09 Eylül 2007 04:00

G?NL?K

Bizim memleket Pavarotti?yi, Ankara Devlet Opera ve Balesi?nden kovulmu? birisi olarak bilir.

Paylaş

Bizim memleket Pavarotti?yi, Ankara Devlet Opera ve Balesi?nden kovulmu? birisi olarak bilir.
D?nya ise b?y?k ses?
Ola?an?st? bir yorumcu olarak?
Ger?i ?imdi onun kovulmas?yla ilgili pek ?ok hikaye dillendiriliyor.
Ama ??yle ya da b?yle?
?imdi d?nyan?n arkas?nda sayg? ile durdu?u?
Man?etlerdeki bu dev adam, bizimkiler taraf?ndan ?be?enilmeyerek? kovulmu?tu.
Be?enmeyenler ise G?k?erlerdi!
Pavarotti?nin sesini, yetene?ini yetersiz bularak g?nderen bu ?yeterli? aile?
Netekim Pa?a?y? ise dahiyane bulmu??
Cuntan?n kanl? kalkan? arkas?na s???nm??t?!
?yle ya herkesin sanat zevki ba?kayd?.
Kimisi, iyi sanat?? yerine diktat?rlerden ho?lan?rd?!
Sanat?? Sanat??y??
Tiyatroyu? Baleyi? Operay?? Sinemay?? Heykeli? Resmi? Edebiyat?, kanl? diktat?rlerin?
Ya da orta?a? mistisizmini halka kar?? silah haline getirmeyi ?kutsal? g?rev sayard?!
Kimisi ?zel servis yap?l?r?
Kimisi servise gerek duymaz, ?kutsal g?reve? kendi ko?ard?!
Ama bak?n ?imdi son tabloya?
D?nya Pavarotti i?in ayaktad?r.
Onu ?yetersiz? bulup kovanlar ise diktat?re ?anl? hizmetlerinin utanc?na saklanmak onurundad?r!
***
Yine de biz h?l? heykelleri kald?rmay? konu?uyoruz bunca y?ldan sonra?
Balenin ??l?ml? ?slam konseptine? uygunsuzlu?unu?
Atat?rk K?lt?r Merkezi?nin l?zumsuzlu?unu?
Ama Pavarotti?yi kovarken de ??a?da?t?k!?
Heykelleri y?kmay? konu?urken de ??a?da??z!?
?yle ya ne eksi?imiz var?
Onlar?n Pavarotti?si varsa?
Bizim de B?lent?imiz var!
?brahim var!
Seda ablam?z var!
Aradaki k???k fark;
Bunlar ?? g?n TV?lerde maymunluk yapmasa hi?bir ?eydir.
?teki ise m?ziktir!
Hadi yine de bo? ge?elim ?imdi bunlar?.
CD?de Pavarotti?nin e?siz yorumu ??nl?yor.
Akdeniz insanlar?n?n ate?i? S?cakl???? Duygusall???? Romantizmi insan? sarmal?yor.
Ki, Pavarotti kendi alan?nda devrimcidir.
O, ?st tabakan?n ayr?cal?kl? diye ?yk?nd??? o m?zi?i, melodileri, milyonlarca insana sevdirmi??
Pop?ler hale getirmi?tir.
Konserlerine milyonlarca insan gitmi??
CD?leri listelerde ????rtkan m?zikle sava?a giri?mi?tir?
Odada Pavarotti?nin sesi ??nl?yor?
Toscana Vadisi?nin ?z?m ba?lar?ndan s?k?lm?? ?z?m?
Bir bardak k?rm?z? ?arap?
Ve bir tad?ml?k arya?
Akdeniz r?zg?rlar? pencereden i?eriye doluyor.
Y?cel Sarpdere
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

G?ndem gazetesine d?rd?nc? kapatma

SONRAKİ HABER

Antalyalı elma üreticisi zor durumda: Elma ihracatı durma noktasında

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa