G?ndem gazetesi Meclis?e ta??n?yor

DTP milletvekilleri ve ?a?da? Gazeteciler Derne?i, G?ndem gazetesi hakk?nda verilen 30 g?nl?k kapatma karar?n? k?nad?.


DTP milletvekilleri ve ?a?da? Gazeteciler Derne?i, G?ndem gazetesi hakk?nda verilen 30 g?nl?k kapatma karar?n? k?nad?. H?k?metin, program?nda bas?n ?zg?rl???ne yer verdi?i bir d?nemde gazetenin kapat?ld???na dikkat ?eken DTP?li vekiller, konuyu Meclis g?ndemine ta??yacaklar?n? a??klad?lar.
G?ndem gazetesine verilen 30 g?nl?k kapatma cezas?n? de?erlendiren ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan, h?k?met program?nda AB s?recinin geni?letilece?i, d???nce ?zg?rl???n?n ya?ama ge?irilece?i ifadelerinin yer ald???na dikkat ?ekerek, bu teorik laflar?n hi?bir anlam? kalmad???n?n, G?ndem gazetesinin kapat?lmas?yla a???a ??kt???n? vurgulad?. Kaplan, ?Bu uygulamalarla muhalif seslere tahamm?l g?sterilmedi?i, TMY ard?na s???n?larak temel hak ve ?zg?rl?klerin k?s?tland??? bir daha ortaya ??km??t?r? dedi. Kaplan, AB ?lerleme Raporu?nun ekim ay?nda a??klanaca??n?, o raporda da d???nce ve ?rg?tlenme ?zg?rl??? konusunda, demokratikle?me konusunda ciddi a?ama kaydedilmedi?inin tespit edilece?ini s?yledi.
Siirt Milletvekili Osman ?z?elik ise gazetelerin kapat?lmas? devrinin kapanm?? olmas? gerekti?ini belirterek, ???nk? gazeteler d???nce ?zg?rl???n?n ifadesi ve sembol?d?r. Kat?lmad???n?z d???ncelere dahi tahamm?l etmek zorundas?n, ??nk? demokrasi budur. S?f?r i?kence denildi?inde insanlar ?ld?r?l?yorsa, bas?n ?zg?rl??? denildi?inde gazeteler kapat?l?yorsa, bu durum d???nd?r?c?d?r. AKP?nin AB normlar? hedefinin s?zde kald??? anla??l?yor. Gazetenin kapat?lmas?n? k?n?yoruz. AKP H?k?meti?ni daha duyarl? olmaya ?a??r?yoruz. Konuyu Meclis?e ta??yaca??z? dedi.
?GD: Ceza ac?mas?z
?a?da? Gazeteciler Derne?i Genel Ba?kan? Ahmet Abakay da, son aylarda gazete kapatmalar?n ?zellikle G?ndem gazetesi ?zerinde yo?unla?t???na dikkat ?ekerek, ?Bu sonucu protesto ediyorum. Bu sonu?; h?k?metin demokrasi, insan haklar? s?ylemlerinin ne kadar palavra oldu?unun, sadece demagoji ve aldatmadan ibaret oldu?unun en a??k g?stergesidir? dedi.
30 g?n gibi ac?mas?z bir s?reyle kapatma cezas?n?n yasalara uymaya davet gibi gerek?elerle a??klanamayaca??n? kaydeden Abakay, ?Bu durum gazetecilerin ve halk?n haber alma hakk? ?zerinde uygulanan bir ter?r hareketidir. Gazeteyi yok etme hareketidir. H?k?metin yapaca?? ?ncelikli i?, ifade ve d???nce ?zg?rl??? ?n?ndeki en b?y?k engellerden biri olan TCK 301 yan?nda TMK?y? da g?ndemine al?p de?i?tirmektir; bunun ?tesi samimiyetsizliktir, diktat?rl?kt?r? ?eklinde konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net