda rastlasam d?vece?im? diye a??klama yapt?. ?stelik, eski ?lk?c? T?rk?ne?nin sicilinin pek temiz olmad???, eski e?ini de d?vd??? iddia edildi. Bay?lgen cevap vermedi, gerek de yok zaten.

KAMPANYA - her program kurmaca olmas?n, biraz da ger?ek!
Aile i?i sorunlar?n anlat?ld??? programlarda boy g?steren herkesin ?casting? (oyuncu) ajanslar?ndan getirilen amat?r oyuncular oldu?u iyice ortaya ??kt?. Ana haber b?ltenlerine bile yans?yan doland?r?c?l??a g?re, program ba??na al?nan para da 100-150 YTL imi?. Hatta Nijeryal? damat diye tan?t?lan bir vatanda??n, animat?rl?k yapan bir T?rk oldu?u ortaya ??km??! Daha komi?i, bu oyunculardan sokakta kendilerini tan?yan insanlar kar??s?nda da rollerini devam ettirmeleri isteniyormu?. Dayak yiyeni bile oluyormu?. Her programda yalan var, biliyoruz. Magazinde yalan, haber b?lteninde yalan, anlad?k. Ama bu aile ili?kilerine el atan programlar?n da tamamen senaryodan olu?mas?, i?in iyice suyunun ??kt??? anlam?na geliyor. ?nsanlar bunlar? izleyip a?l?yor. Her program da senaryo olur mu?
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net