ARA SIRA

 • Son d?nemde al?nan k?t? sonu?lara paralel olarak milli tak?ma ve Fatih Terim?e y?nelik ele?tiriler yo?unla??yor. Oysa milli tak?m deplasmanda Yunanistan?? 4-1 yendi?i ma?ta da a?a?? yukar? ayn? oyunu oynuyordu


  Son d?nemde al?nan k?t? sonu?lara paralel olarak milli tak?ma ve Fatih Terim?e y?nelik ele?tiriler yo?unla??yor. Oysa milli tak?m deplasmanda Yunanistan?? 4-1 yendi?i ma?ta da a?a?? yukar? ayn? oyunu oynuyordu. Yunanistan kalecisinin ikramlar?yla gelen farkl? galibiyet, zafer naralar? atmak i?in d?rt g?zle bekle?enlere bu f?rsat? vermi?, kimse oynanan oyunu sorgulamak gere?ini duymam??t?. Yunanistan kar??s?nda al?nan farkl? galibiyetin aldat?c? etki yaratabilece?i ?ok a??kt?. Nitekim daha sonraki Norve? ma??ndan al?nan 1 puanda da rakip kalecinin katk?s? ?ok b?y?kt?. Yani daha o zaman milli tak?m ile ilgili olarak endi?e duyulmas?n? gerektirecek i?aretler fazlas?yla vard?. Ancak bunlar? ciddiye alan kimse yoktu. Fatih Terim de s?rekli olarak, ??ocuklar aslanlar gibi m?cadele ettiler? gibi futbolda ne anlama geldi?i belirsiz, soyut laflarla durumu idare edince, bug?nk? noktaya gelmek ka??n?lmaz oldu.
  Ne yaz?k ki, 5 y?l ?nceki D?nya Kupas??ndan ???nc? d?nmenin miras?yla g?n?m?zde i?ler y?r?m?yor. Art?k b?t?n tak?mlar 90 dakika boyunca m?cadele edip rakiplerinin oyununu bozabiliyor. Malta da ?ncelikle rakibinin oyununu bozmaya ?al??an bir ekip. T?rkiye kar??s?nda ka??t ?zerinde hi?bir ?ans? yokmu? gibi g?r?nse de, ?ok ko?up ?ok m?cadele ederek kendisi a??s?ndan son derece ?nemli bir sonuca ula?may? ba?ard?. Fatih Terim, Malta kar??s?na s?rd??? 11?le belli ki, kora kor m?cadeleden ?ok, uzun s?re topa sahip olarak rakibin direncini k?rmay? hedeflemi?ti. Ancak Maltal? oyuncular?n inat?? ve enerjik m?cadelesi, millilere, topa uzun s?re sahip olma ve rahat oyun kurma olana?? tan?mad?. Malta?n?n kapal? ve kalabal?k savunmas? kar??s?nda, kanatlardan s?f?ra inip orta kesme ya da ceza sahas? civar?ndan ?ut atmak gibi etkili olabilecek h?cum y?ntemleri de bir t?rl? yeterince devreye sokulamay?nca, milliler pozisyon bulmakta olduk?a zorland?. Bunun yan? s?ra b?yle durumlarda bireysel beceri ve yarat?c?l?k d?zeyi y?ksek oyuncular?n inisiyatiflerini kullanarak oyuna a??rl?klar?n? koymalar? da beklenebilirdi. Milli tak?mda bu ?zellikleri ta??yan iki oyuncu Emre ve Arda?n?n fizik g??leri ise ma?a a??rl?klar?n? koymalar?na izin verecek yeterlilikten ?ok uzakt?. Zaman zaman ?st ?ste yap?lan seri pasla?malarla Malta savunmas?n?n dengesi bozulduysa da, bunlar, ?ok k?sa s?reli ve kopuk kopuk giri?imler olman?n ?tesine ge?emedi.
  Top tekni?i son derece zay?f oyunculardan kurulu savunma da milli tak?m?n ba?ka bir handikap?. Dengesizlik bir yana savunmada s?rekli bir panik havas? egemen. Zay?f top teknikleri ve dengesizlikleriyle y?ksek d?zeyde bireysel hata yapma potansiyeli ta??yan ?brahim Toraman ve Servet?te ?srar etmek, b?y?k risk. Fatih Terim?in, bu kadar g?ven vermeyen bir savunmaya bu kadar g?venmesi de ilgin?. Bir tek Aurelio ile b?t?n bu aksakl?klar?n d?zelece?ine inanmak a??r? iyimserlik say?lmaz m??
  Her ?eye kar??n milli tak?mdaki as?l sorunun, oyuncu tercihlerinden daha ?ok, organize bir tak?m gibi m?cadele edememek oldu?u anla??l?yor. Yoksa bu oyun anlay???yla, ?o oynam??, bu oynam???, bunun pek bir ?nemi yok. ?leriye rasgele ?i?irilen toplarla gol aramak ya da tamamen bireysel ?abalara bel ba?lamak gibi demode oyun anlay??lar?yla i?ler y?r?m?yor. Tak?mca organize bi?imde m?cadele etmeden, bir oyun plan? ?er?evesinde yeterli dayan??may?, yard?mla?may? ortaya koymadan g?n?m?zde hi?bir tak?m? yenmek kolay de?il art?k.
  Malta beraberli?iyle, milli tak?m kredisini t?ketti. Bundan sonra yitirilecek her puan, millilerin Avrupa ?ampiyonas? hedefine ciddi darbe vuracak. Fatih Terim?in, ??yle ya da b?yle, Avrupa ?ampiyonas??na mutlaka gidece?iz? t?r?nden s?ylemleri ne kadar i?e yarayacak, g?rece?iz...
  Mehmet ?zyazanlar
  www.evrensel.net