10 Eylül 2007 00:00

EMEK D?NYASI

Tuzla tersanelerinde ?15 g?nde be? ?l?m?, sermaye medyas?n?n dikkatini bu kaza g?r?n?ml? cinayetlerle ?ekebildi.

Paylaş

Tuzla tersanelerinde ?15 g?nde be? ?l?m?, sermaye medyas?n?n dikkatini bu kaza g?r?n?ml? cinayetlerle ?ekebildi. Ve nihayet ge?ti?imiz cuma g?n? de ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Faruk ?elik, ?15 g?nde be? cinayet?in T?rkiye?deki tersanelerde oldu?unu duymu? olmal? ki; tersanelere te?rif etti! ???iler sevindiler. ??nk? bakan, cinayetleri duyup geldi?ine g?re patronlara esip g?rleyecek, onlar? tedbir almaya zorlayan laflar edecek, en az?ndan kendilerine de ba?sa?l??? dileyecek diye d???nd?ler. Ne var ki hi? de ?yle olmad?. Bakan tersaneye geldi ama i??ileri de?il, tersane patronlar?n? ziyaret etti. Ve bu tersane ziyaretinin sonunda bakan, birazc?k vicdan? olan herkesin t?ylerini diken diken eden ?u a??klamay? yapt?: ?Tefti?ler sonucu tespit edilen hususlar var. ?rne?in elektrik, hava bas?nc? ve yang?nla ilgili bulgular var. Bunlar? geli?en T?rkiye ?artlar?nda son derece normal kar??l?yoruz!?
Herhalde, bir i?yerinde kaza ad? alt?nda ger?ekle?en be? ?l?mden sonra bir sorumlu bakan, herhangi bir ?lkede b?yle bir deme? vermemi?tir. ??nk? bakan, ?Evet baz? ihmal bulgular? var, ama bunlar? normal kar??l?yoruz? diyor. Bir ba?ka s?yleyi?le bakan, ??l?mleri normal kar??l?yoruz? diyor.
Bakan?n bu demeci sonras?nda tersane i??ilerinin duygular?n?, gazetemiz; ????ileri ??ld?rtt?? man?etiyle duyurdu.
???iler bu bakana k?zmal? m??
Elbette k?zmal?d?r; sadece k?zmamal?, elbette seslerini daha etkin yollarla da duyurmal?d?r. Ama sadece bakana k?zmakla kal?rlarsa, ya da sadece tepkilerini duyurmakla kal?rlarsa, asl?nda ?ok da ileri gitmi? olmazlar. ??nk? bakan, ?Bunlar? geli?en T?rkiye ?artlar?nda son derece normal buluyoruz? laf?yla asl?nda tavr?n? diplomatik laflarla, ?v?r?p k?v?rmadan a??k?a s?ylemi?tir; bunu s?ylerken de kapitalistler ve onlar?n h?k?metlerinin i??ilere, onlar?n hayatlar?na nas?l bir de?er bi?tiklerini itiraf etmi?tir. ??nk? kapitalizmde i??inin hayat?n?n, kapitalistin k?r?ndan daha ileri bir de?eri yoktur. Patronlar, k?rlar?nda bir art?? olacaksa ve kendilerine herhangi ?zel ceza getirmeyecekse i??ilerin yaralanmas?n? ya da ?lmesini ?ok umursamazlar. Hele rekabetin ?ok yak?c? oldu?u ko?ullarda patronlar?n k?r u?runa feda etmeyece?i hi?bir maddi ya da manevi de?er yoktur. Bakan, kapitalistlerin bu h?rs?n? ifade etmi?tir. Onun i?indir ki i??iler, bakana k?zmal? ama ayn? zamanda onun s?yledi?i ger?e?in anlam?n?n ?st?ne de d???nmelidir.
Yani i??iler sadece seslerini duyurmak, tepkilerini ifade etmekle kal?rlarsa; bakana k?zmakla yetinirlerse, kapitalistler bundan bir zarar g?rmeyece?i gibi, ?l?mlerin de sonu gelmez. Belki te?hir olunca biraz ?nlem al?yor g?r?n?rler ama bir s?re sonra yaralanmalar, ?l?mler yeniden ba?lar.
???iler aralar?nda da birle?ir, kapitalistlere kar?? m?cadele etmek i?in ad?mlar atarlarsa, ancak o zaman bakana k?zman?n ?tesine ge?mi? olurlar.
Tersane i??ilerinin i?inde AKP?ye oy verenler az de?ildir. Onlar ?imdi bir kez daha, AKP?nin kimin partisi, bakan?n kimin bakan? oldu?unu d???nmelidir, AKP?ye oy vermeyen i??iler de sadece AKP?ye oy vermemenin yetip yetmedi?ini d???nmelidir. ??nk? i??iler, ister AKP?ye ister ba?ka partilere oy versinler, ayn? s?n?f?n mensubudurlar ve ancak aralar?nda patronlara, onlar?n partilerine kar?? birle?irlerse ??karlar?n?, haklar?n? koruyan bir pozisyona ge?mi? olabilirler. Ancak kendi partilerinde birle?tikleri, tersane patronlar?n?n iktidar?na kar?? tersane i??ilerinin iktidar? i?in m?cadele etmeye y?neldikleri ?l??de bakana ?fkelenmenin ?tesine ge?en bir m?cadeleye de girmi? olurlar.
Cinayetlere yakla??m elbette hi?bir insani ?l??yle ?l??lemez. Ama kapitalistlerin ?l??s?yle bakan, tersane patronlar?n? ve kapitalist de?erleri savunmu?; kendi s?n?f ??karlar? bak?m?ndan ger?e?i ifade etmi?tir.
E?er i??iler, bakan?n bu a??klamas?ndan sars?l?rlar; kendi i?inde bulunduklar? ger?e?i anlamada ad?m atarlarsa, bakan?n tutumundan ger?e?i ??renmi? olurlar. Aksi halde i??iye insanl?k d??? muamele, yaralamalar, ?l?mler zaman zaman azalsa da s?rmeye devam eder. ???iler ?fkelenir, tepki g?sterir, belki eylemler de yapar. Ama aralar?nda birle?ip ortak tutum al?ncaya, kapitalist s?m?r?ye ba?kald?ran bir m?cadele hatt?na girinceye kadar ?l?mleri s?n?rlamak, insanca ?al??ma ko?ullar?na ula?mak olanakl? de?ildir.
?hsan ?aralan
ÖNCEKİ HABER

Irklar asl?nda yok

SONRAKİ HABER

Cem Uzan, mal varlıklarına el konulması için açılan davayı kazandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa