Fotoğraf: Evrensel

Hollywood?da grev pani?i!

Hollywood?un parlak ???klar?, s?nme tehlikesiyle kar?? kar??ya. Amerika?n?n film ve televizyon sekt?r?nde oyuncular, y?netmenler ve yazarlar?n greve ??kma ihtimali panik yaratt?.


Hollywood?un parlak ???klar?, s?nme tehlikesiyle kar?? kar??ya. Amerika?n?n film ve televizyon sekt?r?nde oyuncular, y?netmenler ve yazarlar?n greve ??kma ihtimali panik yaratt?.
Temel anla?mazl?k konusu ise ?cretler. Sinema sekt?r? ?al??anlar?, b?t?n d?nyaya Amerikan filmlerini satarak film ba??na milyonlarca dolar kazanan film ?irketlerini, ?cretlerini art?rmaya zorluyor.
Gelecek yaz yap?lma ihtimali olan grev nedeniyle, Hollywood?da b?t?n izinler iptal edildi. Yap?mc?lar, yazarlar? senaryolar?n? bir an ?nce bitirmeye, rolleri oyunculara kabul ettirmeye zorluyor ve malzeme sto?u yap?yor. Oscar ?d?ll? ?ngiliz akt?r Graham King, bu durumu ?Hollywood?u hi? bu kadar panik halde g?rmemi?tim? s?zleriyle a??kl?yor.
??lerin durmas? tehlikesi, ?zellikle ba?rol oyuncular? ?zerinde yap?m ?irketlerinin rekabetini h?zland?rd?. Bu oyunculardan biri olan Matt Damon??n s?k???k takvimi ??yle: Paramount?un ?Sava???? (The Fighter) filmi ile g?r??me halinde, ayn? zamanda Paul Greengrass??n Irak ?zerine yapaca?? ?Z?mr?t Kent?te ?mparator Hayat?? (Imperial Life in the Emerald City) filminde de rol almay? umuyor. Bu ancak film 14 Nisan?a kadar tamamlan?rsa m?mk?n, ??nk? o tarihte Steven Soderbergh?in yeni filmi ?Muhbir? (The Informant) i?in s?z verdi. ?nl? oyuncu Brad Pitt ise BBC dizisinin sinema uyarlamas? ?Oyun Hali? (State of Play) filminin ?ekimlerinin ba?lamas?n? bekliyor. Ayn? anda Warner Brothers, yeni filmleri ?Kasaba? (The Town) i?in Pitt?i ikna etmeye ?al???yor. Johnny Depp?in g?ndeminde Warner Brothers??n ?Bar?? Adam?? (Shantaram) roman?n?n uyarlamas? var, ancak o suya d??erse di?er st?dyolar da Depp?in pe?inde. Acelecilik, televizyonu da etkiledi. NBC kanal?, ?lkemizde de g?sterilen Heroes dizisinin 30 b?l?m?n?n birden sipari?ini verdi.
Sendikalar, film ?irketlerinin para bast???n? s?yl?yor. Filmlerin sinema ve televizyonlarda g?sterimlerinden paylar?n? alan ?al??anlar, cep telefonu ve internet ortamlar?nda yap?lan g?sterimlerden de pay almak istiyor. Sinema ve Televizyon Yap?mc?lar? Birli?i ise bu alan?n ne kadar kazan?l? oldu?unu g?rmek i?in ?zaman? talebinde bulundu. Amerika Yazarlar Birli?i ile yap?lan g?r??meler ?imdiden ??kmaza girmi? g?r?n?yor. 1988?deki grevleri, yap?mc?lar? 500 milyon dolarl?k zarara u?ratan yazarlar?n s?zle?mesi 31 Ekim?de bitiyor. Ancak grevin gelecek y?la kadar ba?lamas? beklenmiyor.
Y?netmen ve oyuncular?n s?zle?meleri ise gelecek y?l?n 30 Haziran??nda doluyor. B?t?n st?dyo ve yap?m ?irketlerinin ?abas?, bu tarihi, film ?ekimlerinin ortas?na denk getirmemek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net