09 Eylül 2007 00:00

MERCEK

?stanbul tersanesi patronlar?n?n baz? a??klamalar?, kapitalistlerle i??iler aras?ndaki ya?am sava??n?n ?t?m s?rr??n? a??klar mahiyettedir.

Paylaş

?stanbul tersanesi patronlar?n?n baz? a??klamalar?, kapitalistlerle i??iler aras?ndaki ya?am sava??n?n ?t?m s?rr??n? a??klar mahiyettedir. Patronlar ad?na a??klama yapanlar, Tuzla tersaneler b?lgesinin, ??zellikle AB gemi in?a sipari? piyasas?nda bir marka? oldu?unu; burada ?vaktinde, kaliteli gemiler in?a ettiklerini? s?yleyerek bununla ?v?n?yorlar. Gemi sanayicilerinin s?yledikleri daha ?nemli ?eyler de var: ?Bizim k?r?m?z tamamen i??ilikten, i??ilik maliyeti artarsa avantajlar?m?z kalkar? diyorlar.
?S?r? burada sakl?! Asl?nda, herhangi bir ?s?r? ya da bilinmez bir durum yok. ?zerindeki y?rt?k-??r?k ?rt? ?ekilip al?nd???nda, ili?ki a??k bi?imde g?z ?n?ne geliyor. ???ilerle patronlar aras?ndaki ili?kinin, patronlarla temsilcileri taraf?ndan oldu?undan farkl? g?sterilerek kapitalistlerin i?yerleri a?arak i??ilere ?al??ma olana?? sa?lad?klar?, y?zlerce-binlerce ve on binlerce ki?inin ?ekmek kap?s??n? yaratt?klar?; bunun i?in de i??ilerin, ?i?letmelerin ve patronlar?n?n hakk?n? teslim etmeleri ve fedakarl?kla ?al??malar? gerekti?i? propagandas? s?reklidir. Fabrika ve i?yerlerinde meydana gelen ?i? kazalar??ndaki ya?am kayb? ve sakatlanmalarla ?e?itli meslek hastal?klar? ise ?i??ilerin cehaleti, e?itimsizli?i ve dikkatsizlikleri?yle izaha ?al???l?r. 1
Ya?amlar?n? s?rd?rmelerinin tek kayna?? emek g?c? olan insanlar?n bu g??lerini harcayarak, g?nl?k-haftal?k-ayl?k s?reler ?zerinden ?kiralayarak? veya satarak kendilerini ve nesillerini s?rd?rebilmeleri i?in, i?e ihtiya? duymalar? zorunlu ve gereklidir. Kapitalizme ve kapitalistlere hayat veren, i??inin bu emek g?c?d?r. Kapitalist ya da daha basit ve biraz da pop?ler s?ylemle patron, bu g?c? belli bir ?cret kar??l??? sat?n alarak sadece onun ?zerinden kendisinin gereksinmelerini de?il, i?letmesinin t?m gereklerini yerine getirecek-kar??layacak bir sermayeyi elde eder. ???i, kendi ihtiya?lar?n? kar??layacak bir ?retimin yan? s?ra patronunun ki?isel ihtiya?lar?n? ve i?letmesinin girdilerini, makine aksam?n?n ihtiya? g?sterdi?i veya g?sterebilece?i yenilenme-tamir vs. harcamalar? ve yeniden ?retime sokaca?? para sermayeyi de ?retmi? olur. Bu durumda i?letmeyi de, patronu da besleyen i??idir. Tersi do?ru de?ildir. ???isiz ne kapitalizm sistem olarak var olabilir, ne de tek tek ve bir s?n?f olarak burjuvalar ve burjuvazi.
Bu ili?ki tarz?n?n en fazla fark?nda olan ise denebilir ki kapitalistlerle politik-askeri vs. her t?rden temsilcileridir. Bundand?r ki onlar, i??ilerin ?cret ve ?al??ma ko?ullar?n?n iyile?tirilmesi m?cadelesinin, sistemin bu i?leyi? ve ili?ki tarz?n?n t?m?yle ve temelden de?i?tirilmesini ?ng?ren bir i?erik kazanmas?n? her yol ve ara?la ?nlemeyi en ?nemli i? sayarlar. Yan? s?ra ise ?cret ile k?r aras?ndaki ili?kide, ?cretleri ve yan giderleriyle birlikte i??ilik maliyetlerini d???k tutarak daha fazla k?r etmeye ?al???rlar. ?cret ve i??ilik maliyetinin y?ksekli?i k?rdan bir miktar?n azalmas? demektir. Tuzla Tersanesi patronlar?n?n seslendirdikleri, asl?nda t?m kapitalistlerin ?zerine oturduklar? kayna??n ne oldu?unu g?stermektedir. Kapitalist i?in ya?am, i??inin emek g?c? harcayarak ?retti?i ?r?n?, ?piyasa? denilen kapitalist pazara s?rme olana?? ve elde edece?i k?rla neredeyse ?zde?tir.
Onun i?in ?Piyasa, rekabet ve k?r? her ?eydir. ?? s?reci ve ?al??ma ko?ullar?n?n kurals?zla?t?r?lmas?, ta?eronluk sistemi, sigortas?zl?k, k?t? malzeme kullan?m?, i??inin sosyal haklar?ndan yoksun tutularak ?l?m?ne ?al??t?r?lmas?, daha az i??i ile daha fazla ?retim; e?itimsiz-vas?fs?z i?g?c?n?n uzmanl?k isteyen-tehlikesinin y?ksek oldu?u i?lere ko?ulmas?, a??r? ?al??ma temposu ve i? g?venli?ini umursamama, sendikas?zla?t?rma ve t?m ?teki kapitalist yapt?r?mlar, daha fazla k?r hedefine ba?lanm??t?r ve ona hizmet eder. Daha fazla k?r ve ?i??ilik maliyetinin d???k tutulmas??, i??inin ya?am?n?n patronlar i?in ??zen g?sterilecek ?zne? olmamas? demektir. ?? g?venli?i ve i??i sa?l??? i?in harcama yapmak istemezler.
Durumu de?i?tirmek i??inin ya?am zorunlulu?udur. Ya?amak; daha iyi ko?ullarda ?al??mak, t?m temel ihtiya?lar?n? kar??layabilecek gelire sahip olmak ve daha iyi ya?amak i?in patronlar?n ??karlar?yla ters, kendi ??karlar?n?n kararl?ca savunucusu olmak zorundad?r. Bu da yetmez; e?er bug?nk? sistem devam ederse, kendisine d??enin, ko?ullar?n?n biraz daha iyile?mesi ya da daha da k?t?le?mesi olaca??n? bilerek durumunu ve onu belirleyen bug?nk? s?m?ren-s?m?r?len s?n?f ili?kilerini t?m?yle ve temelden de?i?tirmeye koyulmas? gerekir. Kapitalistlerin hem emek g?c?n? s?m?rmesi; eme?inin ?r?n?ne (art? eme?e, art? ?r?ne, art? de?ere) el koyarak saltanatlar?n? s?rd?rmeleri, hem de d?n?p i??inin ?kendileri sayesinde i?e ve ekme?e kavu?tuklar?n?? propaganda ederek ger?e?i tersine ?evirmelerine meydan b?rakmamak i?in kendi s?n?f?n?n iktidar? i?in birle?mesi gerekir. S?n?f ?rg?tlerini bu anlay??a g?re in?a etmeleri ve harekete ge?irmeleri gerekir. Bunun sorumlulu?u ise her zaman ?ncelikle s?n?f?n en ileri kitlesinin omuzlar?ndad?r.

1 Tersaneler b?lgesindeki 50 i?letmede, 100 ta?eron ?irket ve ?o?u sigortas?z, i? g?vencesi ve g?venli?inden mahrum, a??r? i? y?k?ne mahk?m 20 binden fazla i??i ?al???yor. Ve ?ok k?sa bir s?re i?inde; 12 g?nde, bu ?i??i cehennemi?nde 5 i??i, ?i? kazas?? sonucu ya?am?n? yitirdi.
A. Cihan Soylu
ÖNCEKİ HABER

Kuru?e?me?de ?Tool?bir gece

SONRAKİ HABER

Cem Uzan, mal varlıklarına el konulması için açılan davayı kazandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa