Fotoğraf: Evrensel

?nce g?z yumdular ?imdi y?k?yorlar

Ge?ti?imiz hafta evlerinin y?k?lmas?na izin vermeyen Tuzlal?lar, y?k?m karar?n?n iptal edilmesini istiyorlar


Tuzla Mimar Sinan Mahallesi?nde se?imden hemen ?nce ba?layan ka?ak yap?la?maya g?z yuman belediye, ?imdi evleri y?kmaya ?al???yor. Ge?ti?imiz hafta y?k?m ekipleri polislerle birlikte mahalleye girmi?, halk?n tepki g?stermesi ?zerine y?k?m ger?ekle?ememi?ti.
Tuzla?da binlerce i??i ve emek?inin oturdu?u mahallelere y?llard?r imar izni verilmiyor. E-5 karayolunun yukar? kesiminde bulunan Mimar Sinan, ?ifa, Kona?l? ve ??meler mahallelerinin imar sorunu y?llard?r ??z?lmeyi bekliyor. Di?er tarafta E-5 karayolunun a?a?? kesiminde oturan ve Tuzla?n?n kalbur?st?, orta gelirli ailelerinin oturdu?u mahallelerin imar sorunu ise y?llar ?nce ??z?ld?. ?mar sorunlar? bir t?rl? bitmeyen mahalleliler, se?im d?nemleri kendilerine verilen s?zlere inanarak ka?ak yap?la?maya gittiler. Fakat her se?im d?neminin ard?ndan evleri hakk?nda y?k?m kararlar? al?nd?.
Polis babas?n?n isyan?
O?lunun polis oldu?unu s?yleyen Z?lk?f G?rb?z, ?Benim o?lumu kar??ma ??kar?yorlar. ?Amca sen gelme? diyorlar; ne yapay?m, ni?in bizi kar?? kar??ya getirdiler? Millet k?zd?, polise kar?? koydu. Hi?bir ?ey diyemedim, ba?ka ?aresi kalmad? milletin? diye konu?tu. Y?k?m ekipleri gelirse gene kar?? koyacaklar?n?, evlerini y?kt?rmayacaklar?n? belirten G?rb?z, ?Hakk?m?z? aray?nca k?t? oluyoruz, ter?rist oluyoruz? dedi.
TOK??ye var, mahalleliye yok
Herkesin ba??n? sokmak i?in ev yapt???n? anlatan mahalle sakinlerinden Ali ?ahin, AKP?li belediyenin kendi yanda?lar?n?n yapt??? evlere g?z yumdu?unu s?yledi. Yan? ba?lar?nda TOK??nin 13 katl? binalar yapt???n? dile getiren ?ahin, ?E-5 alt?nda sorun yok, burada neden var? diye soruyor.
Y?k?m ekiplerinin geldi?i g?n polisin mahalleliye sald?rmas?na tepki g?steren Abdullah Bozkut ise ?Neden bu kadar kinliler, insanlara nas?l bu ?ekilde vurabiliyorlar? diyor. Y?k?m g?n? belediyeden hi?bir yetkilinin kar??lar?na ??kamad???n? anlatan Bozkurt, medyan?n y?k?mla ilgili haberlerine de tepki g?sterdi. Medyan?n halk? su?lu g?steren tutumu ele?tiren Bozkurt, hi?birinin kendilerini dinlemeyi tercih etmedi?ini dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
Oy avc?l??? yapt?lar
Mimar Sinan Mahallesi Muhtar? Z?lf? Avg?r?r, yap?la?ma ba?lar ba?lamaz belediye yetkilileri ile g?r??t???n? ve uyard???n? ancak yetkililerin oy avc?l??? yaparak harekete ge?mediklerini anlatt?. ??nsanlar en az 15 y?ll?k birikimlerini bu evlere yat?rd?lar? diyen Avg?r?r, y?k?m karar?n?n karar iptal edilmemesi durumunda dava a?acaklar?n? ifade etti.
Ercan Karakaya
www.evrensel.net