Kuru?e?me?de ?Tool?bir gece

Kuru?e?me?de ?Tool?bir gece

Tart??mas?z d?nyan?n en g?zel manzaral? konser mekanlar?ndan biri olan Kuru?e?me Arena, ?nceki ak?am ba?ka bir g?zeldi.


Tart??mas?z d?nyan?n en g?zel manzaral? konser mekanlar?ndan biri olan Kuru?e?me Arena, ?nceki ak?am ba?ka bir g?zeldi. Amerikal? ?prog-rock? grubu Tool, yakla??k bir bu?uk saat boyunca, hayranl?k uyand?ran entelekt?el derinlikteki m?ziklerinin yan? s?ra zaman zaman insan? karamsarl??a iten, bazen de renk c?mb???ne d?nen g?rsel ?ovuyla konser alan?n? dolduran binlerce ki?iye unutamayacaklar? bir gece ya?att?.
Farkl? bir sahne
??eri girmeyi bekleyen seyirciler oldu?u i?in 35 dakika ge? ba?layan konserde, sahnenin farkl?l??? hemen g?ze ?arp?yordu. Sahnenin arkas?n? kaplayan dev bir perde ve hemen ?n?ndeki 4 k???k perdede, her biri sanatsal nitelik ta??yan klip tarz?ndaki g?rsellikler m?zi?e e?lik ederken, solist Maynard James Keenan??n perdeye yans?yan sil?eti de ayr? bir etkileyicilik unsuruydu.
T?rkiye?de hat?r? say?l?r bir hayran kitlesine sahip olan Tool, ilk kez geldi?i T?rkiye?de ortaya koydu?u m?kemmel performans?yla, hayranlar?n?n beklentilerini kar??l?ks?z b?rakmad?. (?stanbul/EVRENSEL)
R?za B?lb?l
www.evrensel.net