Ba?bakan?n davetini bekliyor

Uzun y?llar b?y?k emekler vererek yapt??? pedal bask?y? gazetesinin 40. y?l?ndan itibaren b?rakt???n? anlatan K?l????o?lu, bunu hem imkans?zl?ktan dolay? da hem de gen?lerin ?n?n? a?mak i?in yapt???n? s?yl?yor


Uzun y?llar b?y?k emekler vererek yapt??? pedal bask?y? gazetesinin 40. y?l?ndan itibaren b?rakt???n? anlatan K?l????o?lu, bunu hem imkans?zl?ktan dolay? da hem de gen?lerin ?n?n? a?mak i?in yapt???n? s?yl?yor. Bunu tam ba?aramad???n? ifade eden K?l????o?lu, ?imdilerde eski bask? makinesi ba?ta olmak ?zere gazetenin 46 y?ll?k ar?ivini kamu yarar?na olacak ?ekilde m?zele?tirmek istiyor.
Dava gazetecili?inin art?k yap?lmad???ndan ?ikayet?i olan K?ll????o?lu, bunun da gazetecilik kimli?ine ayk?r? oldu?unu vurguluyor. Bas?n?n muhalif kimli?ini hat?rlat?p, i?inde olduklar? s?k?nt?lardan s?z ediyor. Bu s?k?nt?lar?n ba??nda tabii ki maddi s?k?nt? ba?ta yer al?yor. Di?er s?k?nt?lar da eklenince gazetecili?in kendisi i?in daha da g??le?ti?ini anlatan K?ll????o?lu, yapt??? i?i ?lene kadar s?rd?rmekte kararl?.
Siirt kenti i?in de duyarl?l???n? koruyan K?ll????o?lu, ilin s?k?nt?lar?n? bulundu?u platformlarda anlat?yor. Bunlar?n birisi de 2006 y?l?nda ya?anm??. 59. h?k?met d?neminde ba?bakan Tayyip Erdo?an Siirt?i ziyaret etti?i s?rada, Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik taraf?ndan ba?bakanla tan??t?r?lm??. K?l????o?lu, ba?bakana Siirt?in sorunlar?n? konu?mak i?in yurtd???na yapaca?? ziyaret s?ras?nda ayn? u?akta olmak istedi?ini s?ylemi?. Bu talebinin kabul edilmesine kar??n ?u ana kadar kendisine bir davet gelmedi?ini anlatan K?ll????o?lu, ba?bakan?n verdi?i s?z? yerine getirmesini bekliyor.
www.evrensel.net