Fas?ta ??l?ml?? h?sran

ABD?nin Kuzey Afrika?daki en ?nemli m?ttefiki Fas?ta cuma g?n? yap?lan genel se?imleri, ?lkenin en eski partisi ve iktidar orta?? milliyet?i ??stiklal? kazand?


ABD?nin Kuzey Afrika?daki en ?nemli m?ttefiki Fas?ta cuma g?n? yap?lan genel se?imleri, ?lkenin en eski partisi ve iktidar orta?? milliyet?i ??stiklal? kazand?. ?stiklal Partisi?nin ?s?rpriz bir ?ekilde? 52 sandalye kazanmas?, se?imlerde favori g?sterilen ??l?ml?? ?slamc? Fas??n AKP?si i?in ?h?sran? olarak de?erlendiriliyor.
Se?imlerde Fas ?Adalet ve Kalk?nma Partisi? (PJD) 47 sandalyeyle ikinci parti olurken, Halk Hareketi 43, Ba??ms?zlar Bloku 38 sandalye elde etti. Sosyalistler de 36 milletvekilli?i kazand?. Kalan sandalyeler ise di?er partiler ve onlarca ba??ms?z aday aras?nda payla??ld?.
Koalisyon orta?? Sosyalistler, ?o?unlu?a sahip olduklar? ?nceki parlamento s?reci boyunca yap?lan ?reform?lar?n halk taraf?ndan se?imlerde onaylanmas?n? beklerken, a??r yenilgi ald?. Se?imlerde Sosyalistler, birinci s?radan parlamentoda be?inci s?raya d??t?.
Bu arada se?imlere kat?l?m oran?ndaki rekor d???? de dikkat ?ekti.
PJD?den yolsuzluk su?lamas?
Sonu?lar?n a??klanmas?n?n ard?ndan Reuters?a a??klamalarda bulunan PJD lideri Sadettin Osmani, ?rakiplerini oy sat?n almak? ile su?lad?. Osmani, ?Bir?ok aday paray? kulland?. Se?im yar??? i?erisinde kendimizi siyasi partilerle m?cadele etmekten ?ok, para ile y?zle?irken g?rd?k? dedi. Osmani, ?se?imlerdeki ger?ek kazanan?n ise PJD oldu?unu? savundu. PJD?nin iki numaral? ismi Lachen Davudi de, ?Se?im sisteminde kirli para deniz gibi akt?. Kan?t?m?z var ve bunu reddediyoruz? ifadelerini kulland?.
Bu a??klamaya kar??n Fas h?k?meti ise ?se?imlerde herhangi bir yolsuzluk olmamas? i?in t?m ?nlemleri ald?klar?n?? ifade ederek, ?Olas? usuls?zl?kleri kan?tlar? ?????nda ara?t?rmaya haz?r?z? a??klamas?nda bulundu. Uluslararas? g?zlemciler de milliyet?i ?stiklal Partisi?nin zaferi ile sonu?lanan se?imlerin, baz? d?zensizlikler olsa da iyi ge?ti?ini? tespit etti. PJD, se?im kampanyas?nda yolsuzlu?a kar?? m?cadeleyi ?ne ??kararak parlamentoda birinci parti olmay? umut ediyordu. Se?im b?rolar?n?n kapat?lmas?n?n ard?ndan PJD, se?imlere rakipleri taraf?ndan hile kar??t?r?ld???n? ifade ediyordu.
D???k kat?l?m
Se?imlerdeki d???k kat?l?m ise dikkat ?ekti. Kesin olmayan sonu?larda, kat?l?m oran?n?n y?zde 37 ile ilk kez bu kadar d???k seviyeye ula?t??? ??renildi.
Se?imler ABD taraf?ndan da yak?ndan izlendi. Se?imleri ABD?li Ulusal Demokrasi Enstit?s? yerinden takip etti.
ABD, ?bu se?imlerin Yak?ndo?u ve Afrika?da a??r? ?slamc?lara deste?in d??mesine katk?da bulunmas?n?? umuyor.
Fas?ta ?imdi uzun bir s?re devam edece?i ifade edilen h?k?met kurma s?reci ba?layacak. Anayasa, partilerin tek ba??na iktidar olmas?na izin vermiyor. Bu nedenle se?imlerin galibi ?stiklal, halihaz?rdaki h?k?met orta?? Sosyalistler ve di?er baz? partilerle koalisyon h?k?meti i?in g?r??melerde bulunacak.
Ard?ndan yeni h?k?met, s?n?rs?z yetkilere sahip Fas Kral? VI. Muhammed?in onay?na sunulacak. (DI? HABERLER)
Cezayir?deki sald?r?lar? El Kaide ?stlendi
Cezayir?de iki g?nde d?zenlenen iki intihar sald?r?s?n?, El Kaide?nin Kuzey Afrika kolu ?stlendi. El Cezire televizyonunun haberine g?re ??rg?t?n Kuzey Afrika kolu ?slami Ma?rip El Kaide, bir internet sitesinde yapt??? a??klamada, ge?en hafta yap?lan sald?r?lar?n sorumlulu?unu? ?stlendi. ?ki sald?r?da en az 50 ki?i ?lm??t?. Sald?r?lardan ilki, ba?kent Cezayir?in 400 kilometre kadar g?neydo?usunda bulunan Batna?da di?eri ise ba?kentin do?usunda, Akdeniz k?y?s?ndaki liman kenti Delis?te d?zenlenmi?ti. Ba?kent Cezayir?de nisan ay?nda d?zenlenen benzeri bir sald?r?da 20 ki?i hayat?n? kaybetmi?ti. ?lkede son sald?r?larla birlikte 1990?l? y?llardaki i? sava? ortam?na geri d?n?? kayg?s? ba?lad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net