Darbeciler alanda sorguland?

T?rkiye?nin ?zerinden silindir gibi ge?en 12 Eyl?l fa?ist darbesi, 27?nci y?ld?n?m?nde Ankara?da d?zenlenen mitingde bir kez daha lanetlendi.


T?rkiye?nin ?zerinden silindir gibi ge?en 12 Eyl?l fa?ist darbesi, 27?nci y?ld?n?m?nde Ankara?da d?zenlenen mitingde bir kez daha lanetlendi. Darbe kar??tlar?, be? generalin foto?raf?n?n alt?na; ?Bizim ?ocuklar? diyen ABD Ba?kan? Jimmy Carter?in ?Our boys have done it? s?zlerini yazarak ?darbecilerin kimin ?ocuklar? oldu?unu? sordular.
Darbe kar??tlar?, bu y?l da Ankara Gar? ?n?nde, 12 Eyl?l fa?ist darbesi, ?ncesi ve sonras?nda fa?istlerce ya?amlar?n? yitirenlerin foto?raflar? ile bulu?tu. Yerlerden tan?d?k, tan?mad?k ?canlar?n?n? foto?raflar?n? alan ve ?G?n gelecek, devran d?necek, darbeciler halka hesap verecek? diye ba??ran kad?n, ?ocuk, erkek darbe kar??tlar?, fa?izmi ve darbecileri bir kez daha lanetlediler.
Darbeyi sabah?n k?r?nde duyuran Ankara Radyosu ?n?nden de ge?en darbe kar??tlar?, sloganlar?n? daha bir g?r sesle att?; darbecilerden hesab?n bir g?n mutlaka sorulaca??na inan?lar?n? dile getirdiler.
Diyarbak?r, Metris zindanlar?nda ?l?m oru?lar?nda ya?amlar?n? yitiren devrimcilerin, Denizlerin, Mahirlerin, Kaypakkayalar?n, Erdallar?n, onlarca isimli-isimsiz kahramanlar?n siyah beyaz foto?raflar?, Abdi ?pek?i Park??nda k?rs?n?n ?n?nde ellerde y?kseldi.
Y?r?y?? ve mitingde, ?12 Eyl?l darbecileri yarg?lans?n?, ?Ya?as?n devrim ve sosyalizm?, ?Emek ve demokrasi g??leri ile birlikte 12 Eyl?l darbecilerini yarg?layal?m?, ?27 May?s 1960, 12 Mart 1971, 12 Eyl?l 1980, 28 ?ubat 1997, 27 Nisan 2007, militarizme ve darbecilere hay?r!?, ?Darbeciler yarg?lans?n, 12 Eyl?l anayasas? kald?r?ls?n, demokratik anayasa yap?ls?n? gibi pankartlar ta??nd?.
12 Eyl?l d?zeni s?r?yor
Darbe Kar??t? Platform ad?na konu?an Ankara 78?liler Derne?i Genel Ba?kan? Ru?en S?mb?lo?lu, sermayenin azg?n ??karlar? i?in hak ve ?zg?rl?klerin tamam?n?n kald?r?ld???, s?m?r?n?n kesintisiz s?rebilmesi i?in her t?rden bask? yasalar?n?n ??kar?ld???, i?kence ve zulm?n vah?et boyutlar?nda, topyek?n uyguland??? tarihin en karanl?k d?nemini, 12 Eyl?l fa?ist darbesini anlatt?. 12 Eyl?l d?zeninin bug?n de s?rd???ne; ABD, IMF, AB, D?nya Bankas? ve NATO?dan ald??? talimatlar? harfiyen yerine getiren, s?m?r? rejiminin vazge?ilmesi AKP iktidar?na dikkat ?eken S?mb?lo?lu, emek?i halklar?n darbe d?zeniyle birlikte AKP?yle de m?cadele edece?ini s?yledi. S?mb?lo?lu, darbecilerle hesapla?man?n, ahtapot gibi b?t?n ?lkeye ??k?p halklar?n kan?n? ve de?erlerini emen darbe d?zeniyle bug?n de hesapla?mak demek oldu?unu dile getirerek darbecilere, ?Art?k size izin vermeyece?iz? diye seslendi. (Ankara/EVRENSEL)
?Annesinden emanet?
Her 12 Eyl?l mitinginde ya??na, a??r bedenine bakmadan yer alan darbe kar??t?, insan haklar? savunucusu S?mer anan?n (S?mer Demirel) elindeki foto?raf da hi? de?i?miyor: Metin G?ktepe... ?Niye hep Metin?in foto?raf?? diye sordu?umuzda S?mer anan?n yan?t? ?u oluyor: ?O annesinden emanet bana.?
www.evrensel.net