Zam ve ikramiye yoksa tekstilde grev var

Yakla??k 58 i?yerinde 38 bin tekstil i??isini ilgilendiren toplu i? s?zle?mesi g?r??melerinde son anda uzla?ma sa?lanamazsa yar?ndan itibaren grevler ba?layacak.


Yakla??k 58 i?yerinde 38 bin tekstil i??isini ilgilendiren toplu i? s?zle?mesi g?r??melerinde son anda uzla?ma sa?lanamazsa yar?ndan itibaren grevler ba?layacak. T?rk-???e ba?l? TEKS?F, D?SK?e ba?l? Tekstil ve Hak-???e ba?l? ?z ?plik-?? sendikalar?, Tekstil Sanayi ??verenleri Sendikas? ile y?r?t?len s?zle?me g?r??melerinde patronlar?n sundu?u tekliflerin kabul edilemez oldu?unu s?yl?yorlar.
Gazetemize a??klama yapan D?SK/Tekstil Adana Bossa ?ube Ba?kan? Recep T?rky?lmaz, patronlar?n, i??ilerin y?llarca m?cadele edip kazand??? haklar? ellerinden alarak onlar? karanl?k d?nemlere g?t?rmeyi ama?lad?klar?n? dile getirdi. Sunulan tekliflerin kabul edilmesinin imkans?z oldu?unu belirten T?rky?lmaz, d?n ba?layan ve bug?n sona erecek olan Tekstil Sendikas? Genel Kurulu?nun ard?ndan grev g?n?n?n belirlenece?ini kaydetti.
Y?zde s?f?r zam
T?rkiye Tekstil ??verenler Sendikas? 21. D?nem Toplu ?? S?zle?mesi?nin ?al??anlara k?lelik ko?ullar?n? dayatan maddelerden olu?tu?unu belirten ?ube Ba?kan? Recep T?rky?lmaz, toplu i? s?zle?mesi d?neminin uyu?mazl?kla sonu?lanmas?na, tekstil patronlar?n?n, i??ileri k?lele?tirmeyi ama?layan tekliflerinin neden oldu?unu aktard?. Patronlar?n kendilerine ?Yeni i?e girenlere ikramiye s?f?r olsun. Fazla mesai ?creti y?zde 50 indirilsin. S?zle?me ?? y?ll?k olsun. ?lk alt? ay s?f?r zam, di?er alt??ar ayl?k zamlar da y?zde 3 olsun? ?eklinde teklifler sundu?unu dile getiren T?rky?lmaz, bu teklifleri kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu teklifler nedeniyle grev karar? al?nd???n? hat?rlatan T?rky?lmaz, ?Grev karar? ald?k. ??nk? i?verenin, mant??a uymayan tekliflerle bizi bu noktaya getirdi. ???ilerin bug?ne kadar kazan?lm?? olan haklar?n? ellerinden almay? ama?layan bu teklifi kabul etmemiz olanaks?zd?r. Bu zor s?re?te b?yle bir l?ks?m?z yoktur? dedi.
Patronlar?n, i??iye s?f?r zam vererek i?yerlerindeki ?rg?tl?l??? yok etmeye ?al??t???n? ifade eden T?rky?lmaz, ?Adeta bize sunduklar? teklif ile 18. y?zy?l ?ngiltere?sindeki k?lelik sistemini yaratmak istiyorlar. Bize sunduklar? teklifte esnek ?al??may? dayat?yorlar? dedi. Yeni i?e girenlere s?f?r ikramiye teklifini kabul etmenin, sendikan?n yok olmas? anlam?na geldi?ini vurgulayan T?rky?lmaz, ?Ne TEKS?F ne ?z ?plik-?? bunu kabul edemez. Bu, y?llarca orada ?al??an i??ilerin i?lerinden olmas? anlam?na geldi?i gibi i?yerine giren i??ilerin 2-3 y?l gibi bir s?re sonra i?siz kalmas? anlam?na da geliyor? dedi.
?Sendikalar dernek olur?
Bu durumun sendikalar? bitirece?ini vurgulayan T?rky?lmaz, ?E?er bu ?ekilde s?zle?me ba??tlan?rsa sendikalar sendika olmaktan ??kacak, birer yard?mla?ma derne?ine d?necektir? ?eklinde konu?tu. Patronun i??iden Avrupa standartlar?nda ?retim bekledi?ini aktaran T?rky?lmaz, ?Ancak i??inin hakk?n? vermeye gelince karanl?k ?a?lara d?n?k bir teklif sunuyorlar. Bunu kabul etmemiz imkans?z? diye konu?tu.
Patron sendikas?n?n s?zle?me d?neminde teklifleri verirken ?Pahal? enerji kullan?yoruz?, ?Y?ksek vergi y?k? var?, ?Hammadde pahal?? gibi bahaneler g?sterdi?ini s?yleyen T?rky?lmaz, bunun sorumlusunun i??i olmad???n? belirtti. (Adana/EVRENSEL)
???i bilgilenmek istiyor

Tekstil i?kolunda s?ren s?zle?me g?r??meleri grev a?amas?na gelirken, i??iler ise geli?melerden haberdar olmamaktan ?ikayet?i. TEKS?F, anla?ma sa?lanamad??? takdirde10 Eyl?l?de greve ba?layacak. Trakya?da da Ak?n Tekstil, Edip ?plik, Levis ve Kasar Boya i??ileri, s?zle?me ile ilgili geli?melerden haberdar olmad?klar? ve greve y?nelik hi?bir haz?rl???n olmad???ndan dolay? rahats?zl?klar?n? dile getiriyorlar. Gazetemize konu?an Kasar Boya i??ileri, ?S?zle?me ile ilgili geli?melerden haberdar olmad?klar?n?, ama ortal?kta patronlar?n, zam vermedikleri gibi ikramiyeleri kald?rmak istedi?i s?ylentilerinin duyuldu?unu? belirttiler. Ayn? fabrikada ?al??an ba?ka bir i??i, ?S?zle?me ile ilgili geli?meleri bazen bas?ndan okuyoruz. Duydu?umuza g?re patronlar, yeni i?e giren i??ilerin ikramiyesini kald?rmak istiyormu?. Daha ?nce ikramiyeler 4?ten 2.5?e indirilince Trakya?da bulunan Eren Tekstil, Bilkont, ?ahinler Holding, Edip ?plik gibi fabrikalarda, eski i??ilere giri? ??k?? yapt?rarak b?t?n i??ilerin ikramiyelerini d???rm??lerdi. Patronlar yine ayn?s?n? yapacaklar? dedi.
Levis?ta ?al??an bir i??i ise ?Pazartesi greve ??kaca??z ama geli?melerden haberimiz yok. 20-25 g?n ?nce ?ube ba?kan? gelip ?Greve ??kabiliriz? dedikten sonra u?ramad?. Greve ??kabiliriz ama hi?bir haz?rl?k yok. Fabrika panosuna sadece yaz? as?ld?? dedi. (?orlu/EVRENSEL)
Erman Ko?ak
www.evrensel.net