G?NL?K

 • Bizim memleket Pavarotti?yi, Ankara Devlet Opera ve Balesi?nden kovulmu? birisi olarak bilir.


  Bizim memleket Pavarotti?yi, Ankara Devlet Opera ve Balesi?nden kovulmu? birisi olarak bilir.
  D?nya ise b?y?k ses?
  Ola?an?st? bir yorumcu olarak?
  Ger?i ?imdi onun kovulmas?yla ilgili pek ?ok hikaye dillendiriliyor.
  Ama ??yle ya da b?yle?
  ?imdi d?nyan?n arkas?nda sayg? ile durdu?u?
  Man?etlerdeki bu dev adam, bizimkiler taraf?ndan ?be?enilmeyerek? kovulmu?tu.
  Be?enmeyenler ise G?k?erlerdi!
  Pavarotti?nin sesini, yetene?ini yetersiz bularak g?nderen bu ?yeterli? aile?
  Netekim Pa?a?y? ise dahiyane bulmu??
  Cuntan?n kanl? kalkan? arkas?na s???nm??t?!
  ?yle ya herkesin sanat zevki ba?kayd?.
  Kimisi, iyi sanat?? yerine diktat?rlerden ho?lan?rd?!
  Sanat?? Sanat??y??
  Tiyatroyu? Baleyi? Operay?? Sinemay?? Heykeli? Resmi? Edebiyat?, kanl? diktat?rlerin?
  Ya da orta?a? mistisizmini halka kar?? silah haline getirmeyi ?kutsal? g?rev sayard?!
  Kimisi ?zel servis yap?l?r?
  Kimisi servise gerek duymaz, ?kutsal g?reve? kendi ko?ard?!
  Ama bak?n ?imdi son tabloya?
  D?nya Pavarotti i?in ayaktad?r.
  Onu ?yetersiz? bulup kovanlar ise diktat?re ?anl? hizmetlerinin utanc?na saklanmak onurundad?r!
  ***
  Yine de biz h?l? heykelleri kald?rmay? konu?uyoruz bunca y?ldan sonra?
  Balenin ??l?ml? ?slam konseptine? uygunsuzlu?unu?
  Atat?rk K?lt?r Merkezi?nin l?zumsuzlu?unu?
  Ama Pavarotti?yi kovarken de ??a?da?t?k!?
  Heykelleri y?kmay? konu?urken de ??a?da??z!?
  ?yle ya ne eksi?imiz var?
  Onlar?n Pavarotti?si varsa?
  Bizim de B?lent?imiz var!
  ?brahim var!
  Seda ablam?z var!
  Aradaki k???k fark;
  Bunlar ?? g?n TV?lerde maymunluk yapmasa hi?bir ?eydir.
  ?teki ise m?ziktir!
  Hadi yine de bo? ge?elim ?imdi bunlar?.
  CD?de Pavarotti?nin e?siz yorumu ??nl?yor.
  Akdeniz insanlar?n?n ate?i? S?cakl???? Duygusall???? Romantizmi insan? sarmal?yor.
  Ki, Pavarotti kendi alan?nda devrimcidir.
  O, ?st tabakan?n ayr?cal?kl? diye ?yk?nd??? o m?zi?i, melodileri, milyonlarca insana sevdirmi??
  Pop?ler hale getirmi?tir.
  Konserlerine milyonlarca insan gitmi??
  CD?leri listelerde ????rtkan m?zikle sava?a giri?mi?tir?
  Odada Pavarotti?nin sesi ??nl?yor?
  Toscana Vadisi?nin ?z?m ba?lar?ndan s?k?lm?? ?z?m?
  Bir bardak k?rm?z? ?arap?
  Ve bir tad?ml?k arya?
  Akdeniz r?zg?rlar? pencereden i?eriye doluyor.
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net