K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,Senin de bildi?in gibi Marmaris'te "n?" ?izip, arada bir de s?nnet, ni?an d???nlerini "?eref"lendirmekle me?gul olan "Netekim" Pa?am?z?n bizlere arma?an etti?i ve son zamanlarda Evropa Birli?i'ne kapa?? atmak i?in sa??ndan solundan fal?etayla ufak tefek s?nnet etti?imiz halde...


  Kirvem,
  Senin de bildi?in gibi Marmaris'te "n?" ?izip, arada bir de s?nnet, ni?an d???nlerini "?eref"lendirmekle me?gul olan "Netekim" Pa?am?z?n bizlere arma?an etti?i ve son zamanlarda Evropa Birli?i'ne kapa?? atmak i?in sa??ndan solundan fal?etayla ufak tefek s?nnet etti?imiz halde, eninde sonunda k?ken itibariyle tam? tam?na yirmi be? y?ldan beri tepemizde dikili "apoletli", bir bak?ma "iki dinden avare" bir anayasam?z var.
  Anayasam?z var olmas?na var da, bu anayasan?n bizlere dar geldi?ini, ?m???m?z? s?kt???n?, ?stelik anayasan?n ?izdi?i bu "at g?zl???" ?er?evesiyle "muas?r medeniyet" seviyesini yakalamakta zorlan?p Tatar a?alar? misali ge? kald???m?z i?in de tez elden yeni bir anayasa haz?rlamam?z gerekti?ini yedisinden yetmi?ine, "yetkili"sindan sokaktaki herkese kadar y?llardan beri d?r d?r s?ylene s?ylene bu u?urda zaman? "pi?" edip nihayet "sivil" bir anayasan?n gari ?art oldu?unu elhamd?lillah ?akozlad?k vesselam!
  Ancak yi?idi ?ld?r?p hakk?n? vermek gerekirse, art?k ikide bir dilimize pelesenk etti?imiz "muas?r medeniyet" denen bu mendeburu yakalamak i?in s?zde ??rp?n?p her defas?nda oldu?umuz yerde patinaj at?p zaman zaman da k???st? oturdu?umuza bak?l?rsa, demek ki "su?" sadece "Netekim" Pa?am?z?n ba??n?n alt?ndan ??kan bu "ceberrut" anayasaya ba?l? de?il?
  ??nk? "Netekim" Pa?am?zdan ?nceki k?demli "pa?a"lar?m?z?n da yine kendi pa?a g?n?llerince "Bir gece ans?z?n gelebilirim!" ?ark?s? e?li?inde "Rap! Rap! Rap!" nakarat?yla Milletin Meclisi?nin defterini d?r?p, ba?vekil, D??i?leri, Maliye bakanlar?n? "elleri ba?l? olmadan" hesap?a "adil" bir mahkeme sonucunda ?ngiliz urganlar?yla dara?a?lar?nda "salland?r?p", keza cumhurun ba??n?n yan? s?ra milletin vekillerini de kodeslerde ??r?tt?kten sonra haz?rlad?klar? "yeni" anayasayla millet?e bir arpa boyu yol alamad???m?za bak?l?rsa, demek ki bu i?te bir tersoluk vard?r zo!
  ?imdilerde k?pr?lerin alt?ndan hayli sular bo?a ak?p gittikten sonra, memlekette neredeyse her on y?lda bir hortlayan darbe, balans ayar? ya da daha d?n "g?vur" icad? internetten "e-muht?ra"yla ortal??? velveleye verenlerin "hal ve gidi?"lerinin hangi kulvarlara do?ru s?r?klenip veya nerede noktalanaca?? hen?z belli de?ilken, bu konuda kimi ?om a??zlarca k?rk k?s?m tekmili birden "senaryo"lar dillendirilirken, beri taraftan sivil bir anayasn?n tam gaz haz?rlan?p, "Okey!" onay? i?in halk?n huzuruna bug?n-yar?n ??kar?laca?? ciddiyet kazanm??ken, yine anla??lan o ki millet?e bu sivil anayasa meselesine kafay? iyice takm???z ka!
  Neyse ister "apoletli" isterese "sivil etiketli" anayasa olsun, ?ayet birileri gecenin bir vaktinde ya da ?afa??n alaca karanl???nda kafas?na esti?inde postallar?n? giyip anayasay? elinin tersiyle itip, "Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir" diyen Meclis?in kap?s?na ?in mal? ucuz asma kilit vurup, "milletin vekilleri"ne "Mar?! Mar?!" ?ekip kimini asarak, kimini dam altlar?na t?karak sepetleyebiliyorsa; vee b?t?n bunlara kar?? o ?lkedeki insanlar?n "g?k?" bile ??km?yorsa, dahas? o ?lkenin insanlar?n?n kafa yap?lar? h?l? "kul" zihniyetiyle "gelene a?am, gidene pa?am" demeyi de "ya?am bi?imi" olarak benimsemi?se, eh o zaman anayasa dedi?in ne ki, koy sepete!!!
  Oysa anayasa ?ayet ger?ekten "hukuk"un ?st?nl???yle "demokrasi" kurallar?n?n h?k?m s?rd??? manzumeler dizisiyse, o zaman z?rt p?rt rafa kald?r?l?p ya da "Bir kere delmekle ne ??kar ki!" mant???yla taban tabana z?t olmal?d?r mirim!
  Ger?ek anlamdaki bir "hukuk devleti"nde anayasan?n "ana"s? o ?lkedeki etnik k?keni, dili, dini velhas?l soyu sopu, inanc? ne olursa olsun t?m "vatanda?"lar?n?, t?m "evlat"lar?n? ayn? ?efkatle kucaklay?p ba?r?na basarken, birilerini "?vey evlat" muamelesine tabi tutup, d??lay?p, horlay?p "?teki"le?tirmedi?i zaman sayg?nl?k kazan?r, aksi halde madde madde, alt alta yaz?l? cafcafl? laflar, belki bir anayasa niteli?i ta??r ama "s?zde" anayasa olmaktan yakas?n? asla kurtaramaz?
  Vee "s?zde" anayasalar?n h?k?m s?rd??? toplumlar, "hukuk devleti" yerine, siyah k?l ?ad?rlarda oradan oraya s?r?nen "kabile"ler olur netekim!..
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net