12 Eylül 2007 00:00

?NSAN VE SPOR

Kendini ilerletmenin ve geli?tirmenin bilime ili?kin do?rudan ba?lant?s? vard?r. Bilgi olmadan, programlar i?inde bilimden yararlanmadan uygun bir sonu? ??karma olas?l??? da s?z konusu olamayacakt?r.

Paylaş

Kendini ilerletmenin ve geli?tirmenin bilime ili?kin do?rudan ba?lant?s? vard?r. Bilgi olmadan, programlar i?inde bilimden yararlanmadan uygun bir sonu? ??karma olas?l??? da s?z konusu olamayacakt?r.
Ulusal tak?m bug?n bu bilgi yoksunlu?unun doru?unu ya??yor. Futbol, bilimsel ?al??ma y?ntemlerinin uygulanmad??? bir alan durumunda. Mevcut Futbol Federasyonu da, ne yaz?k ki anlams?z ve yanl?? uygulamalar?n bir sonucu olarak futbolda ortaya koydu?u kriterlerle bilimsel ?al??an ekiplerin ?n?n? kesmektedir.
Ersun Yanal, ulusal futbol d?zeyinde, ?n?ne bir futbol felsefesi ve projesi koyarak, akademik s?re?le beslenen bir futbol anlay???n? yap?land?rmaya ?al???yordu. ?niversitelerde bilimsel sunum yapabilme yetene?ine sahip bir antren?r olarak gelece?e umutla bakmaya ba?lam??t?k. Federasyonun her uygulamas?n? ele?tirirken nihayet Ersun hoca ve ekibine verilen g?venle yeniden futbola ?s?nmaya ba?lam??t?k. Ulusal tak?mda y?r?rl??e koyulan yeni, dinamik ve modern futbol anlay??? temel bulmaya ba?lam??t?. Ne var ki sonuna kadar arkas?nda durulamad?. Futbol mafyas?, g?z? d?nm?? rantiyeciler ve onlar?n kadrolu medya futbolu oynat?c?lar?, bilimsel ve akademik ?al??malar?n ?n?n? kesen bir uygulaman?n sonucu olarak federasyon ?zerinde m?dahil oldular.
Ya?anan sorunlar?n ??z?m yolu Ersun Yanal ve ekibinin g?nderilmesi de?ildi. Sorun, T?rkiye futbolundaki rant?n payla??lmas?, bunun da ancak a?g?zl? akbabalar?n g?reve getirilmesiyle ba?ar?labilecek olmas?ndayd?. ??nk? bilim, onlar?n beklentisine yan?t veremezdi. Altyap?yla kurumsalla?an futbol, ba?ar?l? olurdu elbette, ama, bu ba?ar?dan tecr?beli isimler, deneyim sahibi y?neticiler, k??e kapm?? futbol yorumcular?, ?iddetle beslenen polemik medyas? nasiplenemezdi. Safralar?n? dolduramazd??
?yleyse sonu? alamayan bir ekip topa tutulmal?, tahamm?l s?n?rlar? zorlanmal?yd?. Oysa Terim ve ekibinin sergiledi?i bug?nk? tutuma bakt???m?zda sonu? ortada. O zaman sonu? alam?yorduk ama, nitelikli ve kimlikli bir oyun izliyorduk, gelece?e d?n?k umutlar besliyorduk. ?imdi ne sonu? var, ne oyun kalitesi. Ne de Yunanistan ve Norve? kalecilerinin b?y?k katk?s? olmasayd? o ma?lardan al?nan puanlar?
Felsefesiz, k?lt?rs?z bir futbol s??l???yla kuru ve sembolik ko?malarla sadece isimle kazanan olma tela?? bug?n elimizde kalan. On y?l ?ncesinin ayn? ve yorgun isimleri ve y?ld?z avc?l???yla, denize d??erken y?lana sar?lm?? bir futbol anlay???d?r bug?n elimizde kalan. Giderek bu tutum ligler d?zeyine inmi?, amat?rlere dahi sirayet etmi?tir. Torpille, kay?rmayla, paraya hizmet eden federasyon ve tak?m ?ruhu?yla ancak bu kadar cahil, d?zeysiz ve geleceksiz bir futbol ortam? yarat?labilirdi. Bunu ba?ard?k i?te, uzun vadede ve bunun yat?r?m?n? yap?yoruz gelece?e?
Dip not: Malta ma??n?n galibiyeti 50 bin dolar primdi. ?imdi federasyon bu primin azl???ndan dolay? ma??n kazan?lamad???n? d???nm?? olacak ki, Macaristan galibiyetine 100 bin dolar prim verilece?ini a??klad?. Milli duygular?n paraya tahvillendi?i bir futbol mant???yla bu ma?? kazanmak ne kadar gurur kayna??d?r, vars?n bunu da yoksulluktan k?r?lan halk?m?z d???ns?n!..
Hakan Keysan
ÖNCEKİ HABER

Sokak m?zi?i yabanc?la?maya kar?? bir eylem

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa