Bu ne perhiz!

Erdo?an, 22 Temmuz se?imlerinden sonra AKP Genel Merkezi?nde yap?lan ???l Ba?kanlar? Toplant?s???n?n a??l???nda bir konu?ma yapt?. Erdo?an, halkla kurulan iyi ili?kilere de?inerek, bu konuda kom?ular?ndan birinin ?ocu?unun kendisini evlerine mant? yemeye davet etti?ini ve evlerine mant? yemeye gitti?ini ?rnek verdi.


Erdo?an, 22 Temmuz se?imlerinden sonra AKP Genel Merkezi?nde yap?lan ???l Ba?kanlar? Toplant?s???n?n a??l???nda bir konu?ma yapt?. Erdo?an, halkla kurulan iyi ili?kilere de?inerek, bu konuda kom?ular?ndan birinin ?ocu?unun kendisini evlerine mant? yemeye davet etti?ini ve evlerine mant? yemeye gitti?ini ?rnek verdi.
??Ba?bakan eri?ilemez birisi olmamal?, Cumhurba?kan? eri?ilemez birisi olmamal??? diyen Erdo?an, AKP?nin asli misyonunun bunu ba?armak oldu?unu s?yledi. Erdo?an, bunu ba?ard?klar?n?n cevab?n? k?smen de olsa halk?n 22 Temmuz?da verdi?ini s?yledi.
Erdo?an, ?Eri?ilemeyen arkada?lar?m yok mu? Var, kusura bakmas?nlar var. Onlar da eri?ilemez olmaktan ??kmal?; eri?ilecekler, eri?ilmesini beklemeyecekler, kendileri eri?ecekler? dedi.
Erdo?an, ??Biz milletimizden uzakla?amay?z, milletle aram?za engeller koyamay?z. Oturdu?umuz koltuklar?n, bulundu?umuz makamlar?n, arabalar?m?za tak?lan o k?rm?z? plakalar?n bizi milletimizden farkl? yerlere konumland?rmamas?na veya konumland?rmas?na izin veremeyiz, vermemeliyiz?? dedi.
?Ba?kan amca bize mant? yemeye gel!?
Erdo?an, se?im kampanyas? boyunca mahallesindeki bir ?ocuk grubunun devaml? ?n?n? kestiklerini belirterek, ?unlar? kaydetti: ???lerinden bir tanesi de Kayserili; ?Ba?kan amca ne olur bize mant?ya gel? dedi. Evde mant? var m?, diyorum. ?Var? diyor, ?Ne olur gel?... Tamam dedim, sen haber ver gelece?im. Se?im kampanyas?nday?m. D?n ak?am gene yolumu kestiler, illa ?Ba?kan amca ne olursun bana s?z vermi?tin, bize mant?ya gel? diye. Evde mant? var m??.. ?Var, evde yoksa kar??da dedem oturuyor onda var...? Mant?ya gittik, apartman toplant?s?. Ondan sonra ufak bir k?z ?ocu?u geldi ?Ba?bakan?m benim de bug?n do?um g?n?m, ne olur ?ay? da bizde i?elim?? dedi. ?ay? da onlarda i?tik. Apartmandakiler, mahalle orada. Bunlar hakikaten onlarda ?ok farkl? bir izlenim b?rak?yor. Hepimiz, bakan arkada?lar?m, il ba?kanlar?, belediye ba?kanlar?, kad?n kollar?, gen?lik kollar? hep beraber bunlar? yapmal?y?z; halk?m?z bunlara hasret, bu bar???n da temel ta?lar?n?, sevginin temel ta?lar?n? olu?turur.? (Ankara/EVRENSEL)
?ift?iye ?Anan? da al git? demi?ti
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, 11 ?ubat 2006 tarihinde geldi?i Mersin?de, kendisine sesini duyurmak isteyen 45 ya??ndaki ?ift?i Mustafa Kemal ?ncel?e sert tepki g?stermi?ti. Erdo?an, kendisine ?An?m?z? a?latt?n?z? diyen ?it?i ?ncel?i, ?Anan? da al git buradan? diyerek azarlam??t?.
Ba?bakan Erdo?an, 3 Aral?k 2003?te kat?ld??? T?rk-?? 19. Ola?an Genel Kurulu?nda i??ilere ?Gidin ?zel sekt?rde ?rg?tlenin? diye seslenmi?ti: ?Ben sendikalar?m?za ?zellikle ?unu te?vik ediyorum: Kamu kurum ve kurulu?lar?nda ?rg?tlenmek o ayr? ba?ar?, ama gelin, ?zel sekt?r?n kurum ve kurulu?lar?nda ?rg?tlenin, bunu ba?ar?n. Bu sizin ?rg?tlenme m?cadeleniz olacakt?r. Bak?n, ben bir parti genel ba?kan?y?m, bir parti genel ba?kan? olarak ben arkada?lar?mla birlikte nas?l ?rg?tlenmemi yapm??sam, yap?yorsam, nas?l her yere dal budak sal?yor ve T?rkiye?nin t?m il, il?e ve beldelerinde ?rg?tleniyorsam, sendikalar da ayn? m?cadeleyi verecek. Girecek, anla?acak ve oralarda yer tutacak...?
???iye meydan okumu?tu
Se?imdedestek istedi?i, vaatlerde bulundu?u i??ilere ?imdi d??man gibi davrananErdo?an, SEKA direni?ine kat?lanlara ve destek verenlere meydan okumu?tu. 6 Mart 2005 g?n? Kanal 7?deki ?skele-Sancak program?na kat?larak g?ndeme ili?kin sorular? yan?tlayan Erdo?an, ayn? gece T?rkiye?nin bir?ok yerinde i? b?rakan i??ilere meydan okudu:
?Oras? siyasi ?ov merkezi haline d?n??m??t?r, art?k daha fazla tahamm?l edemeyiz. Yasal merciler kararlar?n? vermi?tir, y?r?tme gerekli uygulamay? da yapmak durumundad?r, yapacakt?r.?
Erdo?an, gazetemiz karikat?risti Sefer Selvi, Cumhuriyet ?izeri Musa Kart ve Penguen ile Leman?a da, kendisine ?eri?en? karikat?rleri nedeniyle dava a?m??t?.
www.evrensel.net