Bilim politikalar? tart???ld?

Farkl? konular?n farkl? bak?? a??lar?yla tart???ld??? bilim kongresinde, bilim politikalar? masaya yat?r?l?yor


Bu y?l ikincisi d?zenlenen bilim kongresi, Karaburun?da devam ediyor. ?lk g?n ??leden sonra ger?ekle?tirilen oturumlarda, ?Emperyalizm, Bilim ve Politika?, ??retim, Akademi ve Sendikalar?, ?Sosyal Bilimlerde Par?alanm??l?k: Cinsiyetlerin S?n?f? m?, S?n?flar?n Cinsiyeti mi?? gibi konular tart???ld?.
Do?an?n biyolojik zenginliklerinin kapitalist ?lkelerin arka bah?esi durumuna gelmesi ile ilgili bir sunum yapan Prof. Dr. Tuncay Altu?, ??ok uluslu ?irketler gelecekte pazar olabilecek benzeri az bulunur genetik ay?rt edici ?zelliklere sahip mikroplar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar bulmay? umarak adeta ke?fe ??kt?lar? dedi. Altu?, biyoteknolojinin insan sa?l???n? ve refah?n? ?ok yak?ndan ilgilendirdi?ini belirterek, insan genomunun mali kazan? yap?lmamas? gerekti?ini vurgulad?.
Biyolojik ?e?itliliklere g?z koydular
ODT? Siyaset Bilimi ve Kamu Y?netimi B?l?m? lisans ??rencisi Onur Kara, T?rkiye?deki bilim politikalar? konusunda yapt??? sunumda, iktidar?n bir taraftan bilimi ??karlar? i?in kulland???n?, bir taraftan da uygulamalar?nda bilimsellikten ka?t???n? dile getirdi. ?Yasama s?recinde, e?itim m?fredat?nda, demiryolu yap?m?nda bilimin kullan?lmad???n? g?r?yoruz? diyen Kara, T?rkiye?de bilim politikalar? denildi?inde bilim ve teknolojinin birbirinden ayr?lmazm?? gibi ele al?nd???n? belirtti.
Oturuma, ?niversite Konseyleri Derne?i Temsilcisi olarak kat?lan B?lent Hoca, d??a ba??ml?l???n bilimin ?n?nde yaratt??? engellere de?indi.
Mersin ?niversitesi Maliye B?l?m? ??retim ?yesi Dr. H. Yasemin ?zu?urlu, bilimsel ?retim s?recinde kamu politikalar?n?n rol?ne de?indi?i konu?mas?nda, toplumdaki eksikliklerin, farkl?l?klar?n, s?nav sistemi gibi kamu politikalar? yoluyla yeniden yeniden ?retiminin m?mk?n hale geldi?ini belirtti. Bilgi ?retimi ve e?itiminin piyasa ko?ullar?nda bir mal haline geldi?ini dile getiren ?zu?urlu, ?Toplumsal ihtiya?lar?n kar??lanmas?, bilimsel ?retim s?recinin temel hedefi olmal?d?r? dedi. Bunun sa?lanmas? i?in bilim insanlar?n?n, ara?t?rma g?ndemlerini kendilerinin belirlemesi gerekti?ine dikkat ?ekti.
Bilgi meta haline geldi
Marmara ?niversitesi Kalk?nma ?ktisad? B?l?m? doktora ??rencisi ?zlem Tezcek ise sunumunda, bilimsel bilginin, sermaye gruplar? ve ?think thank?ler arac?l???yla yo?un ?ekilde al?n?r sat?l?r bir meta haline getirildi?ini belirterek, ?Bilgi ?retim s?recinde 1970?lerin sonuna do?ru i? burjuvazi denen bir s?n?f olu?maya ba?lad?. Kapitalist anlamda de?er ?retmeye ba?layan bir ?lke olmam?z?n nedeni i? burjuvazidir? dedi.
A? SBF Maliye B?l?m? Ara?t?rma G?revlisi Ayd?n ?rdek, akademi, bilim ve yabanc?la?ma ?zerine bir sunum yapt?.
Ankara ?niversitesi ?ktisat B?l?m? ??retim G?revlisi Dr. Ferda D?nmez Atba??, ???g?c?n?n Yeniden ?retimi, Ev ??i Emek ve Annelik? ba?l?kl? sunumunda, anneli?in kad?n a??s?ndan, i?g?c? piyasalar?na i?g?c?n? do?rudan arz ederek kat?lman?n yan?nda, i?g?c?n?n sosyal ve fiziksel yeniden ?retimini s?rd?rmenin arac? haline gelmek demek oldu?unu s?yledi. ?Bu anlamda annelik, de?i?en sermayenin niteli?i ve b?y?kl???n? belirleyen temel etmenlerden biridir. Bu ?nem, kapitalizm alt?nda anneli?in s?rekli d?zenlenmesi sonucunu do?urmaktad?r? dedi.
Cinsiyet e?itsizli?inin temelleri
A? Maliye B?l?m? ??retim G?revlisi Meltem Kay?ran Dikmen, cinsiyet e?itsizli?ini azaltmaya y?nelik olarak ?zellikle DB, IMF eliyle k?resel d?zeyde uygulanan politikalar?n, kad?nlar?n konumlar?n? iyile?tirdi?i yolundaki g?r??lerin ger?e?i yans?tmad???n? belirtti. Dikmen, ?Bu giri?imler k?resel kapitalizmin ihtiyac?n? yans?tmakta ve sermayenin ??karlar?yla ters d??medi?i ?l??de uygulanabilmektedir? dedi. ??g?c? ve giri?imci olarak kad?n?n i?g?c?ne kat?l?m?n? ama?layan politikalar?n, kad?n?n s?n?fsal ve ev i?i konumunu iyile?tirmek bir yana, yeniden ?retmeye yol a?t???n? ifade eden Dikmen, mikro-kredileri ve meslek edindirme kurslar?n? buna ?rnek g?sterdi. (Karaburun/EVRENSEL)
Kongre umut veriyor
Prof. Dr. Cem Somel: Karaburun Bilim Kongresi?nin yararl? oldu?u kan?s?nday?m; ??nk? bu kadar ?ok y?ksek lisans ??rencisi, ??retim ?yesi ve meslek insan?n?n herhangi bir kurum ortam d???nda serbest?e, ?zg?rce tart??abildi?i bir toplant?da hakikaten ?ok yarar var. Fikir al??veri?inde bulunuyor hem de toplant? d???nda temas edilerek ili?kiler kuruluyor. Dolay?s?yla bu toplant?lar?n ?ok yararl? oldu?u kan?s?nday?m. Geli?erek ilerliyor, gelecek y?llarda daha da yararl? olaca?? kan?s?nday?m.
Prof. Dr. Cem Terzi: ?lkine kat?lamam??t?m. ?ok memnunum kat?ld???m i?in. Bu kongrenin di?er kongrelerden iki temel fark? var. Bir tanesi, buradaki g?r??ler bilim insanlar?n?n g?r??leri. Stat?konun d???nda kalan, akademi dedi?imiz d?rt duvar aras?nda ?ok?a konu?ulmayan konular?n, toplumsal i?erik olarak da ?ok can yak?c? ve ?nemli konular?n, konu?uluyor olmas? ?ok ?nemli. ?niversitede konu?amad?klar?m?z? burada konu?uyoruz detayl? bir ?ekilde. Daha ?ok gen? insanlar konu?uyor, bu da insana umut veriyor. ?kincisi de bir salonda bir konuyu konu?urken ayn? zamanda t?ptan bir bilim insan?, bir antropolog, bir iktisat?? bulunabiliyor ki bu da ?ok az ele ge?en bir ?ey. B?yle olunca da ?ok de?erli katk?lar oluyor. Sizin g?rmedi?iniz pek ?ok y?n? ba?ka a??lardan de?erlendirmek olana?? ortaya ??k?yor. Kurumsalla?acak gibi de g?r?n?yor bu bilim kongreleri. Bence b?y?k bir bo?lu?u dolduruyor. Kurumsalla?arak ve temala?arak devam ederse yayg?nla?aca??na inan?yorum.
Ersan Ocak: Bu y?l ilk kez geliyorum. Her ?eyden ?nce akademi k?kenlilerin, akademi d??? bir alanda d??ar?dan, akademiye mesafelenerek ve akademi d??? unsurlar? da dinleyerek tart???yor olmalar?n?n ?ok ak?l a??c? ve d?rt?c? bir yan? var. Burada olu?mu? bir heyecan var. Bu heyecan e?er ger?ekten ?rg?tlenebilirse ve birlikteli?ini koruyabilirse, buradan bir dinami?in ba?lamas? s?z konusu ve ?ok umut verici.
www.evrensel.net