DURUM

 • ?lkeler kendi hava, deniz, kara saha ve s?n?rlar?n? titizlikle korumak isterler. Bu sorun ?lke g?venli?i kapsam?na girer ve bu i? i?in gerekli teknik ve silahla donat?lm?? ordular beslenir. ?lkelerin bu sorunlarda yanl??l?klar yapmas? trajik sorunlarla kar??la?mas?n? beraberinde getirir


  ?lkeler kendi hava, deniz, kara saha ve s?n?rlar?n? titizlikle korumak isterler. Bu sorun ?lke g?venli?i kapsam?na girer ve bu i? i?in gerekli teknik ve silahla donat?lm?? ordular beslenir. ?lkelerin bu sorunlarda yanl??l?klar yapmas? trajik sorunlarla kar??la?mas?n? beraberinde getirir. Osmanl? devletinin Birinci D?nya Sava???na -as?l neden bu olmasa da- resmen kat?lmas?na neden olan olay, iki alman sava? gemisinin -Goben ve Breaslau, sonradan Yavuz ve Midilli oldular- bo?azlar? ge?erek Sivastopol?u topa tutmas?d?r.
  Ge?ti?imiz g?nlerde ?srail?e ait F151 tipi sava? u?aklar?n?n yedek yak?t tank? T?rkiye topraklar?na d??t?. Sonradan anla??l?yor ki u?aklar Suriye?de baz? noktalara sald?rmak -ya da ?ran tatbikat? yapmak- amac?yla T?rkiye hava sahas?n? ihlal etmi?. Bug?nlerde taraflar aras?nda kar??l?kl? diplomatik g?r??meler yap?l?yor. T?rkiye ?srail?den a??klama bekliyor, Suriye elindeki delillerle T?rkiye?ye -T?rkiye?nin elinde yak?t tank? gibi bir delil zaten bulunuyor- geliyor.
  B?t?n bu olup bitenin tek anlam? var; T?rkiye hava sahas? yol ge?en han? gibi kullan?l?yor ve bu hava sahas? kullan?larak T?rkiye ile s?n?r? olmayan bir -?srail- ?lke, T?rkiye ile s?n?r? olan bir kom?u ?lkeyi -Suriye- taciz ediyor, ya da bir hedefe sald?r?yor. T?rkiye hava sahas?n? korumakla g?revli hava kuvvetleri de olup biteni seyrediyor. ?srail u?aklar?n?n T?rkiye ?zerinde ?e?itim u?u?u? yapt?klar? biliniyor. Bu u?aklar?n T?rkiye?de ?e?itim u?u?u? yapan ?srail u?aklar? olup olmad???na ili?kin ?u ana kadar ?lkenin askeri ve sivil yetkililerin herhangi bir a??klamas? da yok. E?er ?yleyse Suriye?de ne i?leri var?
  Hen?z resmi bir askeri tepki de yok! Hat?rlanaca?? gibi ABD sava? u?aklar?n?n 4-5 dakika s?reyle T?rk Hava Sahas??n? ihlal ettikleri Genelkurmay Ba?kanl????n?n resmi sitesinde yay?nlanm??t?! Bu tepkisizli?i H?rriyet?in ?ekirgesi do?ru buluyor ve b?y?k bir pi?kinlikle ?bu sorun ?srail ile Suriye aras?nda, bize y?nelik bir ?ey yok diyor!? Bu ?ekirge sadece iyi z?plam?yor, e?ilip b?k?lme ?zelli?ine de sahip. B?ylece diplomasiye ve uluslararas? hukuka yeni bir katk? yap?lm?? oluyor. Demek ki ?lkenin hava, kara, deniz s?n?rlar? kendisiyle ilgili olmayan nedenlerden dolay? ihlal edilebilirmi?!
  A??k?as? ?srail, ya da ABD ?rne?in ?ran?a y?nelik sald?r?lar?n? T?rkiye ?zerinden yapabilirler ve T?rkiye bu i?e taraf olmazm??! Asl?nda anlat?lmak istenen meram bu. Ama bu son derece tehlikeli bir oyun ve ?lkeyi y?netenler halka ger?ekleri a??klamakla y?k?ml?. Yok e?er kendileri a??klam?yorlarsa halk bu a??klamay? bekliyor ve talep ediyor. ??nk? burada s?z konusu olan ?lkenin ve halk?n kaderidir. Bu ?lkenin halk?n?n da kendi kaderi ?zerinde oynanan oyunlar? da, resepsiyon protokollerinden daha fazlas?yla bilmeye hakk? var.
  Di?er taraftan ?nemli olan ise ?udur; ?srail?in bu son sald?rganl??? Ortado?u?da ciddi geli?melerin olabilece?ini i?aret etmektedir. T?rkiye hava sahas? ?srail?in cirit att??? bir yere d?nm??t?r. ABD ise ?sleriyle zaten ?lkede konu?lanm?? durumdad?r. ??birlik?i egemen s?n?flar, ?n planda t?rban, protokol tart??malar? ile halk? aptalla?t?rmaya ?al???r, birbirlerine kar?? vatan millet nutuklar? ile halk? uyutmaya ?al???rken, arka planda hep birlikte, her biri halk?n ve ?lkenin ba??na ?nemli gizli g?r??me ve anla?malara imza atmaktad?rlar.
  T?rkiye halk?n?n ?lkenin asker ve sivil t?m y?neticilerinden bug?n istedi?i ?udur; Ortado?u?daki sorunlar t?m taraflar?n kabul edece?i bar???? bir bi?imde ??z?l?nceye kadar, ?srail ve ABD ile yap?lm?? t?m askeri anla?malar iptal edilmelidir. Bu talep son derece anla??l?r ve hakl? bir taleptir. Son geli?meler ve olup bitenler halk?n g?z?n? daha fazla a?mas? gerekti?ini a??k se?ik ortaya koymaktad?r. ?yle anla??l?yor ki, egemen s?n?f kliklerinin sahneledikleri kay?k?? d?v???n?n alt?nda, b?lgenin ve ?lkenin kaderini etkileyecek ?ok ciddi sorunlar gizlenmektedir.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net