Faz?l Say ?ocuklarla sahnede

Do?u? ?ocuk Senfoni Orkestras? (D?SO), ?nl? piyanist ve besteci Faz?l Say?la birlikte ?stanbul Aya ?rini?de sahne alacak. Usta m?zisyenimizle gelece?in sanat??lar?n? bulu?turan bu ?zel konser, 16 Eyl?l Pazar g?n? saat 20.30?da ger?ekle?ecek.


Do?u? ?ocuk Senfoni Orkestras? (D?SO), ?nl? piyanist ve besteci Faz?l Say?la birlikte ?stanbul Aya ?rini?de sahne alacak. Usta m?zisyenimizle gelece?in sanat??lar?n? bulu?turan bu ?zel konser, 16 Eyl?l Pazar g?n? saat 20.30?da ger?ekle?ecek.
Do?u? ?ocuk Senfoni Orksetras?, ?ocuklara senfonik m?zi?i ya??tlar? arac?l??? ile sunarak, ?ok sesli evrensel sanat m?zi?ini ?lkemizde yayg?nla?t?rmay?, klasik m?zik alan?nda yeni sanat??lar yeti?mesine destek vermeyi ve ?ocuklar?n sanatsal birikimini yurti?i ve yurtd???nda tan?tmay? ama?l?yor. Do?u? ?ocuk Senfoni Orkestras??n?n ?efli?ini ve sanat direkt?rl???n? Devlet Sanat??s? Rengim G?kmen ?stleniyor. G?kmen, ?gen?lerin, ustalar?ndan klasik m?zik icras?n?n inceliklerini ??renmelerinin ve ustalar?n da onlarla evrensel m?zi?in sevincini payla?malar?n?n, bu t?r konserlere bamba?ka bir anlam katt???n?? s?yl?yor.
Do?u? ?ocuk Senfoni Orkestras??n?n ger?ekle?tirdi?i konserlerden elde edilen gelir, Anadolu?daki G?zel Sanatlar liselerindeki ??rencilere enstr?man ba???? olarak d?n?yor. 2006 y?l? konser gelirleriyle, ?a?da? Ya?am? Destekleme Derne?i?nin de katk?lar?yla U?ak, Isparta, Tokat, Bing?l, Ad?yaman, Konya ve Kocaeli illerindeki G?zel Sanatlar lisele-rine m?zik enstr?man? ba????nda bulunuldu. Sadece orkestra ?yelerinin de?il, T?rkiye?nin b?t?n b?lgelerinde Anadolu G?zel Sanatlar liselerinde m?zik e?itimi alan gen?lerin yararlanabilece?i, m?zikal geli?imlerini daha ileri seviyelere ta??yabilecekleri olanaklar yaratan projenin bu boyutu, 2007 konserlerinden elde edilen gelirlerle de s?rd?r?l?yor.
Faz?l Say??n solistli?inde Aya ?rini?de ger?ekle?ecek konserde; Glinka-Ruslan ve Ludmila, Beethoven- 3. Piyano Kon?ertosu seslendirilecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net