Fotoğraf: Evrensel

At?lyeden sahneye

T?rk, K?rt ve Arap i??i ve ??renci gen?lerden olu?an amat?r tiyatro grubu Agon, pop?ler k?lt?re kayan tiyatronun ?z?n? ya?atmak i?in ?abal?yor. Mizah yazar? Aziz Nesin?in ?Sen Gara De?ilsin?, Tanju Kumbarac?o?lu?nun yazd???, ??nsanl?k S.O.S? gibi oyunlar? sahneleyen topluluk, 2004 y?l?ndan beri kendi yazd?klar? ve derledikleri oyunlar? sahneliyor


T?rk, K?rt ve Arap i??i ve ??renci gen?lerden olu?an amat?r tiyatro grubu Agon, pop?ler k?lt?re kayan tiyatronun ?z?n? ya?atmak i?in ?abal?yor. Mizah yazar? Aziz Nesin?in ?Sen Gara De?ilsin?, Tanju Kumbarac?o?lu?nun yazd???, ??nsanl?k S.O.S? gibi oyunlar? sahneleyen topluluk, 2004 y?l?ndan beri kendi yazd?klar? ve derledikleri oyunlar? sahneliyor.
Agon?un hafta sonunda sergiledi?i oyun, topluluk ?yesi Salih Y?ld?r?m??n yaz?p y?netti?i ?Kahkaha Gar??. G?ncel olaylardan yola ??karak holiganizm, g??, ?lke i?indeki ekonomik ?alkant?lar ve beraberinde getirdi?i ekonomik ve sosyal sorunlar, t?re cinayetleri, kapka? olaylar?n?n trajikomik bir dille anlat?ld??? oyunun konusu, ?st tabakan?n alt?nda ezilen alt s?n?flar?n ya?ad?klar? ?zerine.
?Tiyatro benim okulum?
Topluluk, tiyatroya g?n?l vermi? olan Erhan S?nmez ve Cemil Yavuz taraf?ndan kurulmu?. Erhan S?nmez o g?nleri ??yle anlat?yor: ?Tiyatro ile u?ra??yorduk. Halk e?itim tiyatro grubunda idik. Cemil Yavuz adl? arkada??mla beraber kurduk. ?al??t???m?z i?in Halk E?itim?deki grubun ?al??malar?na kat?lam?yorduk. Ben rekl?m, matbaa i?inde, Cemil ise pastanede ?al???yordu. Tiyatrodan uzak kalmak istemedi?imiz i?in kendi grubumuzu kurduk.? Toplam on bir ki?iden olu?an topluluk ?yelerinin ?o?u i??i ve ??renciler. Tiyatroyla u?ra?man?n sosyal bir sorumluluk oldu?unu dile getiren S?nmez, topluluk ?yelerinin T?rk, K?rt ve Arap k?kenli gen?lerden olu?mas?n?n ?lkede yarat?lmak istenen ayr?mc?l??a kar?? bar?? i?in iyi bir mesaj oldu?unu d???n?yor. S?nmez, tiyatroya ba?l? kalmas?n?n nedenini ise ?u s?zlerle ?zetliyor: ?Ben tiyatro ile tan??t???mda okuma yazma bilmiyordum. Tiyatroya ba?lad?ktan sonra geli?tirdim kendimi. Yani tiyatro benim i?in ayd?nlanma ?a?? oldu. Tiyatroya ba?lad?ktan sonra okumaya ba?lad?m. Tiyatro benim okulum oldu. B?rak?rsam tiyatroya ihanet etmi? olurum.?
Marangozhaneden sahneye
Topluluk ?yesi Mustafa ?avu?, bir marangozhanede i??i olarak ?al???yor. Tiyatroya merak? okul y?llar?nda hocalar?n? taklitle ba?lam??. Daha sonra tiyatro ?zerine Halk E?itim Merkezi?nde kurs alan ?avu?, i?e ba?lad?ktan sonra ?al??malara kat?lamamaya ba?lam??. Agon?un kendisi gibi i??ilerden olu?tu?unu ve i? ??k??lar?nda, hafta sonlar?nda ?al??malar yapt???n? ??rendikten sonra toplulu?a kat?lmaya karar vermi?. Tiyatrodan ?nceki ya?am?n? ?bo?a ge?mi?? olarak niteleyen ?avu?, ?Tiyatro hayattan kesitler sunuyor? diyor ve devam ediyor: ?Tiyatro yapabilmek i?in toplumsal ya?am?, insanlar? ve edebiyat? takip etmek gerekiyor. Bu da bizi toplumsal olaylara kar?? duyarl? hale getiriyor. Tiyatroya ba?lad?ktan sonra ?nceki hayat?mda ne kadar bo? ?eyler yapt???m? anlad?m. Mesela ?nceden sadece futbolla ilgilenirdim ve tart??malar?m sadece futbol ?zerine olurdu. ?imdi ise d?nyada olan sanatsal ve toplumsal olaylar ?zerine tart??malar yap?yorum. ?nceliklerim bunlar.? ?avu?, i?ten sonra yorgun olarak geldi?i sahnede b?t?n yorgunluklar?n? unuttu?unu ifade ediyor.
?Ama? topluma katk??
?Kahkaha Gar?? adl? oyunu yaz?p y?neten Salih Y?ld?r?m ise oyun hakk?nda bilgiler verdi. Y?ld?r?m, oyunun, g?? edip iki k?lt?r aras?nda kalan insan? anlatt???n? belirtiyor. Oyunda bulunan Abidin karakterinin ?st tabaka alt?nda ezilen alt tabakan?n ya?ad?klar?n? mizahi bir dille anlatt???n? s?yl?yor Y?ld?r?m. ?Ele ald???m?z konular? ?eli?kiler ve g?ncel olan olaylar ?zerinden i?ledik. Oyunlar?m?zda genellikle holiganizm, t?re cinayetleri, ekonomik ?alkant?lar ve toplumda yaratt?klar? etkilerini mizah diliyle anlat?yoruz.?
2004 y?l?ndan beri sahneye koyduklar? oyunlar? kendileri ?retiyor ya da derliyor. Y?ld?r?m, kar??la?t?klar? en b?y?k sorunu s?yle a??kl?yor: ?En b?y?k sorunumuz ya?amdan ald???m?z olaylar?, sadece bu olaylar? ya?ayanlar?n izlemesi. Oysa bizim amac?m?z, ya?ananlardan haberdar olmayanlara g?stermek. Mesela i?kence konusunu i?leyen bir oyunumuzu, i?kence g?rm?? olan veya i?kencenin yaratt??? tahribat? yak?ndan ya?am?? insanlar izliyor. Bizim amac?m?z ise i?kencenin verdi?i tahribat? bilmeyen insanlara oynamak, onlar?n da bu olaylardan haberdar olmalar?n? bir ?ekilde sa?lamak. Yani hak arama m?cadelesinin, insan?n en temel hakk? oldu?unu anlatabilmek.?
?Tiyatro pop?ler k?lt?re kay?yor?
Amat?r tiyatro topluluklar?n?n neden ilgi g?rmedi?ini soruyoruz Erhan S?nmez?e. S?nmez, amat?r tiyatro gruplar?n?n politik ?r?nler ortaya ??karmaya ?al??t???n?, g?n?m?zde ise amat?r tiyatroculu?un basit komediye indirgendi?ini d???n?yor. S?nmez, ?Bizler, seyircinin oyunu gerekiyorsa oyuncu ile y?netmenle tart??mas?n? istiyoruz. Tiyatro yok oluyor. Bizim amac?m?z, pop?ler k?lt?re kayan ve alt?nda ezilen tiyatroyu ayakta tutmak.? (Mersin/EVRENSEL)
Cumali Akka?
www.evrensel.net