Fotoğraf: Evrensel

12 Eyl?l?e kar?? kol kola y?r?yecekler

12 Eyl?l askeri fa?ist darbesi, 27?nci y?ld?n?m?nde Darbe Kar??t? Platform taraf?ndan yine sokakta lanetlenecek.


12 Eyl?l askeri fa?ist darbesi, 27?nci y?ld?n?m?nde Darbe Kar??t? Platform taraf?ndan yine sokakta lanetlenecek.
Platformu olu?turan ?rg?tlerin ?yeleri, bug?n yap?lacak ?Darbeciler Yarg?lans?n-Demokrasi Mitingi?nde bir araya gelecek. Miting i?in saat 15.00?te tren gar? ?n?nde bulu?ularak buradan Abdi ?pek?i Park??na y?r?necek ve 16.00?da miting ba?layacak.
Miting, bu y?l halklar?n karde?li?ine adanacak. Mitingi d?zenleyen tertip komitesi, ?b?t?n emek?i halklar?, 12 Eyl?l d?neminde zarar g?rm?? b?t?n insanlar?, insanl???n evrensel de?erleri i?in m?cadele eden t?m duyarl? vatanda?lar?, bu mitingde yanlar?nda g?rmek ve kol kola y?r?mek? ?a?r?s? yapt?lar.
Ankara 78?liler Derne?i Ba?kan? Ru?en S?mb?lo?lu, mitingin anlam?n?, ?27 y?ld?r yapt?klar? b?t?n su?lar?n ?zerine yatan darbeci generaller ve olu?turduklar? su? ?rg?t?n?n bir kez daha toplumun haf?zas?nda yerini bulmas?na ?al??mak? olarak ?zetledi. S?mb?lo?lu, ?Rejimin ger?ek y?z?n? te?hir ederek, darbecilerin yapt?klar? her ?ey i?in halka hesap vermesi gerekti?ini bir kez daha hayk?rmak ve gerek 12 Eyl?l ?ncesi ve gerek sonras?nda, halklar?m?za ve onlar?n yi?it evlatlar?na yapt?klar? b?y?k i?kenceleri, zulm?, insanl?k d??? davran??lar? lanetlemek ?zere bulu?uyoruz? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net