NOT

 • Sistemin K?rt hareketiyle cebelle?mesi AKP ?zerinden yo?unla??p, y?nlendiriliyor. Se?imlerde AKP?nin b?lgede ald??? oy oran? da bunu ?anla??l?r? k?lmakta.


  Sistemin K?rt hareketiyle cebelle?mesi AKP ?zerinden yo?unla??p, y?nlendiriliyor. Se?imlerde AKP?nin b?lgede ald??? oy oran? da bunu ?anla??l?r? k?lmakta. Zira, asker d???nda, egemen siyasetin b?lgedeki en g??l? hatta tek eli AKP?dir art?k. B?lge halk?n? kazanman?n hesab? ancak AKP ?zerinden yap?labilir durumdad?r. ??te bu tablodan hareketle AKP?nin de DTP?yi ilk hedef belirlemesi do?al oluyor. Bu, ayn? zamanda b?t?n dikkatini ?devlet partisi? olmaya hasredecek AKP?nin kendisini kan?tlama arenas? da oluyor. Yani AKP?nin DTP ?zerinden K?rt hareketine y?kleniyor olu?u, ayn? zamanda devlet kat?nda arad??? me?ruiyet ve uzla?ma ?abas?n?n gere?idir de...
  Bu ?ikili? durum o kadar a??ktan ya?an?yor ki... Daha se?imlerin ?k?rk? ??kmadan?; kendi aralar?nda kotard?klar? ve sadece jest ve mimiklerle ifade edilen ho?nutsuzluklarla (ve bir de ba?? t?rbanl? e?lerin evlerine hapsedilmesiyle) atlat?lmaya ?al???lan ??t?r ?erez resepsiyonlar?n?n gerilimi adeta K?rtlere kusuluyor. 30 A?ustos resepsiyonuna K?rt vekillerin neden ?a?r?lmad???n? ?PKK?ye ?ter?r ?rg?t?? demiyorlar? s?zleriyle a??klayan komutan, Ba?bakan?a da sufle vermi? oluyordu. O da Meclis?teki ilk konu?mas?nda ?ABD?nin, AB?nin ?ter?rist? dedi?ine siz neden demiyorsunuz? ?eklinde ?omazsa olmaz??n?n alt?n? ?izerek, adeta MHP?den, CHP?den h?zl? davranman?n keyfini tatm?? oldu! Evet, meclisteki ?en h?zl? ?ahin? ?d?l?n? haketmi?tir art?k ama yine de Ba?bakana, DTP?li vekilleri ABD ve AB?nin se?medi?ini, se?menlerinin ise onlar? ?PKK?ye ?ter?r ?rg?t?? desinler? diye meclise g?ndermediklerini, dolay?s?yla as?l muhattaplar?n?n DTP?yi meclise g?nderen b?lge halk? oldu?unu hat?rlatmak gerekiyor.
  ??aret fi?e?i at?lm?? bulunan bu ?Meclis?te s?kbo?az etme? ?abas?n?n yarg? cephesinden desteklenmemesi s?z konusu olamazd? elbette. Gecikmek ay?p olurdu do?rusu; DTP milletvekilleri Aysel Tu?luk ve Ayla Akat Ata?n?n dokunulmazl?klar? daha ?imdiden mahkeme karar?yla hi?e say?ld?. Sebahat Tuncel i?in de ayn? durum daha ba?tan ge?erli k?l?nm??t? zaten...
  Ve Osman Baydemir?in bir a??klamas? ?zerinden kopar?lan f?rt?na da eklenince, ba?tan da s?yledi?imiz gibi, K?rt siyasetine y?nelik ?sefer? hali de ?Ya Allah Bismillah?la ba?lat?lm?? oldu. Ba?? ?eken AKP?dir ve bu tutum, devlet ?iftli?inden semirmi? bir gelenekten gelen bir partinin, devletin ?st katlar?nda ya?ad??? ?yer tutma? gerilimini tam da bir ?devlet partisi? akl?yla t?lare etmeyi de g?zetmektedir. Uzla?ma aray???nda olunanlar?n nezdinde me?ruiyet bulmak i?in ortak d??mana vurmak! Devlet akl? bunu gerektirirdi. ?Ortak d??man? diye bellenen ise elbette ki K?rt siyaseti oluyor. ?B?l?c?l?k? deyince akan sular durur zira. Devletin geleneksel stat?kocu odaklar? i?in de, o katlarda kabul g?rme tela??ndaki AKP i?in de bu b?yledir. Vaziyet buyken, en ?ekonomik?, en etkin yol da ?vuracaks?n K?rde? oluyor i?te. Ba?bakan ya da cumhurba?kan? olmana ra?men, ba?? ?rt?l? diye e?ini evinden ??karamaman?n ezikli?ini ancak b?yle telafi etmeye ?al??acaks?n! Ve di? ge?iremeyip ancak e?siz kat?larak ?erez ??tlatabildi?in davetlerin ?ev sahiplerinden? ancak b?yle K?rd? d?verek ?aferin? alabileceksin! ?u son resepsiyonlardan birinde Ba?bakan kendisine yap?lan ?dansedelim? teklifini, ?ben bilmedi?im ?eyi yapmam? diyerek geri ?evirmi?. El hak; Tayyip Bey ?yle yerlerde dans etmesini beceremez ama AKP siyaset arenas?nda fena dans etmektedir: K?rtle u?ra?, kendini pazarla!
  B?t?n bu hesaplardan sonra bir de cing?zl?k yap?p ?DTP kriz eksenli siyaseti esas al?yor? demezler mi? Cad? kazanlar? kaynat?p kriz yaratan kim? Kim sertle?tiriyor ortam?? Krizden beslenenler kimler?.. Sava?tan nemalanan, militarist politikalarda ?srar edenler de?il mi. Peki AKP?nin bu politikalara ili?kin tek bir s?z? var m?? Bar?? ve diyalog kar??tl??? ?zerinden s?k? s?k?ya ba?lan?lm?? sava? politikalar?na eklemlenecek, sonra da ?krizi DTP ??kar?yor? diyeceksin. Yani? Yanisi ?u ki, her zamanki gibi tek yol dayat?l?yor: ?Geleneksel inkarc? yakla??m? bir ?ekilde kabul etmek zorundas?n?! Yoksa, bu devlet ezberine ayk?r? her s?z?n bir ?kriz? unsuru olarak kabul g?recek ve do?acak gerilim ve krizin sorumlusu da sen olacaks?n!
  Bu bir ?teslim ol? ?a?r?s?ndan ?te bir ?ey de?ildir. Da?da askerin yapt???n? ?ovada? da ba??nda AKP?nin bulundu?u (liberal sol ve sa??n ate?li deste?iyle tabii) ?sivil? muhaf?zlar yapmaktad?r.
  Ve son olarak eklemek gerekiyor ki; AKP H?k?meti?nin K?rt hareketiyle cebelle?mede kulland??? temel arg?man olan ?PKK?ye ter?r ?rg?t? der misin, demez misin? s?ylemi ne kadar ?sivil? ve demokratikse, iddias?nda bulunduklar? yeni anayasan?n ?sivilli?i? ve hele demokratikli?i de o kadar olacakt?r!
  ***
  ?sminin adam?yd?, Y?lmaz?d?...
  Hudutlar?n Kanunu, Seyit Han, Ac?, Zavall?lar, A??t, Umut, Umutsuzlar, Arkada?, Endi?e, S?r?, Yol, Duvar...
  Her biri bir belgesel, bir destan... Memleketin ger?e?ini, cicili bicili ?rt?lerin alt?ndaki ger?e?i sinemaya ta??yarak ?putlar? deviren? bir iflah olmaz devrimciyi, Y?lmaz G?ney?i yitireli tam 23 y?l oldu.
  ?Kitaplar, sinema, i?, cezaevi, ac?mas?zl?k, hayat?n kat? kurallar?, toplumsal bask?lar, kahpelikler, yi?itler... Kar??la?t???m zorluklar? yenmek i?in direnmek ve kararl?l?k... ??retmenlerimden biri zordur...? demi?ti. Evet o zorlu ko?ullar? ??retmen bildi ama onun emek vererek ?adam? etti?i baz?lar? ?imdi piyasan?n ??pl???ne tamah edip iki paraya ?sanat? pazarlayabilmekteler. Onun ad?n? a??zlar?ndan d???rmeyenlerin, ?zel harp?ilerin tezgahlad??? n?mayi?lerde utanmadan nefes t?kettiklerine tan?k olabildik. G?ney?e ?ustam? diyenler, onu s?rg?n ?l?m?ne mahk?m eden 12 Eyl?l fa?izminin kurumsal adresi i?in, ?ordu art?k o eski ordu de?il? diyerek gevi? getirebilmekte... Yine G?ney?in K?rd? anlatan filmlerinde yer bulma onuruyla ?v?nen baz? ?arkada?lar?n?n?, bug?n ?K?rt?, ?K?rt sorunu? denince t?yleri diken diken olabilmekte... B?t?n bunlar? g?rd?k, ve hepsi de art?k ya?ayan cesetlerdir. Aram?zda olsayd?, bu canl? cesetlerin y?zlerine bile t?k?rmekten imtina edecek olan Y?lmaz G?ney ise ?akl?n? devrimle bozmu?? bir devrimci olarak belle?imizde hala dimdik durmaktad?r.
  ?As?l ad?m Y?lmaz P?t?n?d?r. Ad?m zorluklar kar??s?nda e?ilmez, umutsuzlu?a kap?lmaz, y?lg?nl??a d??mez ve ba?e?mez anlam?na gelir; soyad?m P?t?n ise bir da? meyvesinin k?r?lmaz ?ekirde?i demektir.?
  Evet, tam da isminin adam?yd?... Y?lmaz?d?...
  Giderek b?y?yen ?zlemiyle an?yoruz...
  Vedat ?lbeyo?lu
  www.evrensel.net