?Telekom y?neticileri 16 milyar maa? al?yor? iddias?

Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, T?rk Telekom?da 16 milyar lira maa? alan y?neticiler oldu?unu duyduklar?n? belirterek, Ba?bakan Erdo?an?a bu konuyu ara?t?rma ?a?r?s? yapt?


Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, T?rk Telekom?da 16 milyar lira maa? alan y?neticiler oldu?unu duyduklar?n? belirterek, Ba?bakan Erdo?an?a bu konuyu ara?t?rma ?a?r?s? yapt?.
KESK?e ba?l? Haber-Sen y?neticileri, d?n T?rkiye Haber-?? Sendikas? Genel Merkezi?ni ziyaret ederek, toplu i? s?zle?mesi s?recinde i??ilerin yan?nda olduklar?n? duyurdular.
Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, toplu i? s?zle?mesi s?recinde anla?mazl?klar ya?ad?klar?n? hat?rlatarak, ziyaretin kendilerini cesaretlendirdi?ini ifade etti. Akcan, T?rk Telekom?da ?st d?zey y?neticilerinin ?ok y?ksek tutarda maa?lar ald?klar?n? duyduklar?n? belirterek, ?Bu, bir hiyerar?i olu?turmak amac?yla, ?zel sekt?r?n her zaman oynad??? oyunlardan birisidir. 16 milyar lira maa? ald?klar?n? duyuyoruz. Bin ki?i i?in 15 bin ki?inin maa?? harcan?yor. Bu konuyu, Ba?bakan Erdo?an??n ara?t?rmas?n? istiyoruz? diye konu?tu. Akcan ayr?ca d?n itibariyle 2?nci tip ?al??anlardan 800 ki?inin havuza g?nderildi?ini ??rendiklerini belirterek, bu ?al??anlara da sendikal ?rg?tl?l??e ve olas? greve destek vermeleri y?n?nde ?a?r? yapt?.
M?cadele devam edecek
Haber-Sen Genel Ba?kan? Baki ??nar da AKP?nin be? y?ll?k iktidar? boyunca kamunun talan? i?in pervas?zca ?al??t???na de?indi. Bu s?re?te, t?m ?zelle?tirmelere engel olmak i?in ortak m?cadele yaratmaya ?al??t?klar?n? dile getiren ??nar, ??al??ma ko?ullar? a??rla?m??t?r. Telekom emek?ilerine dayatmalarda bulunuluyor. Sendikal ?rg?tl?l?k yok edilmeye ?al???l?yor. Bu i?yerinde ?rg?tl? olsak da olmasak da m?cadelemizi devam ettirece?iz. ???ilerin yan?nda olaca??z? dedi. ??nar, bu ko?ullar?n kabul edilemez oldu?una vurgu yaparak, her ?eyden ?nce h?k?metin, bu duruma kar?? ??kmas? gerekti?ini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net