?srail, Hamasl? komutan? esir de?i?imi i?in kullanacak

?srail, ge?en hafta ka??rd??? Hamas komutan?n?, Filistinlerce esir al?nan askeriyle ?de?i? toku?ta? kullanmay? planl?yor


?srail, ge?en hafta ka??rd??? Hamas komutan?n?, Filistinlerce esir al?nan askeriyle ?de?i? toku?ta? kullanmay? planl?yor.
?srail ?? G?venlik Bakan? Avi Dichter, ge?en hafta ?srail taraf?ndan ka??r?lan Hamas??n askeri kanad? ?zzeddin El Kassam Tugaylar??n?n ?st d?zey yetkilisi Mohave? El Kad??n?n, bir y?l? a?k?n bir s?re ?nce ka??r?lan ?srail askeri Gilad ?alit?in serbest b?rak?lmas?n? sa?lamak i?in kullan?laca??n? a??klad?.
Bu a??klamas?yla, El Kad??n?n ka??r?ld???n? do?rulayan ilk ?srailli yetkili olan Dichter, olay? ?srail?in 1989 ve 1994?te L?bnanl? ?ii liderler Abd?lkerim Obeid ve Mustafa Dirani?nin ?srail taraf?ndan ka??r?lmas? ve Hizbullah ile 2004?te yap?lan esir de?i?imi olay?yla kar??la?t?rd? ve ?Sonu? olarak, bu ki?iler ?nemli bir de?i? toku? kozu olarak kullan?lm??t?? dedi. ?srail ordusu, olay? yalanlam??t?.
?srail ve Hamas, M?s?r arac?l???yla ?alit?e kar??l?k y?zlerce Filistinli mahkumun serbest b?rak?lmas? konusunu m?zakere ediyor. ?alit, Haziran 2006?da Gazze ?eridi?nde ka??r?lm??t?. Ard?ndan ?srail, Gazze?ye geni? ?apl? operasyon ba?latm??t?.
Abbas?a ?tarihi? davet
?te yandan son zamanlarda ?srail ile s?k? ili?kiler kuran Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, ?srail parlamentosundan (Knesset) bir davet ald?. ?srail?in ?branice yay?mlanan gazetelerinden Ma?ariv?de yer alan habere g?re, Knesset D?? ?li?kiler ve Savunma Komisyonu Ba?kan? Tzachi Hanegbi, Abbas??, kas?m ay?nda yap?lacak ABD patentli ?Ortado?u Bar?? Konferans?? ?ncesi komisyonda konu?ma yapmaya davet etti.
Davet, Knesset?ten bir Filistin devlet ba?kan?na g?nderilen ilk davet olma niteli?ini ta??yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net