Akdenizliler belediye kap?s?nda

Akdeniz Mahallesi sakinleri, ar?tma tesisinin kald?r?lmas? i?in toplad?klar? imzalar? belidiyeye verdi


Evlerinin yan? ba??nda at?k tesisi kurulmas?n? protesto eden Akdeniz Mahallesi sakinleri, toplad?klar? 4 bin imza ile Adana B?y?k?ehir Belediyesi kap?s?na dayand?. At?k tesisinden yay?lan koku nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiklerini dile getiren mahalleliler, belediyede sorunlar?n? anlatacak herhangi bir muhatap bulamad?. Mahalle sakinleri, Adana B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? Ayta? Durak??n, 4 bin ki?inin talebini dikkate almas?n? istedi.
?n?n? Park??nda d?n bir araya gelen Akdeniz Mahallesi sakinleri ad?na a??klama yapan Nevzat Y?ksekba?, at?k su ar?tma tesisinin kapat?larak yerine park yap?lmas?n? talep etti.
Y?re?ir?de oturan halk?n k?t? kokular y?z?nden evlerinde oturamaz hale geldi?ini aktaran Y?ksekba?, kentteki mezbaha, hayvan pazar? ve son olarak ar?tma tesisi gibi k?t? koku sa?an tesislerin bu b?lgeye yap?ld???na dikkat ?ekerek, ?Adana B?y?k?ehir Belediyesi, s?n?fsal bir tutum ve ayr?mc? bir anlay??la hizmeti ?st ve orta s?n?flar?n ya?ad??? ?ehrin kuzeyine yaparken, insan sa?l???na zararl?, pis kokular yayan bu tesisi, hizmet yapmad???; ??teki? olarak g?rd??? Arap halk?n?n ya?ad??? mahalleye yapm??t?r? diye konu?tu.
Ar?tma tesisinden yay?lan kokular y?z?nden ak?amlar? d??ar? ??kamaz olduklar?n? anlatan Y?ksekba?, tesisten yay?lan kokular ve sinekler nedeniyle ?ocuklar ba?ta olmak ?zere halk?n ciddi sa?l?k problemleri ya?ad???n? dile getirdi. Kenti y?netenlerin, halk?n ya?ad??? sorunu mahalleye gelerek bizzat g?rmesini istediklerini aktaran Y?ksekba?, ASK? yetkililerin binlerce vatanda??n talebini g?rmezden geldi?ini aktararak, ASK? yetkililerinin ?Al?nan koku psikolojiktir? a??klamas?n?n, halkla dalga ge?mek anlam?na geldi?ini ifade etti.
Spor tesisi yap?ls?n
Tesisin kapat?lmas?n? ve yerine park ve spor tesisi yap?lmas?n? isteyen Y?ksekba?, tesisin kapat?lmas? i?in dava a?acaklar?n? a??klad?. A??klaman?n ard?ndan mahalleliler sloganlar atarak belediyeye y?r?d?. Mahalle sakinleri, 4 bin imzay? belediyeye teslim etti ve EMEP ?l Ba?kan? Avukat Sevil Arac??n?n da aralar?nda bulundu?u bir heyetle Belediye Ba?kan? Durak?la g?r??mek istedi. Ancak mahallelilere ?Durak??n yurtd???na gitti?i ve sorumlulu?un ASK? yetkililerinde oldu?u? yan?t? verildi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net