T?rkiye ve d?nyan?n bar??a ihtiyac? var

?T?rkiye ve Ortado??da Bar?? Politikalar?? ba?l?kl? panelde T?rkiye?nin bar?? konusundaki en ?nemli meselesinin K?rt sorunu oldu?una dikkat ?ekildi. T?rkiye?nin acil bar?? ?al??malar?na ihtiyac?n?n oldu?u belirtildi


?orum Bar?? Meclisi taraf?ndan bar?? haftas? etkinlikleri kapsam?nda ?T?rkiye ve Ortado?u?da Bar?? Politikalar?? konulu bir panel d?zenlendi.
?orum Bar?? Meclisi?nin Turgut ?zal ?? Merkezi Belediye Konferans Salonu?nda ger?ekle?en paneli Avukat Ahmet ?zdel y?netti. Panelde konu?an K?br?s Orta??retim ?al??anlar? Sendikas? Genel Sekreteri Tahir G?k?ebel, emperyalizmin oldu?u bir d?nyada d?nya bar???n?n sa?lanmas?n?n zor oldu?unu ama imkans?z olmad???n? s?yledi. G?k?ebel, Ortado?u?da ya?anan sorunlarla K?br?s?ta ya?anan sorunlar?n hemen hemen benzer sorunlar oldu?unu ifade ederek ?K?br?s?ta bar???n sa?lanmas? i?in birileri hakemlik yapmakta, ama bar?? sa?lanamamaktad?r. ??nk? b?lgedeki bar??, emperyalist g??lerin ama?lar?na hizmet etmeyecek. K?br?s?ta ?zellikle T?rkiye?nin ve Yunanistan??n, ulus devleti s?k??mas? i?inde kalmas?, T?rkiye ve Yunanistan??n K?br?s i?in devaml? kozlar?n? payla?mas?, emperyalist g??ler taraf?ndan yap?lan bilin?li bir harekettir. K?br?s?ta bar???n sa?lanabilmesi i?in emperyalist g??ler taraf?ndan olu?turulan d?zenin ortadan kalkmas? gerekiyor? diye konu?tu.
Bar?? istismar ediliyor
Evrensel Gazetesi Yazar? Avukat Kamil Tekin S?rek, bar??, adalet ve karde?lik gibi kavramlar?n d?nyada en ?ok istismar edilen kavramlar oldu?unu vurgulad?. ??galci devletlerin, i?gal ettikleri ?lkeleri bar?? i?in i?gal ettiklerini s?ylemelerini kavram istismar?na ?rnek olarak g?steren S?rek, ?Bar??, en ?ok ezilenlerin, s?m?r?lenlerin savundu?u bir de?erdir. Emperyalist y?netimler, bar???n ne kadar savunuculu?unu yaparsa yaps?n, ??kar ili?kisi onlar? sava?a itiyor. D?nyada bar???n muzaffer olmas?, sava?lar?n son bulmas?, ??kar ili?kilerine son verebilecek bir sistemle m?mk?n olur? dedi. S?rek, birtak?m g??lerin, ?zellikle zenginli?i ve karga?aya m?sait olan yap?s?yla g?ze ?arpan Ortado?u?da istedikleri gibi at s?rd?klerini ve toplumsal bar??a ?ok b?y?k zarar verdiklerini s?yledi. T?rkiye?nin bar?? konusunda ya?ad??? iki sorunun oldu?unu ve bu sorunlar?n, K?br?s meselesi ve K?rt meselesi oldu?unu kaydeden S?rek, T?rkiye?nin bar?? konusundaki en ?nemli meselesinin de K?rt meselesi oldu?unu dile getirdi.
Bar??a acil ihtiyac?m?z var
T?rkiye Bar?? Meclisi S?zc?s? Y?ksel Mutlu ise T?rkiye?de toplumsal bar??? in?a etmenin ?ok zor bir durum oldu?unu s?yleyerek, ?Ne zaman sokaktaki insan?m?z ?Art?k sava? istemiyorum? derse, o zaman biz bu i?i ba?ar?r?z. T?rkiye?de ge?mi?te de bar?? aray??lar? olmu?tur. Ayd?nlar bir araya gelerek bar?? ?a?r?s? yapm??lard?r. Bar?? aray??lar? ?ok de?erlidir. T?rkiye?nin acilen hemen bir bar?? ?al??mas?na ihtiyac? vard?r. ?lk ad?m? ise K?rt sorunudur ama K?rt sorunu son ad?m de?ildir. K?rtler elleri havada bar?? istiyorlar. Adaletli bir ?ekilde birlikte ya?amak istiyorlar. K?rt sorunu tarihi bir sorundur? diye konu?tu. (?orum/EVRENSEL)
www.evrensel.net