?klim de?i?ikli?i evrimi etkiledi

Tropik Afrika ikliminde binlerce y?l ?nce meydana gelen iklim de?i?ikliklerinin insan evrimini ?nemli ?l??de etkilemi? olabilece?i a??kland?


Tropik Afrika ikliminde binlerce y?l ?nce meydana gelen iklim de?i?ikliklerinin insan evrimini ?nemli ?l??de etkilemi? olabilece?i a??kland?. 70 bin y?l ?nce Afrika'n?n baz? b?lgelerinde ya?anan b?y?k kurakl?k ve g?llerin kurumas?n?n, bir?ok bitki t?r?n?n sonunu getirdi?i ve hayvan neslini azaltt??? ortaya ??kt?. Ya?anan bu b?y?k de?i?imin ard?ndan iklim ko?ullar?, g?llerin tekrar dolmas?na izin verdi. Afrika'da insan n?fusunun artmas? da bu d?neme denk geldi. ?lk insan g??leri de yine bu d?nemde ya?and?. Syracuse University'den Christopher Scholz, "N?fusun patlamas? ve insan?n Afrika d???na ??k???, iklim de?i?ikli?inden yard?m g?rm?? olabilir" dedi. Ara?t?rmay? yapan ekip, Afrika'n?n Malawi G?l?'nden al?nan tortular? inceledi. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net