10 Eylül 2007 00:00

YA?AMA K?LT?R

Ayd?n Belediyesi?nin ?a?r?l?s? olarak ge?en hafta ba??nda oradayd?m. Prof. Dr. Ru?en Kele? ile birlikte?
Kent-kimlik konulu toplu g?r??me (panel) d?zenlenmi?ti. Orada konu?acakt?m?

Paylaş

Ayd?n Belediyesi?nin ?a?r?l?s? olarak ge?en hafta ba??nda oradayd?m. Prof. Dr. Ru?en Kele? ile birlikte?
Kent-kimlik konulu toplu g?r??me (panel) d?zenlenmi?ti. Orada konu?acakt?m?
Son y?llarda kimlik ?zerine konu?uluyor ?ok?a, biliyorsunuz?
Herkesin a?z?nda bir ?kimlik?tir gidiyor
Kimlik ?zerine kimlikli ki?iler mi konu?uyor?
Bilemem!
Kendinin bir kimli?i olmadan kimlik ?zerine nas?l konu?ulur?
Bunu da bilmiyorum?
Ye?ilayc?lar?n d?zenledi?i bir etkinlikte ?nl? bir ??retim g?revlisi konu?mac?ym??: ??ki kar??t? ?ok etkili bir konu?ma yapm??: Sonra yana ge?ilmi?, i?itler (me?rubat) yudumlan?rken konu?malar, s?yle?iler s?r?yormu?. Bir dinleyicinin ilgisini ?ekmi?, az ?nceki konu?mac? ard? ard?na i?ki yuvarl?yormu?. Yan?na yakla??p sormu?:
- Aman efendim az ?nce bize neler anlatt?n?z; ?imdi g?r?yorum ki siz i?iyorsunuz?
Konu?mac? yan?tlam??:
- Siz ?zerinde ?Ankara? yazan, Ankara?ya gidi? y?n?n? g?steren ?tabela?n?n Ankara?ya gitti?ini g?rd?n?z m??
?o?u kimse b?yledir.
S?yledi?iyle yapt??? birbirini tutmaz?
?rne?in ?T?rkevi? ?T?rkevi? der de kendisi gider, zorunlu olmamas?na kar??n Bat??da g?rd???nden g?r?mce ya da bir Bat? dergisinden a??rma apartmanda oturur.
?T?rkevi nedir? diye sorsan, ya h?k m?k eder ya da pencere, sa?ak bi?imlerinden s?z eder.
T?rkevi, bi?iminden, y?z-y?z elli y?l ?nceki tasar ??z?m?nden ?t?r? ?T?rkevi? de?ildir oysa? T?rkevi, bir T?rk?n kendi ya?ama se?melerinden ?t?r? ?yle yapt?rd??? ya da se?ti?i, ne olursa olsun ?a?c?l bir insan?n ?a?da? evidir.
B?t?n ge?mi? ?a?larda b?yledir bu? Hi?biri y?z y?l ?nceki evi yinelememi?tir. Bir ba?ka ya?ama bi?iminin evini yinelememi?tir. Kendisi nas?l ya?amak istiyorsa ona uyacak bir evi olsun istemi?tir.
Kendisi ba?ka t?rl? y?kan?rken, y?kanma yerini ba?ka k?lt?rlerin ?banyo?su gibi yapt?rmam??t?r ?rne?in? ?Bak bak desinler? diye de?il, g?steri? i?in de?il, kendine ko?utluk i?inde yapm??t?r se?melerini?
Uzatacak de?ilim ?rneklerimi? Bunlar? ?ok yazd?m?
Kendine ko?ut ya?amayan, ba?ka deyi?le kendi kimli?i olmayan insanlar nas?l kimlikli bir evin iyesi olabilirler? Nas?l kimlikli bir soka?? olu?turabilirler?
Kendi kimli?i olmayan insanlar nas?l bir alan?, mahalleyi , kenti olu?turabilirler?
Kimlikli bir kent isteyenler, ?nce kendi kimliklerini g?zden ge?irmeliler.
Cengiz Bekta?
ÖNCEKİ HABER

EVRENSEL?den

SONRAKİ HABER

Fenerbahçe - CSKA Moskova: 79 - 75

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa