??sizlik ve yoksulluk ?ankaya?ya dayand?

Vatanda?lar, g?reve se?ilmesiyle birlikte Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n adeta kap?s?na dayand?. Cumhurba?kan? G?l?e, g?reve se?ildi?i 28 A?ustos g?n?nden ba?layarak 7 Eyl?l g?n?ne kadar ge?en 10 g?n s?re i?inde 411 ki?i ?e?itli konularda talepte bulundu


Vatanda?lar, g?reve se?ilmesiyle birlikte Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n adeta kap?s?na dayand?. Cumhurba?kan? G?l?e, g?reve se?ildi?i 28 A?ustos g?n?nden ba?layarak 7 Eyl?l g?n?ne kadar ge?en 10 g?n s?re i?inde 411 ki?i ?e?itli konularda talepte bulundu. Talepte bulunanlar?n yar?s?na yak?n? G?l?den para ve i? talebinde bulunuyor.
?? ve para talebiyle K??k?e ba?vuranlar?n say?s? ilk 10 g?nde 193?e ula?t?. ?? ve para iste?inin ard?ndan, ba?vuruda bulunanlar?n 71?i ?e?itli konularda adalet talebini iletti.
Cumhurba?kanl????n?n ?adalet? kategorisi alt?na ald??? bu ba?vurular?, e?itim-k?lt?r alan?ndaki ba?vurular, ?al??anlar?n ve emeklilerin ki?isel sorunlar?yla ilgili ba?vurular ve sa?l?k sorunlar? ile ilgili ba?vurular izledi.
Cumhurba?kan? G?l??n ilk 10 g?n?nde ?ankaya K??k??ne Bilgi Edinme Yasas? ?er?evesinde yap?lan ba?vuru say?s? 39 olurken, ?e?itli taleplerle yap?lan kurumsal ba?vurular ise 43?e ula?t?. Kurumlar?n ba?vurular?n?n d?rtte biri yerel y?netim sorunlar?yla ilgili oldu. (HABER MERKEZ?)
Ba?bakanl?k?ta garip olay
Cumhurba?kan? G?l??n Ba?bakan Erdo?an?? ziyaret etti?i saatlerde, Ba?bakanl?k ?n?ne gelen tak?m elbiseli bir gen?, ?Sivil Anayasa ile T?rkiye?nin ?n? a??lacak? ba?l??? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek?in foto?raf? ile ??kan Yank? dergisinin son say?s?n?n ?er?eveletti?i kapa?? ile ayn? say?dan dergileri Ba?bakanl?k ?n?ne getirdi. ?imlerin ?zerinde bir s?re g?steri yapan gen?, medyan?n ilgisi ?zerine korumalar taraf?ndan fark edildi. Gen?, korumalarca sorgulanmak ?zere Ba?bakanl?k binas?na g?t?r?ld?.
G?l, Erdo?an ve B?y?kan?t ile g?r??t?
Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Ba?bakanl?k?ta Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a iade-i ziyarette bulunarak, bir saat ba? ba?a g?r??t?. G?l, Bakanlar Kurulu?na kat?lmadan Ba?bakanl?k?tan ayr?l?rken Bakanlar Kurulu da 13.30?da topland?.
Cumhurba?kan? se?ilmesinin ard?ndan d?n Ba?bakan?a iade-i ziyarette bulunan Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Ba?bakan taraf?ndan arac?n?n ?n?nde kar??land?. Cumhurba?kanl??? forsunun da Ba?bakanl?k ?n?nde g?ndere ?ekildi?i ziyaret s?ras?nda Ba?bakan Erdo?an ile G?l, tokala?arak g?r?nt? verdiler. Ba?bakanl?k makam?nda ba? ba?a g?r??meden, sadece AA?n?n g?r?nt? almas?na izin verildi. G?r??me sonunda Ba?bakan Erdo?an, G?l?e arac?na kadar e?lik etti; makam arac?n?n Ba?bakanl?k ?n?nden ayr?lmas?n?n ard?ndan Ba?bakan Erdo?an binaya girdi.
B?y?kan?t?tan tebrik
Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, ?ankaya K??k??ne gelerek Cumhurba?kan? G?l?e tebrik ziyaretinde bulundu.
G?l??n, makam?nda Orgeneral B?y?kan?t?? elini s?karak kar??lamas?n?n ard?ndan, G?l ve Orgeneral B?y?kan?t bas?n mensuplar?na poz verdiler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net