T?S?AD??n iddialar? Meclis?e ta??nd?

CHP, T?S?AD Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal??nda???n, AKP iktidar?n?n 2003-2006 y?llar? aras?nda, Diyanet ??leri Ba?kanl????ndan di?er kamu kurum ve kurulu?lar?na ge?enlerin say?s?n?n bin 850 oldu?u ?eklindeki a??klamalar?n? Meclis g?ndemine ta??d?


CHP, T?S?AD Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal??nda???n, AKP iktidar?n?n 2003-2006 y?llar? aras?nda, Diyanet ??leri Ba?kanl????ndan di?er kamu kurum ve kurulu?lar?na ge?enlerin say?s?n?n bin 850 oldu?u ?eklindeki a??klamalar?n? Meclis g?ndemine ta??d?.
Yal??nda?, ?Diyanet ??leri, bir transit ge?i? merkezine d?nm?? g?z?kmektedir? demi?ti. CHP ?zmir Milletvekili Ahmet Ersin, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n yan?tlamas? iste?iyle verdi?i yaz?l? soru ?nergesinde, T?S?AD??n iddialar?na dikkat ?ekti.
Ersin, Ba?bakan?a ?u sorular? y?neltti: ?AKP h?k?metleri d?neminde, Diyanet ??leri Ba?kanl????ndan di?er kurumlara ge?enlerin say?s? nedir? Buradan hangi resmi ve ?zel kuruma, ka? ki?i ge?i? yapt?? Bu ki?ilerin Diyanet ??leri Ba?kanl????ndaki g?revleri neydi? Yeni atand?klar? kurumlarda hangi g?revleri yap?yorlar? Bir yandan Diyanet ??leri Ba?kanl??? binlerce yeni kadro isterken, di?er yandan bu kurumda g?rev yapanlar?n ba?ka kurumlara atanmas? normal mi? Diyanet ??leri Ba?kanl????n?n, s??rama tahtas? olarak kullan?lmas? do?ru mu?? (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net