Okullar?n a??lmas? s?k?nt?lar? beraberinde getirdi

?lkemizin d?zeltilmeye muhta? o kadar ?ok sorunu var ki. Bunlardan biri de e?itimdir. Okullar?n a??lmas? s?k?nt?lar? da beraberinde getirdi.


?lkemizin d?zeltilmeye muhta? o kadar ?ok sorunu var ki. Bunlardan biri de e?itimdir. Okullar?n a??lmas? s?k?nt?lar? da beraberinde getirdi.
Devlet okul a?m?? ama bu okullar, ??rencilerin yeti?mesi i?in yeterli de?il, bir?ok eksiklik var. ??renciler kaliteli e?itim alamamakta, e?itim paral? hale gelmi? durumda.
Veliler, ald?klar? maa?? s?rf o?lum ya da k?z?m okusun diye okula yat?r?r hale geldiler. Ama i? burada bitmiyor. Halk?m?z kazand??? ?? kuru? parayla ya?am m?cadelesi vermeye ?al???rken, b?t?esinden okul i?in yeterli para ay?ram?yor. Devlet okullar?nda ba??? ad? alt?nda al?nan paralar cep yak?yor.
Devlet okullar?nda yeterli kadro ya da e?itim olsa, ek ders veya dershanelere gerek kalmaz. Bu durumda insanlar, kendi bo?azlar?ndan k?s?p ?ocuklar?n?n okul masraflar?na para ay?rmazlar. Bunun yerine sosyal etkinliklere kat?l?p ya?am kalitelerini art?r?rlar. Yap?lan bu tarz i?ler kar??s?nda g??lerimizi birle?tirip bunlara dur dememiz laz?m. Neden mi? ??nk? bu ?ocuklar bizim, bu ?lke bizim, ?ok ge? olmadan sahip ??kal?m.?zlem Akkoyun Lise 1. s?n?f ??rencisi G?lsuyu (Maltepe/?STANBUL)
www.evrensel.net