G?ZLEM

 • Bu y?l toplu g?r??melerde ya?ananlar, ba??ndan sonuna kadar ?nceki y?llar?n tekrar? olmaktan ??kmad?.


  Bu y?l toplu g?r??melerde ya?ananlar, ba??ndan sonuna kadar ?nceki y?llar?n tekrar? olmaktan ??kmad?. T?pk? ge?mi? y?llarda oldu?u gibi, h?k?met ile yetkili sendikalar aras?nda yap?lan kar??l?kl? ?g?r?? al??veri?inden? ?teye gitmedi. Hatta toplu g?r??melere kat?lan konfederasyonlar, ?nceki y?llara g?re h?k?met temsilcileri ile ?daha uyumlu? ?al??t?klar?n? a??klayarak ?yelerinin ??karlar?n? nas?l savunduklar?n? fazlas?yla g?sterdiler.
  Ortaya ??kan sonu?lar itibariyle bak?ld???nda, ?suya sabuna dokunmadan? bir toplu g?r??menin daha sonu?land?r?ld??? s?ylenebilir. Hedeflenen enflasyon oran?nda (y?zde 2+y?zde 2) zam ve denge tazminat?ndaki komik art??lar, toplu g?r??melerin 2008 y?l?na ait muhtemel sonu?lar?.
  ?n?m?zdeki y?l, ?maa? dengesizliklerini gidermek? bahanesiyle kamu personel sisteminde ?k?kl?? de?i?iklikler yap?lacak. Asl?nda her y?l toplu g?r??melerde, Kamu Personel Yasas??n? g?ndeme getirip, sendikalar?n dikkatlerini ba?ka y?nlere ?ekmeye ?al???yorlard?. Ama bu y?l, i?in renginin ge?mi?ten farkl? olaca??n? g?steren ?ok say?da i?aret var.
  ?ncelikle ilk bak??ta g?r?lmeyen, ama gelecekte t?m kamu emek?ilerinin aleyhine olacak baz? sonu?lara bakal?m; h?k?met, y?zde 2+y?zde 2?lik zam ile IMF?yle belirledikleri ?b?t?e hedeflerine? uygun davrand?. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ?denge tazminat?? gibi rakamsal oyunlarla sendikalar?n ve memurlar?n nas?l aldat?ld???. Bu t?r ?demeler, taban ?crete ve maa? katsay?lar?na yans?t?lm?yor. Ek ?demelerin vergi iadesi d???nda olmas? ve emeklilik primlerine dahil edilmemesi, i?in di?er olumsuz y?nleri. Di?er taraftan s?zle?meliler ve emeklilerin bu ?demeden yararlanmayacak olmas?, bu k???c?k art??? bile s?n?rl?yor.
  AKP?nin, Kamu Personel Rejimi de?i?ikli?ini 2008 y?l? i?inde ger?ekle?tirece?i kesinle?ti. Ba?bakan??n, Meclis?in 1 Ekim?de a??l???n?n ard?ndan ilk olarak, daha ?nce se?im nedeniyle erteledikleri Sosyal G?venlik ve Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas??n? (SGGSS) g?ndeme getireceklerini a??klamas?, bu ihtimali daha da g??lendirdi. ??nk? SGGSS ile Kamu Personel Yasas? (?zellikle mali haklar b?l?m?), birbirini tamamlayacak ?ekilde d?zenlenmek zorunda. ?rne?in, memur maa?lar?n?n azalmas?na neden olacak iki uygulaman?n, yeni sa?l?k prim oranlar? ve memur maa?lar?n?n ??te ikisine uygulanan vergi muafiyetinin kald?r?lmas?n?n her iki yasayla birlikte d?zenlenmesi gerekiyor. Ard?ndan s?ra, emeklilik ikramiyelerini azaltmak i?in form?ller aramaya gelecek.
  T?m bu geli?melerin anlam?, s?rekli personel harcamalar?n?n, sa?l?k ve sosyal g?venlik giderlerinin fazlal???ndan yak?nan; bu harcamalar? azaltmak i?in ??areler? arayan h?k?metin eline, ?nemli bir f?rsat?n ge?mi? olmas?. ?stelik Kamu-Sen ve Memur-Sen, h?k?metin bu plan?na bilerek ya da bilmeyerek yard?mc? oldular. Bu geli?melerden hareketle, kamu emek?ileri i?in ileride ya?anacak kay?plar?n, yasalar kar??s?nda g??l? bir tutum al?nmaz ise ge?mi?tekilerden ?ok daha fazla olmas? ka??n?lmaz olacak.
  AKP ?n?m?zdeki g?nlerde, ?sivil? Anayasa tart??malar? g?lgesinde sosyal g?venlik sisteminde ve Kamu Personel Yasas??nda istedi?i de?i?ikleri yapmak i?in yeni ve daha kapsaml? sald?r?lara haz?rlan?yor. AKP?nin ?Halk bize yetki verdi? diyerek, ge?mi?te g?sterilen tepkiler nedeniyle erteledikleri pek ?ok yasal d?zenlemeyi bu sefer daha b?y?k bir azimle hayata ge?irmeye ?al??aca??ndan hi? kimsenin ??phesi olmas?n. ?stelik bu sefer ?tepkileri g???slemeye haz?r olduklar?n?? a??klad?lar.
  Bug?ne kadar a??lan ?reform? paketlerinin, yap?lan ?yasal? d?zenlemelerin, kimin ve hangi taraf?n ??karlar?na oldu?u d???n?ld???nde, kamu emek?ilerini ve halk? bekleyen tehlike daha iyi anla??l?yor. ?stelik bu sefer yeni Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?n?ne gelecek yasalar? onaylamak i?in elinde m?h?r bekliyor olacak.
  Sald?r? yasalar?n?n hedefi olan t?m kesimlerin, ama ?zellikle sendikalar ve di?er emek ?rg?tlerinin, muhtemel sald?r?lara kar?? kitleleri ayd?nlatmak, tepkileri ?rg?tlemek ve m?cadeleyi ortakla?t?rmak i?in fazla zamanlar? yok.
  Erkan Aydo?ano?lu
  www.evrensel.net