10 Eylül 2007 00:00

G?ND?N?M

2001 y?l?nda T?rk-?? Ba?kan? Bayram Meral, D?SK Ba?kan? S?leyman ?elebi, Hak-?? Ba?kan? Salim Uslu, T?SK Ba?kan? Refik Baydur ve ?al??ma Bakan? Ya?ar Okuyan aras?nda bir protokol imzalanm??t?

Paylaş

2001 y?l?nda T?rk-?? Ba?kan? Bayram Meral, D?SK Ba?kan? S?leyman ?elebi, Hak-?? Ba?kan? Salim Uslu, T?SK Ba?kan? Refik Baydur ve ?al??ma Bakan? Ya?ar Okuyan aras?nda bir protokol imzalanm??t?.
Yakla??k bir y?l ba?l? sendikalardan bile gizlenen protokol?n i?eri?i, EVRENSEL?in protokol? ele ge?irmesi ve gazetenin hukuk?u yazarlar?ndan Kamil Tekin S?rek?in ??hanet Protokol?? ba?l?kl? k??e yaz?s?nda protokol? ele?tirmesi sonucunda ??renilebilmi?ti.
Hatta ?imdiki D?SK Genel Sekreteri Musa ?am, K. T. S?rek?in yaz?s? ?zerine EVRENSEL?e sald?ran, onu yalanc?l?kla, D?SK?i karalamakla, uydurma haber yapmakla su?layan bir mektup yazm?? ve mektup, EVRENSEL?de protokol?n tam metninin ve ?. Sabri Durmaz??n ?Dost Ac? S?yler Say?n ?am? ba?l?kl? yaz?s?n?n bulundu?u sayfada aynen yay?nlanm??t?.
Protokole g?re ?al??ma Bakanl????n?n ?nerece?i 3, T?SK?in ?nerece?i 3, T?rk-??, D?SK ve Hak-???in ?nerece?i 1?er akademisyenden olu?acak ?Bilim Kurulu? taraf?ndan yeni ?? Yasas? haz?rlanacak; taraflar, Bilim Kurulu?nun oybirli?i ile kabul ettikleri maddeleri ?ekincesiz kabul etmi? say?lacaklar, oy ?oklu?u ile kabul etti?i maddeleri de kabul etmi? say?lacaklar, ancak bu maddeler hakk?nda taraflar?n deklarasyon haklar? sakl? kalacakt?.
???i sendikalar? konfederasyonlar?n?n, h?k?met ve patron sendikas? kar??s?nda 6?ya kar?? 3 az?nl?kta olmalar?na ra?men, haz?rlanacak yasay? kabul ettiklerine dair verdikleri pe?in onay sonucunda olu?an Bilim Kurulu, ilk toplant?s?nda ald??? ilke karar? gere?i yasan?n t?m maddelerini oybirli?iyle kabul etti.
?al??ma Bakan? Ya?ar Okuyan, protokolde imzas? bulunan konfederasyon ba?kanlar?na, ?Yasan?n haz?rl?k s?recinde bas?na ve kamuoyuna herhangi bir a??klama yapmad???n?z i?in te?ekk?r ederim? ?eklinde birer yaz? g?nderdi.
Bayram Meral, S?leyman ?elebi ve Salim Uslu?nun h?k?metten ald??? te?ekk?r, (kendilerinin niyeti ne olursa olsun) i? ya?am?n?n esnekle?mesini-kurals?zla?mas?n? sa?lam??; i??ilerin kay?t d???, sendikas?z, sigortas?z, ?cretli k?lelere d?n??mesine, i? cinayetlerinde can vermesine ?nemli katk? yapm?? oldu.
Tar?m i??ileri yollarda, trafik kazalar?nda can verdiler. A?ustos ay?nda Tuzla tersanelerindeki i? cinayetlerinde 15 g?nde 5 i??i ya?am?n? yitirdi.
Tuzla?daki tersaneleri ziyaret eden ?al??ma Bakan? Faruk ?elik, hangi sebepten olursa olsun 15 g?n i?inde 5 i??inin hayat?n? kaybetmesi kar??s?nda herkesin duyarl? olmas? gerekti?ini belirterek, bakanl?k olarak olaylara duyarl?l?klar?n?n devam edece?ini bildirmi?.
Bakan Bey?in duyarl?l???na bakal?m. Ne yapm?? Say?n Bakan?
Gemi ?n?a Sanayicileri Birli?i (G?SB?R) yetkilileri ile g?r??m??. Onlar?n g?sterdi?i yerlerde inceleme yapm??. Limter-?? Sendikas??n? ziyaret edece?ine dair s?z verdi?i halde sendikaya u?ramam??. Bakan?n yan?na giden Limter-?? Sendikas? Genel Sekreteri Kamber Sayg?l?, ?Yanl?? y?nlendiriliyorsunuz. ?? kazalar? tamir gemilerinde oluyor, gezdi?iniz yerlerde genelde i? kazas? ya?anm?yor. ???ilere sigortalar? olup olmad???n? sorun? dedi?inde Bakan, ?Bir y?nlendirmeden bahsetmek son derece yanl??t?r? diyor. Daha sonra Bakan, iki i? m?fetti?i g?revlendirdiklerini, m?fetti?lerin ?al??malar?n? s?rd?rd???n? belirterek ?Tefti?ler sonucu tespit edilen hususlar var. ?rne?in elektrik, hava bas?nc? ve yang?nla ilgili baz? bulgular var. Bunlar? geli?en T?rkiye ?artlar?nda son derece normal kar??l?yoruz ama bunlar?n ?l?mlere d?n??mesi son derece ?z?c? bir hadisedir? diyor.
Bakan Bey?in mant???na g?re geli?en T?rkiye ?artlar?nda (siz bunu patronlar?n k?rlar?ndaki art?? olarak anlay?n) elektrik, hava bas?nc?, yang?n gibi tehlikeler (ki basit ?nlemlerle giderilebilir) normaldir. Ama i??ilerin ?lmeleri ?z?c?d?r. Kazaya u?rayan i??iler ?lmeyip sakat kalsalar, durum, geli?menin sonucu olarak g?r?lecek ve ?z?c? de olmayacak.
Patronlar i??inin eme?iyle doymuyor, kan?n? ve can?n? da istiyor. Bakan da patronu savunuyor. Sanki i??ilerden birinin dedi?i gibi ?Patronun bakan??.
Acaba konfederasyon ba?kanlar? ne d???n?yorlar?
Hasan H?seyin Evin
ÖNCEKİ HABER

EMEK D?NYASI

SONRAKİ HABER

BUDO'dan sefer iptalleri

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa