Fileler pazara geri d?n?yor

Bir d?nemin halk pazarlar?nda ellerden d??meyen ve doldurulmas?n?n g??l???nden dert yan?lan pazar fileleri geri d?n?yor.


Bir d?nemin halk pazarlar?nda ellerden d??meyen ve doldurulmas?n?n g??l???nden dert yan?lan pazar fileleri geri d?n?yor. T?rkiye Belediyeler Birli?i?nin ald??? kararla al??veri?lerde siyah po?et kullan?m?n? yasaklama yolunda ad?m atmas? ?zerine, file ve bez torbalar?n yeni tasar?mlar?na ba?land?. Adana Olgunla?ma Enstit?s? M?d?r? ?kbal Kal?n, hayat?n vazge?ilmez unsuru gibi g?r?len naylon po?etlerin, ?irkin bir g?r?nt? olu?turmas?n?n yan?nda, insan sa?l??? ve ?evre kirlili?i a??s?ndan da olumsuz etki yaratt???n? s?yledi. ?zellikle son 20 y?lda, al??veri? merkezleri ile semt pazarlar?nda naylon po?et ve torbalar?n kullan?m?n?n yo?unla?t???n? belirten Kal?n, enstit? olarak bu ?r?nlerin kullan?m?na kar?? ?aba g?sterdiklerini ifade etti. Kal?n, kolay bulunabilirli?i ve maliyetinin d???k olmas? nedeniyle vazge?ilmez olarak g?r?lse de bu ?r?nlerin verdi?i zararlar?n gelecek nesilleri bile etkileyece?i endi?esi ta??d?klar?n? belirterek, ''T?m ekolojik sistemi ??kertmeyi ba?aracak naylon po?etin topra?a kar??mas? i?in bin y?l gibi uzun bir s?re gerekti?inin unutulmamas? gerekir'' dedi.
File modas?!
?evreyi korumak ad?na at?lan bu ad?m?n yayg?nla?mas? i?in file modas? ba?lat?lmas? da planlan?yor. Kal?n, bir s?redir ?zerinde ?al??t?klar? geri d?n???m? m?mk?n ta??ma ara?lar?na ?imdiye dek mefru?at ve kuyumculardan ilgi geldi?ini kaydederek, belediyeler sayesinde halk?n bilin?lendirilmesiyle bu ?r?nlerin al??veri?in her ?e?idinde kullan?laca??n? ve ?moda? olaca??n? d???nd?klerini belirtti. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net