10 Eylül 2007 00:00

Olmert: Her operasyonu a??klamak zorunda de?iliz

?srail, sava? u?aklar?n?n T?rkiye s?n?r? ?zerinden Suriye hava sahas?n? ihlal etmesi ve Suriye Hava Kuvvetleri?nin ate?le u?aklar? p?sk?rtmesi olay?na ili?kin ?suskunlu?unu? s?rd?r?rken, ?srail Ba?bakan? ise olay? ?st? kapal? ?ekilde do?rulad?

Paylaş

?srail, sava? u?aklar?n?n T?rkiye s?n?r? ?zerinden Suriye hava sahas?n? ihlal etmesi ve Suriye Hava Kuvvetleri?nin ate?le u?aklar? p?sk?rtmesi olay?na ili?kin ?suskunlu?unu? s?rd?r?rken, ?srail Ba?bakan? ise olay? ?st? kapal? ?ekilde do?rulad?.
Kabine toplant?s?nda konu?an Ehud Olmert, Suriye?nin hava sahas?n?n ihlal edilmesiyle ilgili do?rudan bir a??klamada bulunmasa da, ?G?venlik kaynaklar? ve ordu, ola?and??? bir cesaret g?steriyor. Do?al olarak biz de ?srail ordusunun her operasyonu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek zorunda de?iliz? dedi. Olmert?in ??vg? dolu? bu s?zlerinin, Suriye?nin su?lamalar?n?n ard?ndan gelmesi dikkate de?er bulunuyor. Uzmanlar, Olmert?in ?srail ordusu operasyonlar? konusunda ?genel? bir konu?ma yapm?? olmas?na ra?men, a??klaman?n Suriye ile olan gerilime i?aret etti?ini vurguluyor.
Bu arada kabine toplant?s?n? izleyen bas?n mensuplar? da, daha ?nceki uygulamalar?n aksine, bu hafta bakanlara soru y?neltemedi.
?srail, ge?en ?ar?amba g?n? T?rkiye s?n?r? ?zerinden Suriye hava sahas?n? ihlal eden ve ard?ndan Suriye taraf?ndan p?sk?rt?len sava? u?aklar? konusunda a??klama yapmaktan ka??n?yor.
Muallim?in g?ndeminde de var
?te yandan ?srail tacizine kar??l?k tepkisini halen m?zakere eden ?am ise T?rkiye ile konuyu g?r??meye haz?rlan?yor. D?n Ankara?ya gelen Suriye D??i?leri Bakan? Velid El Muallim?in T?rkiyeli yetkililere bug?n, ?srail?in hava sahas? ihlali konusundaki kan?tlar? g?sterece?i ileri s?r?ld?.
Londra?da yay?mlanan Arap Al Hayat gazetesine g?re Muallim, T?rkiye s?n?rlar?nda bulunan iki ?srail yak?t tank? nedeniyle Tel Aviv?den a??klama bekleyen Ankara?ya ?srail?in Suriye hava sahas?n? ihlal etti?ine y?nelik kan?tlar? sunacak ve ard?ndan Suriye ordusunun, ?srail?e y?nelik ?bu t?r operasyonlardan vazge?mesi? ?a?r?s?n? dile getirecek.
Yar?n Cumhurba?kan? Abdullah G?l taraf?ndan kabul edilecek olan Muallim, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an g?r??ecek. Ancak diplomatlar, Muallim?in Ankara?ya geli?inin sadece son gerilime ba?lanmas?n?n da yanl?? oldu?unun alt?n? ?iziyor.
?srail?e ait yak?t tanklar?, ?nceki g?n Hatay ile Gaziantep?te bulunmu?tu. Tanklar, ?am??n ?srail?i hava sahas? ihlaliyle su?lamas?n?n ard?ndan ortaya ??km??t?.
Merkezi Londra?da bulunan El Hayat gazetesi, ?am?daki yetkililerin, ?srail?in, Suriye?nin tepki ve niyetini ?l?mek i?in diplomatik ve askeri deneme yapt??? g?r???nde oldu?unu da yazd?.
Sorumlu ABD
Bu arada Suriye?nin h?k?met destekli gazetesi Te?rin, ?srail?in Suriye hava sahas?n? ihlali nedeniyle ABD?yi su?lad?.
ABD?nin ?suskunlu?unun?, ?srail?i ?cesaretlendirdi?ini? vurgulayan Te?rin, ?Yeni ?srail d??man operasyonu, Washington ile Tel Aviv aras?ndaki koordinasyonun ard?ndan geldi? diye yazd?. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Gazze, FK? ?a?r?s?yla greve gitti

SONRAKİ HABER

BUDO'dan sefer iptalleri

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa