11 Eylül 2007 04:00

Dopingle m?cadelede yeni uygulamalar

Avrupa Futbol Federasyonlar? Birli?i (UEFA), 2007-2008 sezonunda Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nde yer alacak kul?plerin ba?kan ve genel sekreterlerinin dikkatine g?nderdi?i sirk?lerde, yo?un bir ?Yar??ma D??? Doping Kontrol?? uygulamas? yap?laca??n? duyurdu

Paylaş

Avrupa Futbol Federasyonlar? Birli?i (UEFA), 2007-2008 sezonunda Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nde yer alacak kul?plerin ba?kan ve genel sekreterlerinin dikkatine g?nderdi?i sirk?lerde, yo?un bir ?Yar??ma D??? Doping Kontrol?? uygulamas? yap?laca??n? duyurdu.
2007-2008 sezonu Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nde yer alan kul?plere g?nderilen sirk?lerde, UEFA?ya bildirilen t?m oyuncular?n test havuzuna dahil olaca?? bildirildi.
Tak?mlar eleninceye kadar, bu oyuncular?n test havuzunda kalmaya devam edece?i belirtilen a??klamada, haftal?k olmak ?zere, t?m oyuncular?n bulunduklar? yerlerin bildirilmesi sorumlulu?unun kul?plere ait oldu?una dikkat ?ekildi. Milli tak?mlara davet edilen ve bu nedenle kul?p ?al??malar?na kat?lmayan oyuncular?n yer bilgilerinin ve de?i?ikliklerinin de ayr?ca UEFA?ya iletilmesi istendi.
UEFA g?revlileri, yar??ma d??? kontrollerde, 10 oyuncuya kadar test daveti yapabilecek. G?revliler, ani kontrole geldikleri andan itibaren, listedeki t?m oyuncular?n orada olup olmad???n? kontrol edecek ve eksik bulmas? halinde derhal rapor tutacak. Kurada ??kan oyuncu orada mevcut de?ilse 60 dakika i?inde test yap?lan yere gelmek zorunda olacak. Kurada ??kan sporcu teste kat?lmazsa g?revli, o oyuncu veya oyuncular i?in UEFA Doping Paneli?ne ?Ka??r?lm?? Test? raporu g?nderecek.
?rtibat g?revlisi zorunlulu?u
UEFA ayr?ca, tak?m?n g?nl?k aktiviteleri ile yak?ndan ilgilenen, test esnas?nda orada bulunmayan oyunculara telefon ile hemen ula?abilecek ve UEFA g?revlisine yard?mc? olacak bir doping testi irtibat g?revlisi atanmas?n? da zorunlu tuttu.
Tesislerde doping kontrol istasyonu olarak kullan?labilecek uygun bir yer de talep eden UEFA, gerekli malzeme ve i?eceklerin kul?pler taraf?ndan haz?r bulundurulmas?n? istedi.
Kul?plerden tesislerin detayl? harita ve rehberinin kopyalar?n?n haz?r bulundurulmas?n? da isteyen UEFA, t?m personelin, kendisini UEFA g?revlisi olarak tan?tan ve resimli kimli?ini g?steren ki?ilere, tesise giri? ve dola?ma serbestisi tan?mas? konusunda bilgilendirilmesi uyar?s?nda bulundu.
S?z konusu uygulaman?n UEFA Kupas? ve milli ma?larda da yap?laca??na dikkat ?ekildi. (SPOR SERV?S?)
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

?Oru? yasa?? anlams?z?

SONRAKİ HABER

Galatasaray yönetimi idari yönden ibra edilmedi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa