Fotoğraf: Evrensel

APEC zirvesinde Bush?a protesto

Avustralya?n?n Sidney kentinde, Asya Pasifik Ekonomik ??birli?i (APEC) liderler zirvesi ?ncesinde binlerce ki?i, ABD Ba?kan? George Bush ve Irak i?galine kar?? y?r?d?.


Avustralya?n?n Sidney kentinde, Asya Pasifik Ekonomik ??birli?i (APEC) liderler zirvesi ?ncesinde binlerce ki?i, ABD Ba?kan? George Bush ve Irak i?galine kar?? y?r?d?.
Say?lar? 3 bini bulan g?stericiler, APEC zirvesi i?in liderlerin bir araya gelece?i yerin yak?n?nda, renkli ve b?y?k bir k?sm? sakin ge?en bir g?steri yapt?. G?stericilerin Sidney?deki belediye binas?ndan ba?layan ve son derece s?k? g?venlik ?nlemlerinin al?nd??? g?zergahtaki y?r?y??leri, 21 b?lge liderinin toplanaca?? Sidney Opera Evi?nden birka? blok ?tedeki Hyde Park?ta son buldu.
Ancak polis, g?steri s?ras?nda 2 memurun yaraland???n? ve 5 ki?inin g?zalt?na al?nd???n? belirtti. Yetkililer, memurlar?n nas?l yaraland??? ve g?zalt?na al?nmalar?n hangi ?artlar alt?nda yap?ld??? konusunda bilgi vermedi.
Bush ve Avustralya Ba?bakan? George Howard aleyhinde sloganlar atan g?stericiler, Hyde Park?ta yap?lan konu?malar? ve ?al?nan m?zikleri dinledikten birka? saat sonra da??ld?.
Deklarasyon imzalad?lar
Bu arada APEC zirvesi i?in bir araya gelen liderler, iklim de?i?ikli?i konusunda bir deklarasyonu imzaya koydu. Avustralya Ba?bakan? John Howard, liderlerin imzalad??? deklarasyonda zorlay?c? hedefler bulunmad???n? belirtirken, deklarasyonu, d?nyay? en ?ok kirleten ?lkelerin ba??nda gelen ABD ile ?in?in de imzalad??? kaydedildi.
Deklarasyonda, ?ye ?lkelerin ekonomilerindeki enerji yo?unlu?unun azalt?lmas?n?n istendi?i ibaresiyle yetinildi?i ifade ediliyor. APEC b?nyesinde Avustralya, Brunei Sultanl???, Kanada, ?ili, ?in, ABD, Hong-Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, G?ney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam yer al?yor.
Bu arada, zirveye kat?lan ?in Devlet Ba?kan? Hu Jintao, zengin ?lkeleri, iklim de?i?ikli?inin kayna??nda bulunan sera gazlar?n?n atmosfere sal?m?na k?s?tlama getiren Kyoto Protokol??ne uymaya ?a??rd?. Hu, ?Kalk?nm?? ?lkeler, mevcut y?ksek sal?mlar?n? ve tarihi sorumluluklar?n? hesaba katmal? ve Tokyo?da imzalanan protokolde ?ng?r?len hedefleri kesin ?ekilde yerine getirmelidir? ifadesini kulland? ve zengin ?lkelere, geli?mekte olan ?lkelere mali yard?m ve teknoloji transferi konusunda verdikleri taahh?tleri yerine getirme ?a?r?s?nda bulundu.
Ancak, Hu?nun ?lkeleri uymaya ?a??rd??? Kyoto Protokol??n?, ?in?in hen?z imzalamamas? dikkat ?ekti. 2012?de s?resi dolan protokole ABD ve Avustralya da imza atmad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net