ABD?yi sald?r? korkusu sard?

ABD Merkezi Haberalma Te?kilat? CIA Ba?kan? Michael Hayden, El Kaide?nin, ABD?yi hedef alan b?y?k ?apl? bir sald?r? haz?rl???nda oldu?unu iddia etti.


ABD Merkezi Haberalma Te?kilat? CIA Ba?kan? Michael Hayden, El Kaide?nin, ABD?yi hedef alan b?y?k ?apl? bir sald?r? haz?rl???nda oldu?unu iddia etti. Hayden, New York?taki Uluslararas? ?li?kiler Konseyi ?n?nde yapt??? konu?mada, ?Uzmanlar?m?z El Kaide?nin merkezi y?netiminin, Amerikan ulusunu hedef alan b?y?k ?apta sald?r?lar d?zenleme haz?rl???nda oldu?unu belirtiyorlar? dedi.
CIA Ba?kan?, El Kaide?nin ?ok say?da ki?inin ?l?m?ne, kitlesel y?k?mlara yol a?abilecek ve ?nemli ekonomik sonu?lar do?urabilecek hedefleri vurmay? ama?lad???n? da ifade etti.
Ladin?in yeni videosu yay?nland?
Bu arada El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 11 Eyl?l sald?r?lar?n?n y?ld?n?m? ?ncesi yeni bir video kayd? yay?nlad?. Kay?tta Ladin, ABD?nin sahip oldu?u askeri ve ekonomik g?ce kar??n sald?r?lara kar?? korunmas?z oldu?unu s?yl?yor.
Yakla??k 3 y?l sonra ilk kez g?r?nt?l? bir mesaj g?nderen El Kaide lideri, Irak?taki sava??n sona ermesi i?in Amerikal?lara, ?slamiyete ge?meleri ?a?r?s?n? yap?yor.
30 dakikal?k kasette Bush?un politikalar?n? ele?tiren El Kaide lideri Ladin?in, may?s ay?nda g?reve gelen Fransa Cumhurba?kan? Sarkozy?den s?z etmesi ve kulland??? di?er tarihi referanslar, kasetin yak?n zamanda ?ekilmi? olabilece?ini g?steriyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net