Tekstilde son dakikada anla?ma sa?land?

Tekstil i?kolunda s?ren T?S g?r??melerinde TEKS?F ile patron sendikas? T?TS?S aras?nda greve saatler kala anla?ma sa?land?


Tekstil i?kolunda s?ren T?S g?r??melerinde TEKS?F ile patron sendikas? T?TS?S aras?nda greve saatler kala anla?ma sa?land?.
?nceki ak?am gece yar?s?na kadar s?ren toplant?n?n ard?ndan imzalanan anla?maya g?re i??i ?cretlerine birinci 6 ay i?in y?zde 4, ikinci 6 ay i?in y?zde 5, ???nc?, d?rd?nc? ve be?inci 6 aylar i?in ise yine y?zde 4 oran?nda zam yap?lacak. Sosyal haklar, ?cret zamlar? oran?nda art?r?l?rken, i??ilere k?demlerine g?re 72 ile 120 g?n aras?nda verilen ikramiyeler de ?denmeye devam edecek. Toplu i? s?zle?mesi, 1 Nisan 2007 ile 31 Ekim 2009 tarihleri aras?nda ge?erli olacak. Patronlar, s?zle?menin 3 y?ll?k, TEKS?F ise 2 y?ll?k olarak devam etmesini istiyordu. Var?lan anla?ma ile s?zle?me 2.5 y?ll?k oldu.
Anla?maya var?lmas?yla TEKS?F?in ald??? greve ??kma karar? da ortadan kalkt?.
Aba alt?ndan sopa g?sterdi
T?TS?S Ba?kan? Halit Narin, toplu i? s?zle?mesini de?erlendirirken ?TEKS?F?in sekt?r?n problemlerine yakla?mad???, i?verenin ve ekonominin s?k?nt?lar?na anlay?? g?stermedi?i bir s?zle?me imzaland???n?? savundu. ?Ben anla?madan memnun de?ilim? ifadesini kullanan Narin, ????ilerin lehine oldu?una inanmad???m?z, sendika idarecilerinin lehine bir anla?ma yapt?k. Baz? maddeleri m?zakere bile etmeden imzalad?k. Bu, anla?madan ziyade kar??l?kl? restle?me gibi oldu. Zaman?n neler g?sterdi?ine bakaca??z? diye konu?tu.
?kramiye maddesi
TEKS?F Genel Ba?kan? Nazmi Irgat ise yakla??k 6 ayd?r devam eden g?r??melerin kendileri a??s?ndan olduk?a stresli ge?ti?ini s?yleyerek ???veren, yeni i?e giren i??ilere verilen ikramiyelerin kald?r?lmas?n? istiyordu. ?kramiye konusu, bizim olmazsa olmaz?m?zd?. Bu maddede anla?ma sa?layamasayd?k, greve ??kmaya kararl?yd?k? dedi.
Masada, tekstil i??isinin daha fazla fedakarl?k yapamayaca??n? dile getirdiklerini anlatan Irgat, ?nceki toplu i? s?zle?melerinde gereken fedakarl??? yapt?klar?n? s?yledi. ?cret zamlar?n?n beklentilerini kar??lad???n? bildiren Irgat, Narin?in a??klamalar?yla ilgili olarak da ?Say?n Narin san?r?m duygusal bir konu?ma yapm??. Bir yorumda bulunmayaca??m? dedi.
TEKS?F Yedikule ?ube Ba?kan? Sebahattin ?etin de s?zle?menin bug?nk? ko?ullara g?re k?t? olmad???n? savundu. ?kramiyelerin ?ok ?nemli oldu?una dikkat ?eken ?etin, ?E?er i?verenlerin s?f?r ikramiye talebini kabul etseydik, k?sa bir s?re i?inde eski i??i kalmayacakt?. Bu konuda taviz vermeden imzalad?k? diye konu?tu. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net