Fotoğraf: Evrensel

Delegelerden m?cadele ?a?r?s?

Petrol-?? Genel Kurulu?nda s?z alan delegeler, m?cadelenin y?kseltilmesi ?a?r?s?nda bulundular.


Petrol-?? Genel Kurulu?nda s?z alan delegeler, m?cadelenin y?kseltilmesi ?a?r?s?nda bulundular. Uzla?mac? sendikac?l?k anlay???n?n i??i s?n?f?na zarar verdi?ini dile getiren delegeler, i??isine g?venen, alanlara ??kmaktan ?ekinmeyen bir anlay???n sendikalar? yeniden canland?raca??n? ifade ettiler.
Bug?n yap?lacak se?imlerin ard?ndan sona erecek genel kurulda, d?n s?z s?ras? delegelerindi. Alia?a ?ube Delegesi Salih Mehmet Ayd?n, sendikalar?n toparlanmas? i?in yeni politikalar ?retilmesi gerekti?ini dile getirdi. ?zellikle PETK?M ve T?PRA??ta eski i??ilerin g?n ge?tik?e azald???n? ifade eden Ayd?n, buralarda yeni i?e ba?layan gen? i??ilerin e?itilmesi gerekti?ini dile getirdi. PETK?M?de ve T?PRA??ta ?zelle?tirmenin ard?ndan m?cadelenin daha da zorla?aca??n? belirten Ayd?n, t?m ?yelerin kat?l?m?n? sa?layacak m?cadele ?ekillerinin geli?tirilmesi, ya?anan s?re?lere t?m ?yelerin dahil edilmesi gerekti?ini dile getirdi. Bu i?yerlerinde ta?eronla?t?rman?n artt???na dikkat ?eken Ayd?n, hem ?rg?tl?l?kleri hem de i? g?venli?i a??s?ndan tehlikeli olan bu uygulaman?n sona ermesi i?in m?cadele edilmesi gerekti?ini dile getirdi.
Dayan??ma ?a?r?s?
Mersin ?ube Delegesi Ersin Yal??n, kendi ?ubelerine ba?l? Novamed grevinin bu ay?n sonunda 1. y?l?n? dolduraca??n? belirterek, kongrenin hemen ard?ndan Novamed ile dayan??man?n b?y?t?lmesi ?a?r?s? yapt?. AKP?nin se?imlerden zaferle ??kmas?n?n patronlar? g??lendirdi?ini ifade eden Yal??n, bunun ayn? zamanda s?n?fa d?n?k sald?r?lar?n artaca?? anlam?na gelece?ine dikkat ?ekti. Yal??n, birlikte m?cadelenin olanaklar?n?n yarat?lmas?n? istedi.
Petrol-?? Ankara ?ube Ba?kan? Mustafa ?zgen, bir?ok sendikan?n genel kurullar?n? merakla takip etti?ini dile getirdi. Herkesin birliktelikten bahsetti?ini dile getiren ?zgen, ?Ben bu anlay??la tepede birliktelik olaca??na inanm?yorum. Tabanda, i?yerlerinde i??ilerle birlikteli?i tart??madan, onlar? harekete ge?irmeden, birlikte hareket edilemez. Taban istedi mi tepedekiler de mecbur kal?rlar. Yapmayanlar? da koltuklar?ndan al?rlar? diye konu?tu. Bug?n?n g?zde sendikac?l???n?n, uzla?mac?l?k, masa ba??nda ??zme ve h?k?metle aray? iyi tutma oldu?unu dile getiren ?zgen, bu anlay???n sendikalar? bir yere g?t?remeyece?ini belirtti. ?zgen, sendikalar?n s?n?f?n ??karlar? i?in siyasette taraf olmas? gerekti?ini s?yledi. Bug?n sona erecek ve 250 delegenin oy kullanaca?? genel kurulda Mustafa ?zta?k?n tek ba?kan aday? olurken, di?er adaylar ??yle: Genel Sekreter adaylar?, Mustafa ?avdar, Tekin Ak?n; Mali Sekreter adaylar? Adnan ?zgan, ?brahim Do?ang?l; ?rg?tlenme ve E?itim Sekreterli?i adaylar?, ?smet Yi?it, Nimetullah S?zen; Genel Y?netim Sekreterli?i adaylar?, Mehmet G?ven, Recep Sefer. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net