10 Eylül 2007 00:00

Herkes uyurken ?uykusuz? kalan insanlar?z asl?nda biz...

Bir s?re ?nce Penguen?den ayr?larak Uykusuz ad?n? verdikleri yeni dergilerini kuran gen? ?izerlerle, Beyo?lu Asmal?mescit?teki binalar?nda sohbet ettik

Paylaş

Bir s?re ?nce Penguen?den ayr?larak Uykusuz ad?n? verdikleri yeni dergilerini kuran gen? ?izerlerle, Beyo?lu Asmal?mescit?teki binalar?nda sohbet ettik. Dergi kurucular?ndan Yi?it ?zg?r, Ersin Karabulut, Umut Sar?kaya, U?ur G?rsoy ve Memo Tembel?izer?in kat?ld??? sohbette, yeni bir mizah dergisi ??karman?n s?k?nt?lar?ndan, zorluklar?ndan ve tabii keyfinden bahsedildi.

?ncelikle yeni derginizi tebrik ederiz. Derginizin ismi Uykusuz. ?izerlerin dergiyi yeti?tirirken sabahlay?p uykusuz kald?klar?n? biliyoruz. Di?er yandan mizah dergileri de uykusuz gecelerde iyi gider. Derginin ismini belirlerken ?uykusuzluk? eylemini ?izere dair mi, okura dair mi d???nd?n?z?

Yi?it ?zg?r: Bizim ilk yola ??k???m?z ?izerlikten tabii. Ama biraz e?elersen bir s?r? tarafa gidebiliyor ?uykusuz?un anlam?. Uyan?k kalal?m, uyan?k olal?m, gibi bir anlama bile gidebilir. Ama ilk ??k???, en saf haliyle ?izere dair uykusuzluk. De?il mi?
Ersin Karabulut: Yapt???m?z mesai itibariyle, herkes uyurken uyan?k kalan insanlar?z asl?nda biz. Ama e?er bir metafor olarak bakarsak, o taraf? da var.

Dergiyi okurken uykusuz kalacaks?n?z, gibi bir g?ndermesi mi var acaba?

Yi?it ?zg?r: Yok yok!
Memo Tembel?izer: Uykusuz kal?p sabahlarken olu?an delice bir ruh hali oluyor. O ruh halini okurlarla payla?may? istedik...
Ersin Karabulut: Sabaha kar?? sinirler gev?er, esprilere g?l?n?r. O g?zel, komik, e?lenceli bir zaman dilimidir. Dergi, o ruh halinin dergisi asl?nda. Uykusuz o y?zden Uykusuz.

Uykusuz ismini kim buldu? ?sim ?zerinde tart??t?n?z m??

Yi?it ?zg?r: G?nlerce tart??t?k. Uykusuz ismini derginin ??k???na yak?n U?ur?la evde otururken biz bulduk. Ama en ?ok sevdi?imiz isim bu oldu.

Penguen dergisi, ad?n? bir hayvandan al?yor. Ve Penguen?de Sel?uk Erdem, Erdil Ya?aro?lu gibi esprilerinde daha ?ok hayvan fig?rleri kullanan karikat?ristler yer al?yor. Uykusuz?un ilk say?s?nda hemen hi? hayvan fig?r? yoktu. Ve ?izerler, esprilerini daha ?ok insan ili?kileri ?zerinden yaratm??lard?. B?yle bir ayr??ma oldu mu? Bununla ilgili ne d???n?yorsunuz?

Memo Tembel?izer: Bir tarz ayr??mas? oldu biraz ister istemez. O anlatt???n?z tarzda ?izen ki?iler orada kald?. Bizim aram?zda ?yle az balonlu ve hayvan komikli?ine dayanan mizah yapan insan yok.
Yi?it ?zg?r: Ama olabilir de yani...
Umut Sar?kaya: Hayvan ?izilmeyecek diye bir karar?m?z yok...
Yi?it ?zg?r: Bunu iyi yapan biri gelirse onu da dergiye dahil etmek isteriz. ?nemli olan iyi olmas?.
Umut Sar?kaya: Mizahta hayvan? tart???yoruz...

Bu ekip nas?l bir araya geldi? Nas?l karar verdiniz Penguen?den ayr?lmaya ve neden b?yle bir ihtiya? duydunuz?

Yi?it ?zg?r: Ekip zaten bir arada gibiydi...
Ersin Karabulut: Biz genelde bir arada ?al???yorduk. Hayata bak?? a??m?z da ortakt? belli noktalarda. Bu bir anda olan bir ?ey de?ildi. ?lk say?da da bahsetti?im gibi her ?izerin hayali, kendi arkada? grubuyla daha istedi?i gibi bir dergi yapmakt?r. Bunun her zaman muhabbeti yap?l?r. Bu sefer daha ciddiye al?nd?. Bakt?k herkes ayn? ?eyleri istiyor, ?yle yava? yava? ?akadan ger?e?e do?ru h?zland? her ?ey. Sonra yapt?k.
Yi?it ?zg?r: Bunun nedeninin alt?nda di?er dergide ?ok rahat hareket edememe ya da edit?rlerle ileti?imsizlik, kavga, tart??ma gibi sebepler yok. Konu?tuk, el s?k??t?k ve ayr?ld?k. Zaten kararl?yd?k, o y?zden de yolunuz a??k olsun demekten ba?ka pek bir ?are yoktu.

Penguen?in Leman?dan ayr?lmas?ndan daha farkl? bir durum mu bu?

Yi?it ?zg?r: Fark? ?u; Penguen dergisi tiraj alan ve ??k??ta olan bir dergi idi biz ayr?l?rken. Fakat Penguenciler Leman?dan ayr?l?rken, Leman??n durumu daha durgundu. Ama o g?r?len k?s?md?. Leman h?l? devam ediyor yay?n hayat?na. Ve gayet g?zel de tiraj al?yor. Onun d???nda ?ok fazla bir fark yoktu asl?nda. Zaten s?ylenenler de ayn?. Onlar da ?Ayr?l?p kendi evimize ??kmak istiyoruz? demi?lerdi o zaman. Ortada illa tart??ma, kavga falan olmas? gerekmiyor. Bu bir evre gibi. Bunu solun b?l?nmesi gibi alg?lamamak laz?m. Bu ?ok ba?ka bir ?ey. Daha ?ok ?retkenlik demek ve bu ?ok daha faydal? bir ?ey. Daha ?ok se?enek...

Mizah??lar b?l?nerek ?o?al?yorlar, diye bir ele?tiri var. Bunun hakk?nda ne diyorsunuz?

Memo Tembel?izer: B?l?nerek ?o?alma de?il de tomurcuklanarak ?o?alma daha yerinde bir s?z olur.
Yi?it ?zg?r: Biz de sonu?ta ?yle ??kt?k Penguen dergisi ayr?l?p kuruldu?u zaman. Biz de kendimize daha bakir bir alan bulabildik. Ve orada yeti?tik.
Ersin Karabulut: Penguen?dekiler Leman?dan ayr?ld?klar?nda da s?ylenmi?ti, ?Niye ayr?ld?lar, hay Allah, hepsi tek dergi olsun? diye ama Leman?dan ayr?lmasalard? biz yer bulamayacakt?k kendi k??elerimiz i?in.

D?n amat?r g?n?n?zd?. Nas?l ge?ti ilk g?n?n?z? Ve amat?r ?izerlerle ilgili neler d???n?yorsunuz?

Yi?it ?zg?r: ?zellikle gen?lerde s?rekli bir ilgi var. Ve elden geldi?ince yard?mc? olup, yap?c? ele?tirilerle kazanmak gerekiyor insanlar?. Tabi? olabilecek var, olamayacak var. ?yi olanlar? ay?klamaya ?al???yoruz. Ve onu beslemeye, b?y?tmeye ?al???yoruz ki bir yeri olsun derginin i?inde.
Ersin Karabulut: Hem derginin kendisi i?in gerekli, hem de meslek bu dergilerden ilerledi?i i?in bu bir misyon ayn? zamanda. B?yle bir dergi yap?yorsan bu sorumlulu?u da ?stlenmi? oluyorsun. ?lgilenmek zorundas?n. ??nk? ?ocuklar nereye gidecekler, i?lerini kimlere g?sterecekler? Biz, derginin gelece?i olmalar? a??s?ndan da ilgilenmek istiyoruz. Hem de b?yle bir sorumlulu?umuz var.
Umut Sar?kaya: Bir de biliyorsun adam?n neler ya?ad???n?. Hepimiz o yollardan ge?tik. ?nsanlar fazla y?z vermeyince, baya?? bir k?r?labiliyorsun.

Derginin ilk say?s? ??kt?. Tepkiler nas?l?

Ersin Karabulut: ?yi g?z?k?yor. ?ahane! (G?l?yorlar.)
Yi?it ?zg?r: A??rl?kl? olarak iyi tepkiler ald?k. Derginin ilk ??k???nda bir yad?rgama ve so?ukluk hissi pek olmad? galiba.
Umut Sar?kaya: Ben, hemen k?t? bir ele?tiri gelir diye bekliyordum asl?nda...
Ersin Karabulut: Be?enmeyenler de vard?r ama bizim kula??m?za gelenler, internetten g?rd?klerimiz olumluydu.
Umut Sar?kaya: Mesela Penguen?in ayn?s? olmu? diyen birka? ki?iye rastlad?m. Ama ?yle bir ?ey imkans?z. Oradaki ?izerler ba?ka, buradaki ?izerler ba?ka.
Ersin Karabulut: Zaten oradakiler bizdik, ayr?l?p kendi i?lerimizi devam ettiriyoruz.
Umut Sar?kaya: Yirmi say? ?nceki Penguen?e benzeyebilir. ??nk? biz orada ?iziyorduk. Ama ?imdiki Penguen?e hi? benzemiyor.
Yi?it ?zg?r: Daha da farkl?la?acak zaten zaman i?inde. Her ?ey yerine oturacak.
Ersin Karabulut: Dergi yap?s?yla ilgili benzetmeler olabilir ama onlar zaten mizah dergisi gelene?inden kaynaklan?yor. Al???lagelmi? ?eyler vard?r; ikinci ???nc? sayfalar daha ?ok g?ncel meselelere ayr?l?r. Fakat o G?rg?r?dan beri var.

Penguen?deyken pek de ikinci-???nc? sayfa ?izmiyordunuz. Uykusuz?un ilk say?s?n?n ikinci-???nc? sayfalar?n? bu t?rden g?ncel politik meselelere ay?rd???n?z? g?rd?k. Bu sizi zorlad? m?, yoksa keyif mi verdi? G?ndeme daha farkl? m? bak?yorsunuz art?k? Daha ?ok mu okumaya ?al???yorsunuz?..

Yi?it ?zg?r: Penguen?deyken bizim sorumlulu?umuz kendi ?izdi?imiz k??elerdi. Onu en iyi ?ekilde yapmaya ?al???yorduk. ?imdi sorumlulu?umuz b?t?n bir dergi oldu. Kendi bak?? a??m?zdan g?ndeme bakmam?z gerekiyor. Birlikte ?al??t???m?z, yard?m ald???m?z insanlar da var ama bir harman yap?p, derginin ortak bak?? a??s?n? olu?turmaya ?al???yoruz. Daha ?ok okuyup yazma ?izme de?il de, halihaz?rda zaten g?ndemden illa ki etkileniyorsunuz.
Ersin Karabulut: Bizim i?in de asl?nda heyecan verici bir ?ey oldu. ?nce bir endi?e oldu, ne yapaca??z dedik. Ama sonu?tan memnunuz.
Umut Sar?kaya: Ben mesela ?ok zorlanaca??m?z? zannediyordum ama baya?? g?lerek, e?lenerek yapt???m?z bir sayfa oldu. Ve komik olmas?n? istedik birazc?k. Daha ciddidir ya ikinci ???nc? sayfalar. Tamam, baz? konular vard?r, komik ?izemezsin. Mesela, ge?enlerde tersanede 12 g?nde 5 tane tersane i??isi ?ld?. Bunu komik yapamazs?n. Ama daha g?ncel siyasi konular? matrak ?izebiliyoruz...

Engin G?nayd?n da derginizde yaz?yor. Onunla nas?l bir araya geldiniz?

Yi?it ?zg?r: Ahbapl?k gibi bir ileti?imim vard? daha ?nceden. Engin, derginin ??kaca??n? biliyordu. Biz talep etmedik. O, ?Ben bir ?eyler yazay?m dergi i?in? dedi. Biz de elbette dedik, yaz. Ve bunlar? de?erlendirelim dedik. ??nk? onun oyunculuktan ?nce, daha do?rusu oyunculukla birlikte dizi senaristli?i, film senaristli?i vard?. Kalemi vard? yani. D?? Kap?n?n Mandallar? dizisini yazm??t?. Dergide de pop?ler olan taraf?n? de?il de, belki daha kendine has ba?ka bir taraf?n? g?sterebiliriz diye d???nd?k.

Yine bir gelenek olarak, derginize reklam alm?yorsunuz. Finanssal s?k?nt?lar?n?z? nas?l hallettiniz? Masraflar? nas?l kar??lad?n?z?

Ersin Karabulut: Cepten...
Yi?it ?zg?r: Birikimlerimiz vard?, gayri menkullerimiz vard?, onlar? satt?k.
U?ur G?rsoy: Bileziklerimizi satt?k... (G?l?yorlar.)
Yi?it ?zg?r: Tamamen kendi kendimize kar??lad?k. Gelene?in d???nda, reklam almamak insan?n ?ok ho?una gidiyor. O reklam?n bask?s? alt?nda hissetmek istemiyoruz. ??nk? reklam ald???n?z marka ya da ?r?n illa bir s?z sahibi oluyor.
Ersin Karabulut: Asl?nda mizah dergileri, T?rkiye standartlar?na g?re di?er haftal?k dergilere bakt???m?zda y?ksek tirajlar ??kart?yor. Mizah dergisi tamamen aradaki ba?la satan bir ?ey. Ve her hafta kar??la?t?klar?, muhabbet ettikleri bir arkada? olarak g?r?yorlar dergiyi. Reklam almak o y?zden acayip. Mesela k??emde bir ?ey anlat?yorum; ???yle ??yle bir ?ey yapt?m, bu arada ?hsan Mobilyalar? da harikad?r? demi? gibi bir ?ey oluyor. Okur uyuz olur buna. (G?l?yorlar.)
Yi?it ?zg?r: Cep telefonu ?ebekesinden reklam ald?k diyelim. Onlarla ilgili espri yaz?p ?izemeyece?iz demek oluyor bu. Tabii b?yle bir ?ey m?mk?n de?il.

Peki ?yle bir teklif geldi mi?

Yi?it ?zg?r: Yok, nerdeee? (G?l?yorlar.) Tirajlar belli olsun gelir...
Eklemek istedi?iniz bir ?ey ya da son s?z?n?z var m??
Umut Sar?kaya: Derginin ilk say?s?yla yirminci say?s? ?ok farkl? olabilir. ?imdi tutukluk var diyenler vard?r belki. Ama ?ok de?i?ebilir dergi. Onu ekleyeyim dedim ben...
Ersin Karabulut: Biz yine de ilk say?ya g?re iyi bulunduk. Biz de iyi buluyoruz dergimizi.
Yi?it ?zg?r: ?al???yoruz... G?zel ?eyler yapaceyiz...
Ersin Karabulut: Yapaceyiz diye yazars?n?z bunu...
Te?ekk?r ederiz...
Yi?it ?zg?r: Biz de te?ekk?r ederiz...
Mehmet ?ner / Cahit ?e?en
ÖNCEKİ HABER

At?lyeden sahneye

SONRAKİ HABER

Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa