?erif yeniden s?rg?n

Pakistan??n eski ba?bakanlar?ndan Nevaz ?erif, d?n 7 y?ll?k s?rg?n hayat?n?n ard?ndan ?lkesine d?ner d?nmez General Pervez M??erref taraf?ndan yeniden s?rg?ne g?nderildi


Pakistan??n eski ba?bakanlar?ndan Nevaz ?erif, d?n 7 y?ll?k s?rg?n hayat?n?n ard?ndan ?lkesine d?ner d?nmez General Pervez M??erref taraf?ndan yeniden s?rg?ne g?nderildi. ?erif u?akta gazetecilere, ?her ?eye haz?rl?kl? oldu?unu? s?ylemi?ti.
Pakistan M?sl?manlar Birli?i (PML-N) lideri ?erif, M??erref taraf?ndan 1999?da devrilmi?ti. General, hakk?nda kara para aklamakla ilgili su?lamalar bulunan ba?bakan?, 2000 y?l?nda Suudi Arabistan?a s?rg?ne g?ndermi?ti.
Gergin saatler
Pakistan?daki y?ksek gerilim, ?erif?in, Londra?dan ?slamabad?a geli?iyle ba?lad?. Havaalan?na giden yollar kapat?l?rken, ?erif yanda?lar? ise polisle ?at??t?. ?erif?in ?nde gelen 4 siyasi destek?isi ise ?kamu d?zeninin tesisi? bahanesiyle ev hapsine al?nd?. Pencap?ta da 4 bin PML-N ?yesi tutukland?.
Komandolar ise, ?erif?in u?a??n?n kap?lar? a??l?r a??lmaz u?a?a dald?. ?erif de, pasaportunu vermeyi reddetti. ?erif, yetkililerle 90 dakikal?k gergin g?r??meden sonra u?aktan indi ve terminal binas?na girdi. Ard?ndan da helikopterle bilinmeyen bir yere g?t?r?ld?.
Bu olaydan k?sa bir s?re sonra ise ?erif?in s?n?r d??? edildi?i ve Suudi Arabistan?a g?nderildi?i haberi geldi. Ad?n?n a??klanmas?n? istemeyen Pakistanl? bir bakan, ?erif?in Suudi Arabistan?a s?rg?ne g?nderildi?ini belirtti.
Ge?en hafta Pakistan?a d?nmemesi konusunda ?a?r? yapan Riyad da, eski ba?bakan ?erif?in ?lkeye girmesine izin verdi ve u?a??n TS? 15.30?da K?z?l Deniz k?y?lar?ndaki Cidde kentine indi?i ??renildi.
ABD: ?? mesele
Bu arada AB, ?erif?in ?lkesinde kalmas?na izin verilmesini isterken, Pakistan siyasetine s?rekli m?dahale eden Beyaz Saray ise ?Pakistan??n i? meselesi? a??klamas? yapt?.
?erif?in, hakk?ndaki su?lamalar?n d???r?lmesi kar??l???nda, M??erref ile yeni 10 y?ll?k s?rg?n anla?mas? yapt??? iddia ediliyor. ?erif?in ?lkeye d?n???, son zamanlarda koltuk derdine d??en generale b?y?k bir meydan okuma olarak yorumlan?yordu. (DI? HABERLER)
Nevaz ?erif kimdir?
D?n sabah Pakistan?a d?nen ve d?nd??? gibi apar topar tekrar s?rg?ne g?nderilen eski Pakistan Ba?bakan? Nevaz ?erif, 1999 y?l?nda General Pervez M??erref taraf?ndan devrilmi?ti. ?erif?in ?lkeye d?n???, ?M??erref kar??t? muhalefetin tek bir ?at? alt?nda toplanaca??? yorumlar?na neden oluyordu. Ancak son d?nemlerde yo?un bask? alt?nda olan ABD?nin sad?k m?ttefiki general, yine eski ba?bakanlardan Benazir Butto ile yapt??? ?anla?maya? da g?venerek ?erif?i 8 sene ?nce oldu?u gibi yine Suudi Arabistan?a g?nderdi.
Devrilmeden ?nce Pakistan siyasetinin ayr?lmaz bir par?as? olan ordu d???nda t?m y?netim kurumlar?nda etkili bir g?c? olan ?erif, 1949 y?l?nda Lahor?da d?nyaya geldi. ?nce yerel y?netimlerde ismini duyuran ?erif, General Ziya ?l Hak rejimi d?neminde ise maliye ve kabine ba?kanl??? yapt?. Siyasi kariyeri boyunca karizmatik bir siyasi liderden ?ok, ?ehil bir devlet adam?? portresi ?izen ?erif, 1990 -93 y?llar? aras? ba?bakanl?k yapt?. 1997?de de ba?bakanl??? Butto?dan rahat devralan ?erif, iktidar? d?neminde bir?ok yolsuzluk su?lamas?yla kar?? kar??ya kald?.
?erif, 1999?da Pakistan destekli g??lerin sorunlu Ke?mir b?lgesinden ?ekilmesi i?in n?fuzunu kullanmaya ba?lay?nca komutanlar?n ?fkesini ?ekti. Kendisinin Genelkurmay Ba?kanl????na getirdi?i M??erref taraf?ndan indirildi. Darbe, Pakistan?da ordunun siyaset ?zerinde ne denli etkili oldu?unun g?stergesi olmas?n?n yan? s?ra bir siyaset?inin, ordunun etkisini k?rmaya y?nelik giri?imlerinin nas?l sonu?lanaca??n?n da ?bildik? bir ?rne?i oldu.
www.evrensel.net