Bir kez daha ac?lar ?fkeye d?n??t?

12 Eyl?l darbesinin radyo arac?l???yla ilan edildi?i, sokaklar?nda tanklar?n gezdi?i ve ba?ta Mamak Askeri Cezaevi olmak ?zere darbenin en ac? ?ekilde hissedildi?i Ankara?da, darbe, d?rd?nc? kez yine ?fkeyle lanetlendi


12 Eyl?l darbesinin radyo arac?l???yla ilan edildi?i, sokaklar?nda tanklar?n gezdi?i ve ba?ta Mamak Askeri Cezaevi olmak ?zere darbenin en ac? ?ekilde hissedildi?i Ankara?da, darbe, d?rd?nc? kez yine ?fkeyle lanetlendi.
Darbe Kar??t? Platform taraf?ndan d?zenlenen mitingde, y?r?y?? s?ras?nda da aileler yine kendilerini belli ettiler. ?Karde?imi istiyorum? yaz?l? foto?raflar, en ?ok onlara yak??t?. Karde?lerini ne kadar ?ok ?zlediklerini belli eden g?zleriyle y?r?d?ler aileler. Ellerindeki foto?raflar?, 27 y?l sonra yeniden karde?leriyle, o?ullar?yla, ablalar?yla kavu?mu? gibi tuttular. S?ms?k? kald?rd?klar? foto?rafa bakmak h?z?n verse de, mitinge kat?lanlara bakman?n da g?? verdi?ini s?ylediler. T?pk? G?l Erdost gibi... ??lhan... ?lhan...? diye a?abeyi Muzaffer Erdost?un arkas?nda ???l???n? b?rakt???, Mamak Askeri Cezaevi?nde d?v?lerek ?ld?r?len ?lhan Erdost?un e?i G?l Erdost.
27 y?ld?r biriktirdikleri ac?lar? ta??d???na inand???m?z her birine, ?Nesi oluyorsunuz? diye sorduk. Fa?istler taraf?ndan katledilen Sabit Torun?un ablas?na da sorduk. Abla Elif Torun ?neren, ?Tan?yor muydunuz? diye bir umutlu, ac?l? soru y?neltti. Hi? imkan?m?z olmasa da tan??maya, ?Evet? dedik; ?Kitaplardan, foto?raflar?ndan, d???ncesinden tan?yoruz onlar??... Y?r?y?? bitip de Abdi ?pek?i Park??nda miting ba?lay?nca, bir kez daha geldi yan?m?za ve ??yle dedi: ?Ben demin hesap edemeden sordum, ?Tan?yor musun? diye. Tan?yamazs?n ki. O ?imdi ya?asa 40?l? ya?lar?nda olacakt?. Ama benim i?in hep o ya??nda kald?. O y?zden sordum ?yle sa?ma bir soruyu. Kusura bakma...?
?Korkmad?m?
Mitingin yap?ld??? g?n ayn? zamanda Y?lmaz G?ney?in de ?l?m y?ld?n?m?yd?. O da unutulmam??t? mitingde; ??nk? o da darbe d?zenini yaratan ko?ullar?n kurban? ve s?rg?n?yd?. G?ney, mitingde dakikalarca s?ren alk??larla an?ld?.
Daha sonra bir ana ??kt? platforma. 12 Eyl?l?de fa?istler taraf?ndan d?v?lerek ?ld?r?len Mehmet Emin Ke?eci?nin annesi Kifayet Ke?eci. Ke?eci?nin bir o?lu cezaevinde, ?l?m orucuna girdi?i i?in Korsakoff hastas?. Di?er o?lu cezaevinde uzun y?llar kalm??. Bir k?z? da polisler taraf?ndan kafas?n?n duvarlara vurulmas? sonucu hastalanm??, ak?l sa?l???n? yitirmi?.
Ke?eci, g?z?nden tek bir damla ya? d?k?lmeden, sol yumru?u havada konu?tu. O?lunu almak i?in eve bask?na geldiklerinde, sadece kendisinin yazd??? 63 sayfal?k ?iiri bulup su? delili olarak g?sterdiklerini anlatan Ke?eci, yine kendi yazd??? bir ?iiri okudu. Ke?eci, ?Korkmad?m. Sa?l???m? yitirsem de, ayaklar?m? versem de bu m?cadeleye, h?l? ?ocuklar?m i?in, devrim i?in ayaktay?m. Oligar?iye kar?? evlatlar?m? versem de ben hepinizin anas?y?m, hepiniz benim evlad?ms?n?z? dedi. Ba??na gelen her olaydan sonra yumru?unu kald?rarak devrim m?cadelesine devam etti?ini dile getiren Ke?eci?nin konu?mas?, mitinge kat?lanlar taraf?ndan co?kuyla alk??land?.
Konu?malar?n ard?ndan ac?lar?n?, diren?lerini, ?fkelerini payla?an kat?l?mc?lar, bu sefer hep beraber halaya durdu. 27 y?l?n birikmi? ac?s?na inat, aralar?na yeni gen?leri de alarak, eskiye selam, yeniye umutla halay ?ektiler. (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net