Bush?un zor haftas?

Uzun bir s?redir Irak politikas? nedeniyle yo?un bask? alt?nda olan ABD Ba?kan? George Bush?u bu hafta, Irak i?gali ve bu ?lkeden asker ?ekme konusunda zor bir hafta bekliyor


Uzun bir s?redir Irak politikas? nedeniyle yo?un bask? alt?nda olan ABD Ba?kan? George Bush?u bu hafta, Irak i?gali ve bu ?lkeden asker ?ekme konusunda zor bir hafta bekliyor.
Irak?taki ABD g??lerinin komutan? David Petraeus ve ABD?nin Irak B?y?kel?isi Ryan Crocker??n bug?n ABD Kongresi?ne Irak i?galiyle ifade vermeye ba?lamas? beklenirken, ABD Ba?kan? ise Irak?a ili?kin a??klanacak raporlar?n ard?ndan per?embe g?n? s?z alaca?? ifade ediliyor.
Ge?en g?nlerde bas?na s?zan Irak raporlar?, ??lkede belirlenen ama?lara ula??lamad???, g?venlik konusunda ciddi a??klar oldu?u ve Bush?un bir ?nceki stratejisi olan 30 bin ki?ilik takviye birliklerin de bekleneni vermedi?i? tespitlerinde bulunmas?na kar??n, Bush?un ise ?belirgin bir de?i?ikli?e gitmeyece?i?, bug?n ve yar?n ifade verecek olan iki yetkilisinin de ?ek birlikleri de kapsayan halihaz?rdaki sava? stratejisini savunaca??? ??renildi.
H?k?met Saymanl?k Birimi (GAO) ile Kongre ba??ms?z komisyonunun raporlar?n?n ard?ndan Beyaz Saray da, 15 Eyl?l?e kadar kendi de?erlendirmesini Kongre?ye iletmek zorunda.
Sus pay? ve El Kaide kart?
Bush, ABD?de bu ve ?n?m?zdeki haftaya damgas?n? vuracak Irak ve i?gal politikalar? m?cadelesi i?in Avustralya?daki APEC Zirvesi?nden bir g?n erken ayr?l?rken, uzmanlar, Demokratlar?n kontrol?ndeki ABD Kongresi?nin, bask?na kar??n Beyaz Saray??n ?sava? stratejisini savunmay? s?rd?rece?ini, ancak ?n?m?zdeki baharda birka? bin ki?ilik asker azaltma ?nerisinde de bulunabilece?ini? ifade ediyor.
Irak?ta 170 bin askeri bulunan ABD?nin, 3 ila 4 bin asker geri ?ekmesi, ?Demokratlara kar?? sus pay?? olarak yorumlan?yor.
Di?er yandan kritik haftan?n, 11 Eyl?l olaylar?n?n y?ld?n?m?ne denk gelmesi de dikkat ?ekiyor. Zira Bush da ?ekilme bask?lar?na kar?? ?El Kaide kart??n? her zamanki gibi elinden d???rmeyecek.
Hawaii?deki Hickam hava ?ss?nde ?Irak?a istikrar getirme ?abalar?n?? s?rd?rme kararl?l???n?n her zamanki gibi g??l? oldu?unu? ifade eden Bush, Usame Bin Ladin?in 11 Eyl?l a??klamas?na ili?kin olarak ise ?Bantta Irak??n ad?n?n da telaffuz edilmesi, bu ?lkenin halen a??r?c?lara kar?? sava??n bir par?as? oldu?u konusunda hat?rlat?c? oldu? dedi. Reuters, Bush?un bu s?zlerini, Demokratlar?n iste?i y?n?nde Irak stratejisinde ?nemli bir de?i?iklik yapmayaca??n?n yeni bir i?areti olarak yorumlad?.
Stat?koyu savunacaklar
?te yandan AP ajans?n?n haberine g?re Bush?un en y?ksek iki askeri ve siyasi yetkilisi, kendilerini dinlemeye bug?n ba?layacak olan Kongre?yi; ?Halihaz?rdaki sava? stratejisinde bir de?i?iklik yapmak, s?n?rl? g?venlik ve siyasi s?reci riske atar? ?eklinde uyaracak.
Irak?taki ABD g??lerinin komutan? David Petraeus ve ABD?nin Irak B?y?kel?isi Ryan Crocker??n d?n son g?r??melerde bulunmak ?zere bir araya geldiklerini belirten AP, Beyaz Saray yetkililerine dayand?rd??? haberinde, ?2003?te i?gale kar?? ??kan Crocker da, Petraeus?un 30 bin ki?ilik takviye asker savunusuna destek verecek ve ikili, halihaz?rdaki sava? stratejisinin Irak ve b?lgenin kaosa s?r?klenmemesi i?in tek uygun yol oldu?unu savunacak? ifadelerini kulland?.
AP, Crocker??n askeri durumun yan? s?ra, ?Ba?dat?ta siyasi bir de?i?iklik de ?nerece?ini, ?ii Maliki h?k?meti iktidar?nda y?netim se?eneklerinin olduk?a k?s?tl? oldu?unu ve yeni bir y?netimin belirlenmesini ?nerece?ini? de yazd?. (DI? HABERLER)
?ngiltere asker ?ekmeye ba?lad?
Ge?en hafta Basra kenti i?indeki son mevzisi Basra Saray??ndan ?ekilen ?ngiltere, Irak?taki askerlerini azaltma plan? ?er?evesinde bu ?lkeden 500 askerini ?ekmeye ba?lad???n? a??klad?. Kraliyet Muharebe S?vari Grubu?na ba?l? 250 asker, 4 hafta i?erisinde ?ngiltere?ye d?necek. ?lerleyen aylar i?erisinde de 250 ?ngiliz askeri daha Irak?tan ayr?lacak. Ordu taraf?ndan yap?lan a??klamada, asker azaltman?n uzun vadeli bir politika oldu?u ve bu politikada bir de?i?iklik olmad??? kaydedildi.
?ekilme sonucu ?ngiltere?nin Irak?taki asker say?s? 5 bine d??ecek. ?ngiltere?nin Irak?taki askerlerinin b?y?k b?l?m? g?neydeki Basra?da bulunuyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net